Wsparcie

Szanow­na Czytel­niczko, Szanowny Czytel­niku,

cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!” pow­sta­je wysiłkiem kilku osób, którym leży na ser­cu pop­u­laryza­c­ja filo­zofii. Chce­my, aby było ono dostęp­ne bezpłat­nie online i dzię­ki temu mogło docier­ać do jak najsz­er­szego kręgu czytel­ników. Jego przy­go­towywanie rodzi jed­nak niemałe kosz­ty (skład, korek­ty, utrzy­manie strony cza­sopis­ma). Dlat­ego two­je wspar­cie poz­woliło­by nam rozwi­jać cza­sopis­mo.


Przejdź do naszego profilu na Patronite >

Patronite.pl to por­tal crowd­fundin­gowy, za pośred­nictwem którego moż­na wspier­ać takie inic­jaty­wy jak nasza. W zami­an za wspar­cie ofer­u­je­my upomin­ki oraz możli­wość decy­dowa­nia o tem­at­ach kole­jnych numerów naszego mag­a­zynu.


Jeśli chcesz wesprzeć tę inic­jaty­wę dowol­ną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną),
prosimy o przelew na poniższe kon­to:

66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Fun­dac­ja Aca­d­e­mi­con
ul. H. Mod­rze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu frazy „wspier­am Filo­zo­fuj”

O wszys­t­kich wpłat­ach będziemy infor­mować na tej stron­ie.


Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie!

Lista darczyńców:

31 mar­ca
KS, Warsza­wa 100 zł

16 mar­ca
MO, Siemi­anow­ice Śląskie 5 zł

3 mar­ca
KK, Wielicz­ka 50 zł

22 sty­cz­nia
WR, Olsz­tyn 30 zł

15 sty­cz­nia
ZB, Gorzów Wielkopol­s­ki 50 zł

14 sty­cz­nia
JW, Rumia 50 zł

3 sty­cz­nia
AJN, Tar­gowa 50 zł

12 listopa­da
KP, Wrocław 100 zł

5 listopa­da
KŻ, Witkowo 50 zł

14 październi­ka
KH, Lubin 50 zł

16 wrześ­nia
AR, Bytom 20 zł

23 sierp­nia
JW, Rumia 50 zł

14 sierp­nia
AR, Bytom 20 zł

23 lip­ca
WW, Warsza­wa 200 zł

15 lip­ca
AR, Bytom 20 zł

21 czer­w­ca
PB, Mierzyn 150 zł

14 czer­w­ca
AR, Bytom 20 zł

13 czer­w­ca
JD, Łódź 70 zł

14 maja
AR, Bytom 20 zł

14 kwiet­nia
AR, Bytom 20 zł

25 mar­ca
AM, Zamość 30 zł

14 mar­ca
TM, Szczecin 100 zł
AR, Bytom 20 zł

14 lutego
AR, Bytom 20 zł

11 lutego
KR, Wołomin 20 zł

8 lutego
JZ, Lublin 50 zł

14 sty­cz­nia
AR, Bytom 20 zł

11 sty­cz­nia
ZB, Gorzów Wielkopol­s­ki 50 zł

12 sty­cz­nia
AP, Byd­goszcz 20 zł

18 sty­cz­nia
KM, Warsza­wa 10 zł

10 lutego
AP, Byd­goszcz 20 zł

16 lutego
ZB, Gorzów Wielkopol­s­ki 50 zł

20 lutego
KM, Warsza­wa 10 zł

24 lutego
PK, Gdańsk 50 zł

10 mar­ca
AP, Byd­goszcz 20 zł

13 mar­ca
ŁFN, Tarnów 18,69 zł

20 mar­ca
KM, Warsza­wa 10 zł

23 mar­ca
RC, Czeladź 5 zł

5 kwiet­nia
MW, Police 5 zł

12 kwiet­nia
AP, Byd­goszcz 20 zł

20 kwiet­nia
KM, Warsza­wa 10 zł

23 kwiet­nia
RC, Czeladź 5 zł

8 maja
RZ, Kro­to­szyn 20 zł

12 maja
AP, Byd­goszcz 20 zł

20 maja
KM, Warsza­wa 10 zł

23 maja
RC, Czeladź 5 zł

2 czer­w­ca
DK, Lublin 50 zł

12 czer­w­ca
AP, Byd­goszcz 20 zł

20 czer­w­ca
KM, Warsza­wa 10 zł

23 czer­w­ca
RC, Tychy 20 zł
RC, Czeladź 5 zł

12 lip­ca
AP, Byd­goszcz 20 zł

20 lip­ca
KM, Warsza­wa 10 zł

24 lip­ca
RC, Czeladź 5 zł
BDS, Szczecinek 60 zł

3 sierp­nia
WB, Warsza­wa 50 zł

23 sierp­nia
RC, Czeladź 5 zł

22 wrześ­nia
GFL, Warsza­wa 100 zł

25 wrześ­nia
RC, Czeladź 5 zł

 

2 sty­cz­nia
AG, Warsza­wa 10 zł

10 sty­cz­nia
BS, Wrocław 100 zł

14 sty­cz­nia
WD, Warsza­wa 14,52 zł

19 lutego
KH, Wrocław 12 zł

1 mar­ca
JD, Warsza­wa 50 zł

4 mar­ca
RG, Gdańsk 200 zł

15 mar­ca
ŁM, Zak­lików 4 zł

31 mar­ca
AP, Wrocław 30 zł

3 kwiet­nia
MW, Police 10 zł

15 kwiet­nia
JO, Kwidzyn 100 zł

18 kwiet­nia
KM, Warsza­wa 10 zł

22 kwiet­nia
JJ, Rzeszów 10 zł

18 maja
KM, Warsza­wa, 10 zł

16 czer­w­ca
JJ, Rzeszów 10 zł

20 czer­w­ca
KM, Warsza­wa 10 zł

18 czer­w­ca
KM, Warsza­wa 10 zł

26 czer­w­ca
JR, Warsza­wa 15 zł

18 lip­ca
KM, Warsza­wa 10 zł

5 sierp­nia
MP, Gorzów Wlkp. 10 zł

18 sierp­nia
KM, Warsza­wa 10 zł

19 wrześ­nia
KM, Warsza­wa 10 zł

29 wrześ­nia
JDP, Siedlce 50 zł

11 październi­ka
WT, Ostrow­ina 10 zł

7 listopa­da
OZ, 200 zł

14 listopa­da
AP, Byd­goszcz 20 zł

18 listopa­da
KM, Warsza­wa 10 zł

23 listopa­da
MM, Łódź 10 zł

12 grud­nia
AP, Byd­goszcz 20 zł

18 grud­nia
KM, Warsza­wa 10 zł

30 kwiet­nia 2015
BK, Rzeszów 0,82 zł

11 maja 2015
JO, Kwidzyn 100 zł

1 lip­ca 2015
JO, Kwidzyn 50 zł

3 lip­ca 2015
AŚ, Gli­wice 10 zł

7 lip­ca 2015
DG, Katow­ice 10 zł

20 lip­ca 2015
SJ, Gorzów Wielkopol­s­ki 5 zł

21 lip­ca 2015
DKDębogórze 5 zł

22 lip­ca 2015
AP, Wrocław 25 zł

10 sierp­nia
NC, Gdy­nia 3 zł

12 sierp­nia
PM, Kraków 81,29 zł

28 sierp­nia
EZ, Słup­sk 50 zł

1 wrześ­nia
PP, Stalowa Wola 1 zł
WL, Poz­nań 20 zł

2 wrześ­nia
ŁZ, Wrocław 20 zł

8 wrześ­nia
RG, Gdańsk 150 zł

12 październi­ka
MD, Zło­to­ry­ja 30 zł

16 październi­ka
ŁZ, Wrocław 20 zł

4 listopa­da
AG, Lublin 50 zł

12 listopa­da
OM, Łazy 50 zł

1 grud­nia
KE, Gdy­nia 100 zł

28 grud­nia
AN, Dębowa 30 zł

30 grud­nia
JJ, Rzeszów 10 zł

31 grud­nia
AP, Wrocław 34 zł

Serdecznie dziękujemy!

Najnowszy numer