Edukacja filozoficzna Ogłoszenia Współpraca

Zapraszamy do współtworzenia działu „Edukacja Filozoficzna”

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie edukacją filozoficzną dzieci i młodzieży w Polsce oraz perspektywę wprowadzenia filozofii do szkół średnich od września przyszłego roku, zapraszamy do współtworzenia działu „Edukacja filozoficzna” na naszym portalu. Poszukujemy osób do współpracy.

Zapisz się do naszego newslettera

Zapra­sza­my do współ­two­rze­nia dzia­łu „Edu­ka­cja filo­zo­ficz­na” nauczy­cie­li filo­zo­fii i ety­ki w szko­łach pod­sta­wo­wych, gim­na­zjach i lice­ach oraz prak­ty­ków naucza­nia filo­zo­fii dla dzie­ci, któ­rzy chcie­li­by się podzie­lić z Czy­tel­ni­ka­mi swo­ją wie­dzą i swo­imi doświad­cze­nia­mi zdo­by­ty­mi w praktyce.

Mile widzia­ni są też stu­den­ci filo­zo­fii, któ­rzy nakre­śli­li­by swo­je spoj­rze­nie na tema­ty­kę filo­zo­fii dla dzieci.

Inte­re­su­ją nas:

 • wywia­dy z oso­ba­mi zaj­mu­ją­cy­mi się tą tema­ty­ką w kra­ju i za granicą,
 • felie­to­ny,
 • omó­wie­nia metod dydaktycznych,
 • sce­na­riu­sze zajęć,
 • recen­zje ksią­żek do filo­zo­fo­wa­nia z dziećmi,
 • recen­zje gier filozoficznych,
 • omó­wie­nie metod dydaktycznych,
 • prze­gląd pod­ręcz­ni­ków do naucza­nia filozofii,
 • repor­ta­że z wszel­kich wyda­rzeń, new­sów doty­czą­cych filo­zo­fii z dziećmi,
 • popu­lar­no­nau­ko­we arty­ku­ły z zakre­su filo­zo­fii edukacji,
 • pro­po­zy­cje włą­cza­nia ele­men­tów filo­zo­fii dla dzie­ci w inne­go rodza­ju zaję­cia edukacyjne,
 • infor­ma­cje o kon­fe­ren­cjach i warsz­ta­tach nt. filo­zo­fo­wa­nia z dziećmi,
 • autor­skie wier­szy­ki, tek­sty, baj­ki – prze­zna­czo­ne do filo­zo­fo­wa­nia z dziećmi,
 • rela­cje z odby­tych zajęć filo­zo­ficz­nych z dziećmi.

Utwo­rze­nie tego dzia­łu jest jed­nym z punk­tów nasze­go pro­gra­mu na rzecz upo­wszech­nia­nia edu­ka­cji filozoficznej.

Ogól­ne wytycz­ne dla auto­rów są > tutaj.

Tek­sty lub inne pro­po­zy­cje współ­pra­cy pro­si­my kie­ro­wać na adres: dorotamc@academicon.pl

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Dzień dobry, publi­ka­cja na naszym por­ta­lu swo­ich mate­ria­łów jest nie­od­płat­na. Nasze przed­się­wzię­cie nie jest samo­fi­nan­su­ją­ce się, por­tal jest otwar­ty, więc nie­ste­ty nie mamy środ­ków na pła­ce­nie auto­rom za opracowania.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy