Redakcja

Rada Nauko­wa: prof. dr hab. Krzysz­tof Brzech­czyn, prof. dr hab. Adam Gro­bler, dr hab. Arka­diusz Gut, prof. Jona­than Jacobs, prof. dr hab. Sta­ni­sław Judyc­ki, prof. dr hab. Tade­usz Szub­ka, prof. Tho­mas Wartenberg

Redak­cja: Celi­na Gło­gow­ska, Jacek Jaroc­ki, Robert Kryń­ski, Bar­tosz Kur­kow­ski, Mał­go­rza­ta Szo­stak, Artur Szut­ta, Nata­sza Szutta

Redak­tor naczel­ny: Artur Szutta

Sekre­tarz redak­cji: Robert Kryński

Koor­dy­na­tor wolon­ta­ria­tu: Bar­tosz Kurkowski

Koor­dy­na­tor dzia­łu onto­lo­gia, meta­fi­zy­ka: Artur Gerard Kosecki

Współ­pra­cow­ni­cy:
Mal­wi­na Adaszek
Moni­ka Chylińska
Woj­ciech Czapkowski
Sła­wo­mir Czarnecki
Aga­ta Dziuba
Zbi­gniew Grabowski
Sta­ni­sław Gut
Mar­cin Kloc
Mał­go­rza­ta Kopciuch
Mag­da­le­na Korczyńska
Sta­ni­sław Korzeb
Bar­tosz Koterba
Bar­tosz Kurkowski
Joan­na Luc
Maria Łojek-Kurzętkowska
Nata­lia Marcinowska
Karo­li­na Mierczak
Patry­cja Mikulska
Marek Mosor
Mirel­la Nawracała-Urban
Kin­ga Perużyńska
Paweł Pijas
Jola Prochowicz
Łukasz Szostak
Kamil Szymański
Anto­ni Śmist
Rafał Tryścień
Han­na Urbankowska
Justy­na Wasiniewska
Pau­li­na Wiejak
Iza­be­la Wodzińska
Moni­ka Zielińska

Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Academicon

Zapisz się do naszego newslettera

Filozofuj! w social media

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link.

Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy