Edukacja filozoficzna Ogłoszenia Współpraca

Zapraszamy do współtworzenia działu „Edukacja Filozoficzna”

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie edukacją filozoficzną dzieci i młodzieży w Polsce oraz perspektywę wprowadzenia filozofii do szkół średnich od września przyszłego roku, zapraszamy do współtworzenia działu „Edukacja filozoficzna” na naszym portalu. Poszukujemy osób do współpracy.

Zaprasza­my do współt­worzenia dzi­ału „Edukac­ja filo­zoficz­na” nauczy­cieli filo­zofii i ety­ki w szkołach pod­sta­wowych, gim­naz­jach i liceach oraz prak­tyków naucza­nia filo­zofii dla dzieci, którzy chcieli­by się podzielić z Czytel­nika­mi swo­ją wiedzą i swoi­mi doświad­czeni­a­mi zdoby­ty­mi w prak­tyce.

Mile widziani są też stu­den­ci filo­zofii, którzy nakreślili­by swo­je spo­jrze­nie na tem­atykę filo­zofii dla dzieci.

Intere­su­ją nas:

 • wywiady z osoba­mi zaj­mu­ją­cy­mi się tą tem­atyką w kra­ju i za granicą,
 • feli­etony,
 • omówienia metod dydak­ty­cznych,
 • sce­nar­iusze zajęć,
 • recen­z­je książek do filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi,
 • recen­z­je gier filo­zoficznych,
 • omówie­nie metod dydak­ty­cznych,
 • przegląd podręczników do naucza­nia filo­zofii,
 • repor­taże z wszel­kich wydarzeń, newsów doty­czą­cych filo­zofii z dzieć­mi,
 • pop­u­larnonaukowe artykuły z zakre­su filo­zofii edukacji,
 • propozy­c­je włącza­nia ele­men­tów filo­zofii dla dzieci w innego rodza­ju zaję­cia eduka­cyjne,
 • infor­ma­c­je o kon­fer­enc­jach i warsz­tat­ach nt. filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi,
 • autorskie wier­szy­ki, tek­sty, baj­ki – przez­nac­zone do filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi,
 • relac­je z odby­tych zajęć filo­zoficznych z dzieć­mi.

Utworze­nie tego dzi­ału jest jed­nym z punk­tów naszego pro­gra­mu na rzecz upowszech­ni­a­nia edukacji filo­zoficznej.

Ogólne wyty­czne dla autorów są > tutaj.

Tek­sty lub inne propozy­c­je współpra­cy prosimy kierować na adres: dorotamc@academicon.pl

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Dzień dobry, pub­likac­ja na naszym por­talu swoich mate­ri­ałów jest nieod­płat­na. Nasze przed­sięwz­ię­cie nie jest samo­fi­nan­su­jące się, por­tal jest otwarty, więc nieste­ty nie mamy środ­ków na płace­nie autorom za opra­cow­a­nia.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy