Dzień Patrona

Kwietniowy Dzień Patronki i Patrona!

Po raz jedenasty obchodzimy w redakcji Dzień Patronki i Patrona. Każdy 21. dzień miesiąca jest dla nas świętem. W ten sposób chcemy uhonorować nasze Patronki i naszych Patronów, a także wręczyć prezent jednej lub jednemu z nich ;)

Już pra­wie 2400 wpi­sów popu­la­ry­zu­ją­cych filo­zo­fię opu­bli­ko­wa­li­śmy na por­ta­lu filozofuj.eu. Są to ogrom­nej więk­szo­ści peł­no­krwi­ste tek­sty popu­la­ry­za­tor­skie o wiel­kiej war­to­ści dydak­tycz­nej. Dostęp­ne bez­płat­nie. Nie chce­my two­rzyć barier w dostę­pie do wie­dzy. A korzy­sta­ją z niej set­ki tysię­cy użyt­kow­ni­ków (prze­szło 600 tys.), jak wska­zu­je Google Analytics. 

Two­rze­nie tej plat­for­my wie­dzy jest przed­się­wzię­ciem mozol­nym i kosz­tow­nym. Sami nie dali­by­śmy rady tego zro­bić. Może­my poświę­cić swój czas i zaan­ga­żo­wa­nie, ale nie stać nas, by samo­dziel­nie pokryć kosz­ty. Dla­te­go tak waż­ni są dla nas: nasze Patron­ki i nasi Patro­ni. To dzię­ki nim dzie­ło ma szan­sę się spiąć. I dla­te­go tak wdzięcz­ni jeste­śmy, że nada­ją na tych samych falach, co my – falach trans­mi­sji wie­dzy filo­zo­ficz­nej do społeczeństwa.

Jak zwy­kle w Dzień Patron­ki i Patro­na chce­my wrę­czyć nagro­dę Jed­nej lub Jed­ne­mu z Nich. Jest nią książ­ka do wybo­ru spo­śród nastę­pu­ją­cych nowo­ści wydaw­ni­czych (któ­rym patro­nu­je­my): Szki­ce z filo­zo­fii głu­po­ty Bar­to­sza Broż­ka, Micha­ła Hel­le­ra i Jerze­go Stel­ma­cha (Coper­ni­cus Cen­ter Press 2021) lub Popra­wia­nie ewo­lu­cji. Argu­men­ty etycz­ne za two­rze­niem lep­szych ludzi Joh­na Har­ri­sa (Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go 2021). W tym mie­sią­cu nagro­da ta przy­pa­da Panu Pio­tro­wi Elfin­ge­ro­wi. Gra­tu­lu­je­my i przede wszyst­kim bar­dzo dziękujemy!


Też chcesz nas wes­przeć i stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem obcho­dów Dnia Patro­na? Wejdź na stro­nę: https://patronite.pl/filozofuj, zade­kla­ruj kwo­tę, któ­rą chcesz prze­zna­czyć na nasze dzia­ła­nia i popu­la­ry­zuj z nami myśl filozoficzną!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy