Edukacja filozoficzna Ogłoszenia Współpraca

Zapraszamy do współtworzenia działu „Edukacja Filozoficzna”

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie edukacją filozoficzną dzieci i młodzieży w Polsce oraz perspektywę wprowadzenia filozofii do szkół średnich od września przyszłego roku, zapraszamy do współtworzenia działu „Edukacja filozoficzna” na naszym portalu. Poszukujemy osób do współpracy.

Zapisz się do naszego newslettera

Zaprasza­my do współt­worzenia dzi­ału „Edukac­ja filo­zoficz­na” nauczy­cieli filo­zofii i ety­ki w szkołach pod­sta­wowych, gim­naz­jach i liceach oraz prak­tyków naucza­nia filo­zofii dla dzieci, którzy chcieli­by się podzielić z Czytel­nika­mi swo­ją wiedzą i swoi­mi doświad­czeni­a­mi zdoby­ty­mi w prak­tyce.

Mile widziani są też stu­den­ci filo­zofii, którzy nakreślili­by swo­je spo­jrze­nie na tem­atykę filo­zofii dla dzieci.

Intere­su­ją nas:

 • wywiady z osoba­mi zaj­mu­ją­cy­mi się tą tem­atyką w kra­ju i za granicą,
 • feli­etony,
 • omówienia metod dydak­ty­cznych,
 • sce­nar­iusze zajęć,
 • recen­z­je książek do filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi,
 • recen­z­je gier filo­zoficznych,
 • omówie­nie metod dydak­ty­cznych,
 • przegląd podręczników do naucza­nia filo­zofii,
 • repor­taże z wszel­kich wydarzeń, newsów doty­czą­cych filo­zofii z dzieć­mi,
 • pop­u­larnonaukowe artykuły z zakre­su filo­zofii edukacji,
 • propozy­c­je włącza­nia ele­men­tów filo­zofii dla dzieci w innego rodza­ju zaję­cia eduka­cyjne,
 • infor­ma­c­je o kon­fer­enc­jach i warsz­tat­ach nt. filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi,
 • autorskie wier­szy­ki, tek­sty, baj­ki – przez­nac­zone do filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi,
 • relac­je z odby­tych zajęć filo­zoficznych z dzieć­mi.

Utworze­nie tego dzi­ału jest jed­nym z punk­tów naszego pro­gra­mu na rzecz upowszech­ni­a­nia edukacji filo­zoficznej.

Ogólne wyty­czne dla autorów są > tutaj.

Tek­sty lub inne propozy­c­je współpra­cy prosimy kierować na adres: dorotamc@academicon.pl

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Dzień dobry, pub­likac­ja na naszym por­talu swoich mate­ri­ałów jest nieod­płat­na. Nasze przed­sięwz­ię­cie nie jest samo­fi­nan­su­jące się, por­tal jest otwarty, więc nieste­ty nie mamy środ­ków na płace­nie autorom za opra­cow­a­nia.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy