Redakcja

Rada Nauko­wa: prof. dr hab. Krzysz­tof Brzech­czyn, prof. dr hab. Adam Gro­bler, dr hab. Arka­diusz Gut, prof. Jona­than Jacobs, prof. dr hab. Sta­ni­sław Judyc­ki, prof. dr hab. Tade­usz Szub­ka, prof. Tho­mas War­ten­berg

Redak­cja: Celi­na Gło­gow­ska, Jacek Jaroc­ki, Robert Kryń­ski, Bar­tosz Kur­kow­ski, Mał­go­rza­ta Szo­stak, Artur Szut­ta, Nata­sza Szut­ta

Redak­tor naczel­ny: Artur Szut­ta

Sekre­tarz redak­cji: Robert Kryń­ski

Koor­dy­na­tor wolon­ta­ria­tu: Bar­tosz Kur­kow­ski

Koor­dy­na­tor dzia­łu onto­lo­gia, meta­fi­zy­ka: Artur Gerard Kosec­ki

Współ­pra­cow­ni­cy:
Mal­wi­na Ada­szek
Moni­ka Chy­liń­ska
Woj­ciech Czap­kow­ski
Sła­wo­mir Czar­nec­ki
Aga­ta Dziu­ba
Zbi­gniew Gra­bow­ski
Sta­ni­sław Gut
Mar­cin Kloc
Mał­go­rza­ta Kop­ciuch
Mag­da­le­na Kor­czyń­ska
Sta­ni­sław Korzeb
Bar­tosz Koter­ba
Bar­tosz Kur­kow­ski
Joan­na Luc
Maria Łojek-Kurzęt­kow­ska
Nata­lia Mar­ci­now­ska
Karo­li­na Mier­czak
Patry­cja Mikul­ska
Marek Mosor
Mirel­la Nawra­ca­ła-Urban
Kin­ga Peru­żyń­ska
Paweł Pijas
Jola Pro­cho­wicz
Łukasz Szo­stak
Kamil Szy­mań­ski
Anto­ni Śmist
Rafał Try­ścień
Han­na Urban­kow­ska
Justy­na Wasi­niew­ska
Pau­li­na Wie­jak
Iza­be­la Wodziń­ska
Moni­ka Zie­liń­ska

Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con

Zapisz się do naszego newslettera

Filozofuj! w social media

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link.

Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy