Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #19: IQ i egzamin Mensy

Men­sa Inter­na­tio­nal jest sto­wa­rzy­sze­niem, któ­re zrze­sza ludzi o wyso­kim ilo­ra­zie inte­li­gen­cji. W Pol­sce, aby dołą­czyć do orga­ni­za­cji, trze­ba mieć co naj­mniej 130 IQ.

Myl­nie cza­sa­mi się sądzi, że Men­sa zrze­sza „naj­in­te­li­gent­niej­szych ludzi świa­ta” albo „naj­mą­drzej­szych ludzi świa­ta”. W przy­pad­ku inte­li­gen­cji, wyróż­nia się jej róż­ne typy. W nauce mówi się np. o inte­li­gen­cji emo­cjo­nal­nej czy prze­strzen­nej. Spor­na jest rów­nież moż­li­wość mie­rze­nia spraw­no­ści umy­sło­wej za pomo­cą testów. Mimo tego testy IQ wciąż sto­su­je się w bada­niach psy­cho­lo­gicz­nych i socjo­lo­gicz­nych, głów­nie z powo­du bra­ku lep­szych narzę­dzi pomiarowych.

Jeże­li inte­re­su­ją Was testy Men­sy, pro­po­nu­je­my zagad­kę treningową.

Pierw­szy męż­czy­zna może poma­lo­wać płot w dwie godziny.

Dru­gi męż­czy­zna może poma­lo­wać płot w trzy godziny.

Trze­ci męż­czy­zna może poma­lo­wać płot w czte­ry godziny.

Czwar­ty męż­czy­zna może poma­lo­wać płot w sześć godzin.

Oto zagad­ka: gdy­by wszy­scy pra­co­wa­li razem, każ­dy z poda­ną wyżej pręd­ko­ścią, ile zaję­ło­by im poma­lo­wa­nie płotu?


Opra­co­wał Patryk Popław­ski na pod­sta­wie 400 testów IQ, łami­głó­wek, zaga­dek logicz­nych, zadań mate­ma­tycz­nych autor­stwa J. Brem­ne­ra, P. Car­te­ra, K. Rus­se­la, K.E Liber 2009.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

9 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

 • Zagad­ka sto­sun­ko­wo łatwa — odpo­wiedź to 48. Cie­ka­wi mnie jedy­nie jak taki test IQ od orga­ni­za­cji Men­sa ma się do takich dostęp­nych za dar­mo w inter­ne­cie. Jak wiel­ka jest prze­paść mię­dzy tymi quiza­mi z neta, a jaki fak­tycz­nie jest poziom testu na IQ od Mensy.

 • iq jest ogra­ni­czo­nym obra­zem moż­li­wo­ści umy­sło­wych, a to one wpły­wa­ją cho­ciaż­by na jakość koeg­zy­sten­cji oso­bo­wo­ści. To jed­na z waż­niej­szych kwe­stii. Więk­szość Ludzi nie wie co jest waż­ne. Zada­niem mniej­szo­ści jest m. in. słusz­na pomoc dla świa­ta (Ludzie powin­ni żyć w syner­gii), i nie zmar­no­wa­nie swo­ich mak­sy­mal­nych moż­li­wo­ści — wie­lu ludzi wybit­nych się (względ­nie) gubi.
  Zanim odpo­wiesz prze­czy­taj dokładnie.

 • Pozna­łem kil­ka osób o rze­ko­mo wyso­kim ilo­ra­zie inte­li­gen­cji. Pod wzglę­dem inte­lek­tu­al­nym jed­nak byli to prze­cięt­ni ludzie. Zda­je się, że waż­niej­sze od inte­li­gen­cji jest to jak się jej uży­wa. Mnie też roz­wią­za­nie wyszło 48 minut.

 • W godzi­nę poma­lu­ją 1,25 pło­ta. Ta zagad­ka mi się nie podo­ba bo wynik nie jest “czy­sty”
  Oso­bi­ście zapro­po­no­wa­ła­bym zagadkę:
  — Pierw­szy męż­czy­zna może poma­lo­wać płot w dwie godziny.
  — Dru­gi męż­czy­zna może poma­lo­wać płot w czte­ry godziny.
  — Trze­ci męż­czy­zna może poma­lo­wać płot w sześć godziny.
  — Czwar­ty męż­czy­zna może poma­lo­wać płot w dwa­na­ście godzin.

  Wte­dy wynik wyszedł­by ład­ny tzn licząc ile poma­lu­ją w godzinę:
  — pierw­szy poma­lu­je 1/2
  — dru­gi 1/4
  — trze­ci 1/6
  — czwar­ty 1/12
  spro­wa­dza­jąc to do wspól­ne­go mia­now­ni­ka wyjdzie:6/12+3/12+2/12+1/12=1
  Odpo­wiedz wte­dy była­by: godzina.

  Wyda­je mi się że tego typu zagad­ki powin­ny bar­dziej sku­piać się na moż­li­wo­ści wyko­na­nia szyb­kiej ana­li­zy niż anga­żo­wa­nia obli­czeń. W przy­pad­ku mojej zagad­ki co inte­li­gent­niej­szy czy­tel­nik mógł­by doko­nać szyb­kiej ana­li­zy w głowie.

 • Jeśli idzie o defi­ni­cję Ilo­ra­zu Inte­li­gen­cji to ona jest zwią­za­na z cecha­mi pod­mio­tu wyko­nu­ją­ce­go dzia­ła­nie, a nie to co jest napi­sa­ne w wyż­szym arty­ku­le. Każ­dy z nauczy­cie­li powi­nien wie­dzieć że ROZUM to nie jest wynik dzia­ła­nia nauczy­cie­la tyl­ko meto­dy­ka naucza­nia w okre­sie roz­wo­ju ucznia, któ­ry powi­nien MYŚLEĆ, POZNAWAĆ, doko­ny­wać pra­wi­dło­we­go WYBORU w rezul­ta­cie swo­je­go pod­mio­to­we­go SĄDZENIA o SWOICH decy­zjach WYBORU.
  A ilo­raz inte­li­gen­cji to jest wynik zewnętrz­ne­go wpły­wu na dzia­ła­nie. To odkry­to w histo­rii ame­ry­kań­skich wojsk, któ­re musia­ły się pod­po­rząd­ko­wać dowód­cy, więc na tym pole­ga róż­ni­ca mię­dzy inte­li­gen­cją a ROZUMEM, któ­ry nie jest tym jak pod­po­rząd­ko­wać się tyl­ko tym co czło­wiek jako pod­miot sam robi aby żyć i być mądrym. Meto­dy­ka naucza­nia nie powin­na ste­ro­wać zewnętrz­nie uczniem tyl­ko sto­so­wać taką meto­dy­kę dzię­ki któ­rej uczeń roz­wi­ja SWÓJ ROZUM.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy