Edukacja filozoficzna Ogłoszenia Współpraca

Zapraszamy do współtworzenia działu „Edukacja Filozoficzna”

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie edukacją filozoficzną dzieci i młodzieży w Polsce oraz perspektywę wprowadzenia filozofii do szkół średnich od września przyszłego roku, zapraszamy do współtworzenia działu „Edukacja filozoficzna” na naszym portalu. Poszukujemy osób do współpracy.

Zapra­sza­my do współ­two­rze­nia dzia­łu „Edu­ka­cja filo­zo­ficz­na” nauczy­cie­li filo­zo­fii i ety­ki w szko­łach pod­sta­wo­wych, gim­na­zjach i lice­ach oraz prak­ty­ków naucza­nia filo­zo­fii dla dzie­ci, któ­rzy chcie­li­by się podzie­lić z Czy­tel­ni­ka­mi swo­ją wie­dzą i swo­imi doświad­cze­nia­mi zdo­by­ty­mi w praktyce.

Mile widzia­ni są też stu­den­ci filo­zo­fii, któ­rzy nakre­śli­li­by swo­je spoj­rze­nie na tema­ty­kę filo­zo­fii dla dzieci.

Inte­re­su­ją nas:

 • wywia­dy z oso­ba­mi zaj­mu­ją­cy­mi się tą tema­ty­ką w kra­ju i za granicą,
 • felie­to­ny,
 • omó­wie­nia metod dydaktycznych,
 • sce­na­riu­sze zajęć,
 • recen­zje ksią­żek do filo­zo­fo­wa­nia z dziećmi,
 • recen­zje gier filozoficznych,
 • omó­wie­nie metod dydaktycznych,
 • prze­gląd pod­ręcz­ni­ków do naucza­nia filozofii,
 • repor­ta­że z wszel­kich wyda­rzeń, new­sów doty­czą­cych filo­zo­fii z dziećmi,
 • popu­lar­no­nau­ko­we arty­ku­ły z zakre­su filo­zo­fii edukacji,
 • pro­po­zy­cje włą­cza­nia ele­men­tów filo­zo­fii dla dzie­ci w inne­go rodza­ju zaję­cia edukacyjne,
 • infor­ma­cje o kon­fe­ren­cjach i warsz­ta­tach nt. filo­zo­fo­wa­nia z dziećmi,
 • autor­skie wier­szy­ki, tek­sty, baj­ki – prze­zna­czo­ne do filo­zo­fo­wa­nia z dziećmi,
 • rela­cje z odby­tych zajęć filo­zo­ficz­nych z dziećmi.

Utwo­rze­nie tego dzia­łu jest jed­nym z punk­tów nasze­go pro­gra­mu na rzecz upo­wszech­nia­nia edu­ka­cji filozoficznej.

Ogól­ne wytycz­ne dla auto­rów są > tutaj.

Tek­sty lub inne pro­po­zy­cje współ­pra­cy pro­si­my kie­ro­wać na adres: dorotamc@academicon.pl

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Dzień dobry, publi­ka­cja na naszym por­ta­lu swo­ich mate­ria­łów jest nie­od­płat­na. Nasze przed­się­wzię­cie nie jest samo­fi­nan­su­ją­ce się, por­tal jest otwar­ty, więc nie­ste­ty nie mamy środ­ków na pła­ce­nie auto­rom za opracowania.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy