Wsparcie

Sza­now­na Czy­tel­nicz­ko, Sza­now­ny Czy­tel­ni­ku,

cza­so­pi­smo „Filo­zo­fuj!” powsta­je wysił­kiem kil­ku osób, któ­rym leży na ser­cu popu­la­ry­za­cja filo­zo­fii. Chce­my, aby było ono dostęp­ne bez­płat­nie onli­ne i dzię­ki temu mogło docie­rać do jak naj­szer­sze­go krę­gu czy­tel­ni­ków. Jego przy­go­to­wy­wa­nie rodzi jed­nak nie­ma­łe kosz­ty (skład, korek­ty, utrzy­ma­nie stro­ny cza­so­pi­sma). Two­je wspar­cie pozwo­li­ło­by nam roz­wi­jać cza­so­pi­smo.

Jeśli chce­sz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną),
pro­si­my o prze­lew na poniż­sze kon­to:

66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Fun­da­cja Aca­de­mi­con
ul. H. Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin

Pro­si­my o wpi­sa­nie w tytu­le prze­le­wu fra­zy „wspie­ram Filo­zo­fuj”

O wszyst­ki­ch wpła­ta­ch będzie­my infor­mo­wać na tej stro­nie.


Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie!

Lista darczyńców:

12 stycz­nia
AP, Byd­gosz­cz 20 zł

18 stycz­nia
KM, War­sza­wa 10 zł

10 lute­go
AP, Byd­gosz­cz 20 zł

16 lute­go
ZB, Gorzów Wiel­ko­pol­ski 50 zł

20 lute­go
KM, War­sza­wa 10 zł

24 lute­go
PK, Gdań­sk 50 zł

10 mar­ca
AP, Byd­gosz­cz 20 zł

13 mar­ca
ŁFN, Tar­nów 18,69 zł

20 mar­ca
KM, War­sza­wa 10 zł

23 mar­ca

RC, Cze­la­dź 5 zł

5 kwiet­nia

MW, Poli­ce 5 zł

12 kwiet­nia

AP, Byd­gosz­cz 20 zł

2 stycz­nia
AG, War­sza­wa 10 zł

10 stycz­nia
BS, Wro­cław 100 zł

14 stycz­nia
WD, War­sza­wa 14,52 zł

19 lute­go
KH, Wro­cław 12 zł

1 mar­ca
JD, War­sza­wa 50 zł

4 mar­ca
RG, Gdań­sk 200 zł

15 mar­ca
ŁM, Zakli­ków 4 zł

31 mar­ca
AP, Wro­cław 30 zł

3 kwiet­nia
MW, Poli­ce 10 zł

15 kwiet­nia
JO, Kwi­dzyn 100 zł

18 kwiet­nia
KM, War­sza­wa 10 zł

22 kwiet­nia
JJ, Rze­szów 10 zł

18 maja
KM, War­sza­wa, 10 zł

16 czerw­ca
JJ, Rze­szów 10 zł

20 czerw­ca
KM, War­sza­wa 10 zł

18 czerw­ca
KM, War­sza­wa 10 zł

26 czerw­ca
JR, War­sza­wa 15 zł

18 lip­ca
KM, War­sza­wa 10 zł

5 sierp­nia
MP, Gorzów Wlkp. 10 zł

18 sierp­nia
KM, War­sza­wa 10 zł

19 wrze­śnia
KM, War­sza­wa 10 zł

29 wrze­śnia
JDP, Sie­dl­ce 50 zł

11 paź­dzier­ni­ka
WT, Ostro­wi­na 10 zł

7 listo­pa­da
OZ, 200 zł

14 listo­pa­da
AP, Byd­gosz­cz 20 zł

18 listo­pa­da
KM, War­sza­wa 10 zł

23 listo­pa­da
MM, Łódź 10 zł

12 grud­nia
AP, Byd­gosz­cz 20 zł

18 grud­nia
KM, War­sza­wa 10 zł

30 kwiet­nia 2015
BK, Rze­szów 0,82 zł

11 maja 2015
JO, Kwi­dzyn 100 zł

1 lip­ca 2015
JO, Kwi­dzyn 50 zł

3 lip­ca 2015
AŚ, Gli­wi­ce 10 zł

7 lip­ca 2015
DG, Kato­wi­ce 10 zł

20 lip­ca 2015
SJ, Gorzów Wiel­ko­pol­ski 5 zł

21 lip­ca 2015
DKDębo­gó­rze 5 zł

22 lip­ca 2015
AP, Wro­cław 25 zł

10 sierp­nia
NC, Gdy­nia 3 zł

12 sierp­nia
PM, Kra­ków 81,29 zł

28 sierp­nia
EZ, Słup­sk 50 zł

1 wrze­śnia
PP, Sta­lo­wa Wola 1 zł
WL, Poznań 20 zł

2 wrze­śnia
ŁZ, Wro­cław 20 zł

8 wrze­śnia
RG, Gdań­sk 150 zł

12 paź­dzier­ni­ka
MD, Zło­to­ry­ja 30 zł

16 paź­dzier­ni­ka
ŁZ, Wro­cław 20 zł

4 listo­pa­da
AG, Lublin 50 zł

12 listo­pa­da
OM, Łazy 50 zł

1 grud­nia
KE, Gdy­nia 100 zł

28 grud­nia
AN, Dębo­wa 30 zł

30 grud­nia
JJ, Rze­szów 10 zł

31 grud­nia
AP, Wro­cław 34 zł

Serdecznie dziękujemy!