Wsparcie

Sza­now­na Czy­tel­nicz­ko, Sza­now­ny Czytelniku,

cza­so­pi­smo „Filo­zo­fuj!” powsta­je wysił­kiem kil­ku osób, któ­rym leży na ser­cu popu­la­ry­za­cja filo­zo­fii. Chce­my, aby było ono dostęp­ne bez­płat­nie onli­ne i dzię­ki temu mogło docie­rać do jak naj­szer­sze­go krę­gu czy­tel­ni­ków. Jego przy­go­to­wy­wa­nie rodzi jed­nak nie­ma­łe kosz­ty (skład, korek­ty, utrzy­ma­nie stro­ny cza­so­pi­sma). Dla­te­go two­je wspar­cie pozwo­li­ło­by nam roz­wi­jać czasopismo.


Przejdź do naszego profilu na Patronite >

Patronite.pl to por­tal crowd­fun­din­go­wy, za pośred­nic­twem któ­re­go moż­na wspie­rać takie ini­cja­ty­wy jak nasza. W zamian za wspar­cie ofe­ru­je­my upo­min­ki oraz moż­li­wość decy­do­wa­nia o tema­tach kolej­nych nume­rów nasze­go magazynu.


Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną),
pro­si­my o prze­lew na poniż­sze konto:

66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Fun­da­cja Academicon
ul. H. Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin

Pro­si­my o wpi­sa­nie w tytu­le prze­le­wu fra­zy „wspie­ram Filozofuj”

O wszyst­kich wpła­tach będzie­my infor­mo­wać na tej stronie.


Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie!

Lista darczyńców:

31 mar­ca
KS, War­sza­wa 100 zł

16 mar­ca
MO, Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie 5 zł

3 mar­ca
KK, Wie­licz­ka 50 zł

22 stycz­nia
WR, Olsz­tyn 30 zł

15 stycz­nia
ZB, Gorzów Wiel­ko­pol­ski 50 zł

14 stycz­nia
JW, Rumia 50 zł

3 stycz­nia
AJN, Tar­go­wa 50 zł

12 listo­pa­da
KP, Wro­cław 100 zł

5 listo­pa­da
KŻ, Wit­ko­wo 50 zł

14 paź­dzier­ni­ka
KH, Lubin 50 zł

16 wrze­śnia
AR, Bytom 20 zł

23 sierp­nia
JW, Rumia 50 zł

14 sierp­nia
AR, Bytom 20 zł

23 lip­ca
WW, War­sza­wa 200 zł

15 lip­ca
AR, Bytom 20 zł

21 czerw­ca
PB, Mie­rzyn 150 zł

14 czerw­ca
AR, Bytom 20 zł

13 czerw­ca
JD, Łódź 70 zł

14 maja
AR, Bytom 20 zł

14 kwiet­nia
AR, Bytom 20 zł

25 mar­ca
AM, Zamość 30 zł

14 mar­ca
TM, Szcze­cin 100 zł
AR, Bytom 20 zł

14 lute­go
AR, Bytom 20 zł

11 lute­go
KR, Woło­min 20 zł

8 lute­go
JZ, Lublin 50 zł

14 stycz­nia
AR, Bytom 20 zł

11 stycz­nia
ZB, Gorzów Wiel­ko­pol­ski 50 zł

12 stycz­nia
AP, Byd­goszcz 20 zł

18 stycz­nia
KM, War­sza­wa 10 zł

10 lute­go
AP, Byd­goszcz 20 zł

16 lute­go
ZB, Gorzów Wiel­ko­pol­ski 50 zł

20 lute­go
KM, War­sza­wa 10 zł

24 lute­go
PK, Gdańsk 50 zł

10 mar­ca
AP, Byd­goszcz 20 zł

13 mar­ca
ŁFN, Tar­nów 18,69 zł

20 mar­ca
KM, War­sza­wa 10 zł

23 mar­ca
RC, Cze­ladź 5 zł

5 kwiet­nia
MW, Poli­ce 5 zł

12 kwiet­nia
AP, Byd­goszcz 20 zł

20 kwiet­nia
KM, War­sza­wa 10 zł

23 kwiet­nia
RC, Cze­ladź 5 zł

8 maja
RZ, Kro­to­szyn 20 zł

12 maja
AP, Byd­goszcz 20 zł

20 maja
KM, War­sza­wa 10 zł

23 maja
RC, Cze­ladź 5 zł

2 czerw­ca
DK, Lublin 50 zł

12 czerw­ca
AP, Byd­goszcz 20 zł

20 czerw­ca
KM, War­sza­wa 10 zł

23 czerw­ca
RC, Tychy 20 zł
RC, Cze­ladź 5 zł

12 lip­ca
AP, Byd­goszcz 20 zł

20 lip­ca
KM, War­sza­wa 10 zł

24 lip­ca
RC, Cze­ladź 5 zł
BDS, Szcze­ci­nek 60 zł

3 sierp­nia
WB, War­sza­wa 50 zł

23 sierp­nia
RC, Cze­ladź 5 zł

22 wrze­śnia
GFL, War­sza­wa 100 zł

25 wrze­śnia
RC, Cze­ladź 5 zł

 

2 stycz­nia
AG, War­sza­wa 10 zł

10 stycz­nia
BS, Wro­cław 100 zł

14 stycz­nia
WD, War­sza­wa 14,52 zł

19 lute­go
KH, Wro­cław 12 zł

1 mar­ca
JD, War­sza­wa 50 zł

4 mar­ca
RG, Gdańsk 200 zł

15 mar­ca
ŁM, Zakli­ków 4 zł

31 mar­ca
AP, Wro­cław 30 zł

3 kwiet­nia
MW, Poli­ce 10 zł

15 kwiet­nia
JO, Kwi­dzyn 100 zł

18 kwiet­nia
KM, War­sza­wa 10 zł

22 kwiet­nia
JJ, Rze­szów 10 zł

18 maja
KM, War­sza­wa, 10 zł

16 czerw­ca
JJ, Rze­szów 10 zł

20 czerw­ca
KM, War­sza­wa 10 zł

18 czerw­ca
KM, War­sza­wa 10 zł

26 czerw­ca
JR, War­sza­wa 15 zł

18 lip­ca
KM, War­sza­wa 10 zł

5 sierp­nia
MP, Gorzów Wlkp. 10 zł

18 sierp­nia
KM, War­sza­wa 10 zł

19 wrze­śnia
KM, War­sza­wa 10 zł

29 wrze­śnia
JDP, Sie­dl­ce 50 zł

11 paź­dzier­ni­ka
WT, Ostro­wi­na 10 zł

7 listo­pa­da
OZ, 200 zł

14 listo­pa­da
AP, Byd­goszcz 20 zł

18 listo­pa­da
KM, War­sza­wa 10 zł

23 listo­pa­da
MM, Łódź 10 zł

12 grud­nia
AP, Byd­goszcz 20 zł

18 grud­nia
KM, War­sza­wa 10 zł

30 kwiet­nia 2015
BK, Rze­szów 0,82 zł

11 maja 2015
JO, Kwi­dzyn 100 zł

1 lip­ca 2015
JO, Kwi­dzyn 50 zł

3 lip­ca 2015
AŚ, Gli­wi­ce 10 zł

7 lip­ca 2015
DG, Kato­wi­ce 10 zł

20 lip­ca 2015
SJ, Gorzów Wiel­ko­pol­ski 5 zł

21 lip­ca 2015
DKDębo­gó­rze 5 zł

22 lip­ca 2015
AP, Wro­cław 25 zł

10 sierp­nia
NC, Gdy­nia 3 zł

12 sierp­nia
PM, Kra­ków 81,29 zł

28 sierp­nia
EZ, Słupsk 50 zł

1 wrze­śnia
PP, Sta­lo­wa Wola 1 zł
WL, Poznań 20 zł

2 wrze­śnia
ŁZ, Wro­cław 20 zł

8 wrze­śnia
RG, Gdańsk 150 zł

12 paź­dzier­ni­ka
MD, Zło­to­ry­ja 30 zł

16 paź­dzier­ni­ka
ŁZ, Wro­cław 20 zł

4 listo­pa­da
AG, Lublin 50 zł

12 listo­pa­da
OM, Łazy 50 zł

1 grud­nia
KE, Gdy­nia 100 zł

28 grud­nia
AN, Dębo­wa 30 zł

30 grud­nia
JJ, Rze­szów 10 zł

31 grud­nia
AP, Wro­cław 34 zł

Serdecznie dziękujemy!