Aktualności

Redakcja „Filozofuj!” zwycięzcą konkursu Popularyzator Nauki 2020 w kategorii media!!!

Wygraliśmy! To wielki sukces naszej załogi, całego środowiska filozoficznego i wszystkich sympatyków filozofii. W tym konkursie nieczęsto wygrywają humaniści.

Zapisz się do naszego newslettera

Na stro­nie Nauka w Pol­sce Pol­skiej Agen­cji Pra­so­wej napi­sa­no o nas:

Redak­cja „Filo­zo­fuj! doce­nio­na zosta­ła nagro­dą w kate­go­rii Media. „Filo­zo­fuj!” to nie tyl­ko ilu­stro­wa­ny dwu­mie­sięcz­nik popu­la­ry­zu­ją­cy wie­dzę z zakre­su filo­zo­fii, ale tak­że ser­wis inter­ne­to­wy czy klu­by dyskusyjne.

Redak­tor cza­so­pi­sma dr hab. Artur Szut­ta pod­kre­śla, że filo­zo­fia to fascy­nu­ją­ca dys­cy­pli­na, któ­ra m.in. uczy kry­tycz­ne­go myśle­nia. „A kry­tycz­ni oby­wa­te­le to samo ser­ce demo­kra­cji. Bez kry­tycz­ne­go myśle­nia nasza demo­kra­cja raczej nie ma dobrej przy­szło­ści” – sko­men­to­wał. Dodał, że popu­la­ry­zo­wa­nie filo­zo­fii spra­wia, że coraz wię­cej ludzi będzie się nią inte­re­so­wa­ło. A wte­dy – „więk­sza szan­sa na pol­skie­go Ary­sto­te­le­sa albo na dru­gie­go Alfre­da Tarskiego”.

Zachę­ca­my do lek­tu­ry całe­go wpi­su doty­czą­ce­go ogło­sze­nia kon­kur­su oraz do obej­rze­nia fil­mi­ku pre­zen­tu­ją­ce­go zwy­cięz­ców. Od 15:35 jest o redak­cji „Filo­zo­fuj!”. 🙂

 A tutaj już tyl­ko o nas 🙂

W ser­wi­sie Nauka w Pol­sce czytamy:

Do tego­rocz­nej 16. edy­cji kon­kur­su Popu­la­ry­za­tor Nauki nade­szło ok. 100 zgło­szeń. Wnio­ski oce­nia­ła 14-oso­bo­wa Kapi­tu­ła Kon­kur­su, zło­żo­na m.in. doświad­czo­nych popu­la­ry­za­to­rów, lau­re­atów i osób wyróż­nio­nych we wcze­śniej­szych edy­cjach kon­kur­su Popu­la­ry­za­tor Nauki.

Kon­kurs Popu­la­ry­za­tor Nauki orga­ni­zo­wa­ny jest od 2005 r. Wśród lau­re­atów kon­kur­su są m.in.: filo­zof przy­ro­dy ks. prof. Michał Hel­ler, neu­ro­bio­log prof. Jerzy Vetu­la­ni, autor tele­wi­zyj­nych pro­gra­mów Wik­tor Nie­dzic­ki, popu­la­ry­za­tor astro­no­mii Karol Wój­cic­ki, duet „Cra­zy Nauka”, twór­cy por­ta­lu „Nauka o kli­ma­cie”, a tak­że insty­tu­cje takie jak Cen­trum Nauki Koper­nik, Pol­ska Aka­de­mia Dzie­ci czy Insty­tut Bio­lo­gii Doświad­czal­nej im. M. Nenckiego.

Podziękowania

To dla nas bar­dzo rado­sna chwi­la, ale tak­że dobry moment, by podzię­ko­wać wszyst­kim tym, któ­rzy przy­czy­ni­li się do nasze­go sukcesu.

Obec­ny skład redak­cji to: Artur Szut­ta (red. naczel­ny), Nata­sza Szut­ta, Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (sekre­tarz redak­cji), Ela Droz­dow­ska, Bła­żej Gębu­ra i Robert Kryń­ski. Do nasze­go suk­ce­su w dużym stop­niu przy­czy­ni­li się też: Celi­na Kusz­tej­ko, Mał­go­sia Szo­stak, Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska, Jacek Jaroc­ki, Mar­cin Iwa­nic­ki, Piotr Bił­go­raj­ski i Bra­tek Kurkowski.

Chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać wszyst­kim Auto­rom tek­stów zamiesz­cza­nych w zarów­no maga­zy­nie, jak i w ser­wi­sie oraz Redak­to­rom mery­to­rycz­nym. Dzię­ki Wam nasi Czy­tel­ni­cy mogą zapo­zna­wać się z naszą umi­ło­wa­ną dzie­dzi­ną wie­dzy w spo­sób kom­pe­tent­ny i przy­stęp­ny. Tym więk­szy sza­cun, że zgo­dzi­li­ście się wspie­rać popu­la­ry­za­cję filo­zo­fii nieodpłatnie.

Skła­da­my też podzię­ko­wa­nia Redak­to­rom języ­ko­wym – przede wszyst­kim Alek­san­drze Sit­kie­wicz, ale rów­nież Mar­ci­no­wi Gęsia­rzo­wi, Klau­dii Głuch, Nata­lii Owoc i Mag­dzie Stu­pie­chow­skiej oraz Gra­fi­kom i Ilu­stra­to­rom: Pau­li­nie Bel­carz, Nata­lii Bie­sia­dzie-Mysiak, Zuzan­nie Boł­tryk, Han­nie Byt­niew­skiej, Ewie Czar­nec­kiej, Flo­ria­nen vinisi’Siegereith (Wik­to­rii Jabłoń­skiej), Annie Kory­zmie, Mar­ko­wi Moso­ro­wi, Mał­go­rza­cie Olesz­kie­wicz, Jędrze­jo­wi Paw­la­czy­ko­wi, Ryszar­do­wi Pęzie, Mał­go­rza­cie Uglik, Han­nie Urban­kow­skiej, Patry­cji Walesz­czak, Woj­cie­cho­wi Zie­liń­skie­mu, kole­gom z pro­fi­lu fejs­bu­ko­we­go „Filo­zo­fia tak bar­dzo” – za uszla­chet­nie­nie for­my nasze­go maga­zy­nu, dzię­ki cze­mu treść łatwiej „prze­ma­wia” do umy­słów Czy­tel­ni­ków, co jest sed­nem popu­la­ry­za­cji wiedzy.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim współ­pra­cow­ni­kom: Julian­nie Bory­niec, Alek­san­drze Czer­wiń­skiej, Annie Marii Czer­wiń­skiej, Rober­to­wi Grześ­ko­wia­ko­wi, Annie Fala­nie-Jafrze, Justy­nie Grzesz­czuk, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Kata­rzy­nie Jachy­mek, Domi­ni­ce Kopań­skiej, Łuka­szo­wi Krzy­wo­nio­wi, Alek­san­drze Milo­ra­do­vić-Tabak, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Mirel­li Nawra­ca­le-Urban, Alek­san­drze Pał­ce, Annie Marii Piskor­skiej, Alek­san­drze Pisz­czyk, Woj­cie­cho­wi Szkół­ce, Mał­go­rza­cie Szo­stak, Oldze Tysz­ce, Alek­san­dro­wi Wandt­ke, Jaku­bo­wi Węgrzy­now­skie­mu, Macie­jo­wi Wój­ci­ko­wi, Bar­to­szo­wi Zdun­ko­wi, Mirze Zyśko.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy wspie­ra­li nas przez cały rok w pro­jek­cie Patro­ni­te: Szy­mo­no­wi Ara­ba­so­wi, Sta­ni­sła­wo­wi Baj­kow­skie­mu, Marii Boro­wy, Bła­że­jo­wi Bro­ży­nie, Izie Bry­zik, Tade­uszo­wi Chel­kow­skie­mu, Prze­mko­wi Czu­mie, Kac­pro­wi Dyr­dzie, Krzysz­to­fo­wi Dąb­kow­skie­mu, Piotr Elfin­ge­ro­wi, Mar­ci­no­wi Elsne­ro­wi, Marii Fla­sze, Paw­ło­wi Fren­den­ber­go­wi, Paw­ło­wi Gła­zo­wi, Ada­mo­wi Hut­ni­kie­wi­czo­wi, Danie­lo­wi Kozie, Syl­wii Kuchar­czak, Seba­stia­no­wi Łasa­jo­wi,  Ali­cji Neu­mann, Mate­uszo­wi Ozim­ko­wi, Toma­szo­wi ędrze­jo­wi Paw­la­czy­ko­wi, Pepliń­skie­mu, Ali­cji Pie­tras, Okta­wii Popraw­skiej, Łuka­szo­wi Roj­ko­wi, Jano­wi Rycher­to­wi, Paw­ło­wi Sini­ło, Jaro­sła­wo­wi Spy­cha­le, Toma­szo­wi Stę­pin­skie­mu, Jano­wi Swia­nie­wi­czo­wi, Domi­ni­ce Sza­fran, Zbi­gnie­wo­wi Sza­frań­co­wi, Mag­da­le­nie Szcze­ci­nie, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Ani Wilk-Płasz­czyk, Józe­fo­wi Zono­wi (zob. Gale­ria Patro­nów) Dzię­ki Wam mogli­śmy sfi­nan­so­wać część bar­dzo waż­nych prac nad nume­ra­mi oraz inny­mi waż­ny­mi ini­cja­ty­wa­mi, któ­re zosta­ły tutaj skró­to­wo opisane.

Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim naszym Pre­nu­me­ra­to­rom – za zaufa­nie i sta­łą obec­ność z nami!

Last but not least – dzię­ku­je­my wszyst­kim innym naszym Czy­tel­ni­kom i Sym­pa­ty­kom, wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób wspar­li nasze dzie­ło popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii. Dzię­ku­je­my też rze­czo­wym Kry­ty­kom – dzię­ki Wam może­my sta­le udo­sko­na­lać to, co robimy.

Zachę­ca­my Was dal­sze­go wspie­ra­nia „Filo­zo­fuj!”.


Wspar­cie finan­so­we pro­wa­dzo­nych przez nas dzieł popu­la­ry­zu­ją­cych filozofię:
🔸 wspar­cie bez­po­śred­nie: https://filozofuj.eu/wsparcie/
🔸 za pośred­nic­twem por­ta­lu Patro­ni­te: https://patronite.pl/filozofuj

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy