Filozofuj! 2018 nr 5 (23)

(1 opinia klienta)

10,00

Opis

Spis treści

Zagad­ka języ­ka > Artur Szutta
Dla­cze­go język tak fascy­nu­je filo­zo­fów? Co jest w nim takie­go, że stał się przed­mio­tem ana­liz i dys­ku­sji naj­wy­bit­niej­szych umy­słów? Na te pyta­nia moż­na sfor­mu­ło­wać pro­ste odpo­wie­dzi, np. że język jest tajem­ni­czy, że jest waż­nym narzę­dziem, bez któ­re­go nasz roz­wój cywi­li­za­cyj­ny, wie­dza, prak­ty­ki spo­łecz­ne nie były­by moż­li­we. Moż­na też pod­jąć się pró­by poka­za­nia fascy­nu­ją­cej zagad­ko­wo­ści języ­ka. Do tego potrzeb­na jest jedy­nie odpo­wied­nia perspektywa.

Co logi­ka mówi o języ­ku? > Anna Brożek
Język jest narzę­dziem myśle­nia i prze­ka­zy­wa­nia myśli. W wie­lu dzie­dzi­nach życia zale­ży nam na tym, aby myśleć jak naj­ja­śniej i jak naj­sku­tecz­niej się komu­ni­ko­wać. Logi­ka doty­czy tych aspek­tów języ­ka, któ­re na jasność myśle­nia i sku­tecz­ność komu­ni­ka­cji mają decy­du­ją­cy wpływ.
Sher­lock Hol­mes i obce pla­ne­ty, czy­li jak to się dzie­je, że sło­wa coś ozna­cza­ją > Piotr Lipski
Pomy­sło­we eks­pe­ry­men­ty myślo­we poma­ga­ją nam zro­zu­mieć bar­dzo skom­pli­ko­wa­ne kwe­stie. Jed­na z nich jest sen­sem pyta­nia: „Jak się to dzie­je, że sło­wa coś oznaczają?”.

Czło­wiek – gracz języ­ko­wy > Alek­san­dra Derra
Utar­te powie­dze­nie gło­si, że wszyst­kie pro­ble­my filo­zo­ficz­ne sfor­mu­ło­wał w sta­ro­żyt­no­ści Pla­ton lub że wszyst­kie póź­niej­sze idee sta­no­wią jedy­nie przy­pi­sy do Pla­to­na. Kie­dy dokład­nie przyj­rzy­my się histo­rii pro­ble­mów filo­zo­ficz­nych w poszcze­gól­nych epo­kach, zro­zu­mie­my, że powie­dze­nie to jest nie­praw­dzi­we i mylą­ce. Dobrym tego przy­kła­dem jest współ­cze­sna filo­zo­fia języ­ka, a w jej ramach kon­cep­cja języ­ka zapro­po­no­wa­na przez pra­cu­ją­ce­go w Anglii Austria­ka Ludwi­ga Wittgensteina.
A sło­wo sta­ło się… czy­nem, czy­li krót­kie wpro­wa­dze­nie do teo­rii aktów mowy > Domi­ni­ka Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz, Patryk Dziurosz-Serafinowicz
Jak to moż­li­we, że sło­wa, któ­re z fizycz­ne­go punk­tu widze­nia są nie­mal niczym, potra­fią wpły­wać na nasze zacho­wa­nie lub przy­czy­niać się do zmian w rze­czy­wi­sto­ści? Wypusz­cza­jąc z ust zna­czą­ce dźwię­ki, jak zauwa­ża­ją nie­któ­rzy filo­zo­fo­wie, naszy­mi wypo­wie­dzia­mi języ­ko­wy­mi nie tyl­ko opi­su­je­my ota­cza­ją­cy nas świat, lecz tak­że może­my powo­do­wać w nim real­ne skutki.

Sło­wo „być” – zwor­nik czy relikt języ­ka? > Jacek Wojtysiak
Jest bar­dzo krót­kie i bar­dzo czę­sto uży­wa­ne. Peł­ni w naszej mowie roz­ma­ite funk­cje. Trud­no zna­leźć zda­nie, w któ­rym nie wystę­pu­je lub któ­re­go nie dało­by się wyra­zić za jego pomo­cą. Od jego nie­re­gu­lar­nej koniu­ga­cji zaczy­na­ją się lek­cje gra­ma­ty­ki więk­szo­ści języ­ków indo­eu­ro­pej­skich. Dla jed­nych jest ich zwor­ni­kiem, dla innych – relik­tem, któ­re­go moż­na by się pozbyć.

Her­me­neu­tycz­ne kon­cep­cje języ­ka > Adria­na Warmbier
Ter­min „her­me­neu­ty­ka”, naj­ogól­niej rzecz ujmu­jąc, ozna­cza teo­rię inter­pre­ta­cji. Ety­mo­lo­gicz­nie sło­wo to odsy­ła do Her­me­sa – posłań­ca bogów w mito­lo­gii grec­kiej mają­ce­go zada­nie wyja­śniać ludziom decy­zje i zamie­rze­nia bogów. Her­me­neu­ty­ka, podob­nie jak Her­mes, któ­ry pośred­ni­czył mię­dzy boską i ludz­ką rze­czy­wi­sto­ścią, zaj­mu­je się bada­niem rela­cji mię­dzy dwie­ma sfe­ra­mi: sfe­rą tek­stu i sfe­rą czy­tel­ni­ka, któ­ry pró­bu­je dotrzeć do ukry­te­go w nim sensu.

Wywiad
Filo­zof pyta, dla­cze­go wyra­że­nia języ­ko­we w ogó­le coś zna­czą > Wywiad z prof. Tade­uszem Szub­ką, jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich znaw­ców i przed­sta­wi­cie­li filo­zo­fii ana­li­tycz­nej w Polsce.

Narzę­dzia filozofa
Teo­ria argu­men­ta­cji: #19. Przy­ga­niał kocioł garn­ko­wi, czy­li argu­men­ty „ty też” > Krzysz­tof A. Wieczorek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Przy­czy­no­wo-skut­ko­wa tajem­ni­ca języ­ka > Artur Szutta
Gawę­dy o języ­ku: #5. Poroz­ma­wiaj­my o zda­niach > Woj­ciech Żełaniec

Filo­zo­fia w literaturze
W krę­gu mani­pu­la­cji sło­wem – na mar­gi­ne­sie Roku 1984 George’a Orwel­la > Nata­sza Szutta

Saty­ra
Prze­słu­cha­nie Mak­be­ta > Piotr Bartula
Felieton
Dys­kret­ny urok kon­wer­sa­cji > Jacek Jaśtal
Filo­zo­ficz­ne zoo
Muchy Wit­t­gen­ste­ina > Jakub Jernajczyk

Felie­ton
Dalej niż koniec języ­ka > Adam Grobler
Język jako narzę­dzie > Jan Woleński
Dla­cze­go obe­lgi znie­wa­ża­ją? > Ernie Le Pore

Lek­cja filozofii
#4. Ato­mizm > Jacek Wojtysiak

Filo­zo­fia w szkole
Jak może­my się poro­zu­mieć? > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Z pół­ki filozofa…

Bio­gra­fia inte­lek­tu­al­na Leib­ni­za > Prze­my­sław Gut

Filo­zo­fia w filmie
Nowy począ­tek (Arri­val) > Artur Szutta

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

1 opinia dla Filozofuj! 2018 nr 5 (23)

  1. Dr. Paul Kopetzky

    Nr ok, a tak przy oka­zji, jak powie­dział pewien prof., filo­log z Pozna­nia o stu­den­tach polo­ni­sty­ki: “czy­ta­ją poważ­ne książ­ki i mają brzyd­kie dziew­czy­ny” a o innych biblij­nie, nowo­te­sta­men­to­wo: “patrzą a nie widzą, czy­ta­ją i nie rozumieją”.
    Cha cha

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w