Edukacja filozoficzna Ogłoszenia Współpraca

Zapraszamy do współtworzenia działu „Edukacja Filozoficzna”

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie edukacją filozoficzną dzieci i młodzieży w Polsce oraz perspektywę wprowadzenia filozofii do szkół średnich od września przyszłego roku, zapraszamy do współtworzenia działu „Edukacja filozoficzna” na naszym portalu. Poszukujemy osób do współpracy.

Zapisz się do naszego newslettera

Zapra­sza­my do współ­two­rze­nia dzia­łu „Edu­ka­cja filo­zo­ficz­na” nauczy­cie­li filo­zo­fii i ety­ki w szko­łach pod­sta­wo­wych, gim­na­zjach i lice­ach oraz prak­ty­ków naucza­nia filo­zo­fii dla dzie­ci, któ­rzy chcie­li­by się podzie­lić z Czy­tel­ni­ka­mi swo­ją wie­dzą i swo­imi doświad­cze­nia­mi zdo­by­ty­mi w prak­ty­ce.

Mile widzia­ni są też stu­den­ci filo­zo­fii, któ­rzy nakre­śli­li­by swo­je spoj­rze­nie na tema­ty­kę filo­zo­fii dla dzie­ci.

Inte­re­su­ją nas:

 • wywia­dy z oso­ba­mi zaj­mu­ją­cy­mi się tą tema­ty­ką w kra­ju i za gra­ni­cą,
 • felie­to­ny,
 • omó­wie­nia metod dydak­tycz­nych,
 • sce­na­riu­sze zajęć,
 • recen­zje ksią­żek do filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi,
 • recen­zje gier filo­zo­ficz­nych,
 • omó­wie­nie metod dydak­tycz­nych,
 • prze­gląd pod­ręcz­ni­ków do naucza­nia filo­zo­fii,
 • repor­ta­że z wszel­kich wyda­rzeń, new­sów doty­czą­cych filo­zo­fii z dzieć­mi,
 • popu­lar­no­nau­ko­we arty­ku­ły z zakre­su filo­zo­fii edu­ka­cji,
 • pro­po­zy­cje włą­cza­nia ele­men­tów filo­zo­fii dla dzie­ci w inne­go rodza­ju zaję­cia edu­ka­cyj­ne,
 • infor­ma­cje o kon­fe­ren­cjach i warsz­ta­tach nt. filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi,
 • autor­skie wier­szy­ki, tek­sty, baj­ki – prze­zna­czo­ne do filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi,
 • rela­cje z odby­tych zajęć filo­zo­ficz­nych z dzieć­mi.

Utwo­rze­nie tego dzia­łu jest jed­nym z punk­tów nasze­go pro­gra­mu na rzecz upo­wszech­nia­nia edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej.

Ogól­ne wytycz­ne dla auto­rów są > tutaj.

Tek­sty lub inne pro­po­zy­cje współ­pra­cy pro­si­my kie­ro­wać na adres: dorotamc@academicon.pl

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Dzień dobry, publi­ka­cja na naszym por­ta­lu swo­ich mate­ria­łów jest nie­od­płat­na. Nasze przed­się­wzię­cie nie jest samo­fi­nan­su­ją­ce się, por­tal jest otwar­ty, więc nie­ste­ty nie mamy środ­ków na pła­ce­nie auto­rom za opra­co­wa­nia.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy