Prenumerata 2021 — VOUCHER

70,00

Opis

Pre­nu­me­ra­ta 2021 w for­mie vouche­ra, to pro­po­zy­cja dla tych, któ­rzy chcą wrę­czyć „Filo­zo­fuj!” w ramach świą­tecz­ne­go pre­zen­tu. To pre­zent, któ­ry nie da o sobie zapo­mnieć Obdarowanemu/Obdarowanej przez cały rok 🙂 Przy zaku­pie vouche­ra moż­li­wa jest per­so­na­li­za­cja (imię i nazwi­sko oso­by, do któ­rej ma tra­fić voucher). Cena jest dokład­nie taka, jak przy stan­dar­do­wej pre­nu­me­ra­cie – nie ma tu żad­nych dodat­ko­wych kosztów!

Tema­ty nume­rów w 2021 roku:

  1. Świa­do­mość
  2. Tabu
  3. Nie­skoń­czo­ność
  4. Gry kom­pu­te­ro­we
  5. Antro­po­cen
  6. Wąt­pie­nie

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prenumerata 2021 — VOUCHER

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w