Filozofuj! 2015 nr 1 – brak w magazynie

Numer poświęcamy samej filozofii i jej charakterystyce.

Opis

Czym jest filo­zo­fia? > Tho­mas Wartenberg

Błę­dem jest sądzić, że filo­zo­fia to trud­ny przed­miot, któ­re­go opa­no­wa­nie wyma­ga czy­ta­nia trud­nych tek­stów? Filo­zo­fia to spo­sób myśle­nia, któ­ry wyła­nia się z nor­mal­ne­go życia, to rodzaj samo­świa­do­mej reflek­sji nad zna­cze­niem i sen­sem zwy­czaj­nych dzia­łań, jest zatem zna­jo­ma do pew­ne­go stop­nia każdemu.

Filo­zo­fia sta­wia waż­ne pyta­nia > Jona­than Jacobs

Filo­zo­fia doty­czy kwe­stii, któ­rych nie da się roz­strzy­gnąć za pomo­cą odkryć empi­rycz­nych, czy usta­leń teo­re­ty­ków. Bez wzglę­du na to, jak dobrze rozu­mie­my dany rodzaj zja­wi­ska czy aspekt świa­ta, zawsze pozo­sta­ją auten­tycz­ne i waż­ne pyta­nia filo­zo­ficz­ne. Nie są one jało­we, zaś pró­ba pod­ję­cia odpo­wie­dzi na nie jest jedy­nie inte­lek­tu­al­nym luk­su­sem, for­mą roz­ryw­ki, z któ­rej nic nie wynika.

Filo­zo­fia dys­cy­pli­na rodem z Hogwar­tu > Artur Szutta

Wyobraź­cie sobie zaję­cia, na któ­rych nauczy­ciel sta­wia jakiś przed­miot na biur­ku, powiedz­my szklan­kę wody. Następ­nie daje wykład na jej temat, w wyni­ku któ­re­go szklan­ka zni­ka bądź zmie­nia się w coś zupeł­nie inne­go niż zwy­kła szklan­ka wody. Takie rze­czy dzie­ją się na zaję­ciach filozofii.

Filo­zo­fia dla Cie­bie > Jaro­sław Skurzyński

Sen­sem ist­nie­nia filo­zo­fii jest zada­wa­nie pytań. Czy to zna­czy, że filo­zof nic nie wie o świe­cie? Z jed­nej stro­ny tak wła­śnie jest, ale z dru­giej, to filo­zo­fia dys­po­nu­je narzę­dzia­mi, dzię­ki któ­rym łatwiej będzie zna­leźć odpo­wiedź na nie­któ­re z pytań o natu­rę świa­ta, umy­słu czy sen­su życia.

Może spró­bo­wać? > Jerzy W. Gałkowski

W filo­zo­fii nie cho­dzi o to, by koniecz­nie coś nowe­go wymy­ślić. Filo­zo­fia to umi­ło­wa­nie mądro­ści, a mądro­ści nie ma bez dąże­nia do praw­dy. Cho­dzi o takie nasta­wie­nie poznaw­cze, by ująć całość rze­czy­wi­sto­ści, oraz o to, by prze­nik­nąć ją „na wylot”, do koń­ca. Wybie­ra­jąc stu­dia filo­zo­ficz­ne, tra­fi­łem w „10”. Moż­na więc za naszym zna­ko­mi­tym arty­stą i filo­zo­fem, Wit­ka­cym, zachę­cić do filo­zo­fii – „spró­buj raz, kotecz­ku”. Ja spró­bo­wa­łem. I pró­bu­ję do dzisiaj.

Filo­zo­fo­wa­nie na temat nauki > Agniesz­ka Lekka-Kowalik

Naukow­cy chęt­nie dystan­su­ją się do sfe­ry war­to­ści, twier­dząc, że ich inte­re­su­ją jedy­nie fak­ty. Dys­ku­sje o war­to­ściach pozo­sta­wia­ją filo­zo­fom, głów­nie ety­kom. Czy nie jest jed­nak tak, że ich bada­nia nauko­we, na wie­lu pozio­mach, te war­to­ści zakładają?

Logi­ka jako fizy­ka rozu­mo­wań > Rafał Urbaniak

Więk­szość ludzi uwa­ża, że jest spryt­niej­sza niż więk­szość ludzi. Cho­ciaż więk­szość nie jest głup­sza niż więk­szość, to jed­nak w rze­czy­wi­sto­ści jeste­śmy zazwy­czaj głup­si niż myśli­my. Jed­ną z wie­lu twa­rzy naszej głu­po­ty jest nie­zdol­ność do kon­tro­lo­wa­nia popraw­no­ści naszych rozu­mo­wań. Jed­nym z narzę­dzi do wal­ki z nią jest logika.

Eks­pe­ry­ment myślo­wy jako narzę­dzie filo­zo­fa > Artur Szutta

Filo­zof nie posia­da labo­ra­to­rium peł­ne­go kosz­tow­nych urzą­dzeń – mikro­sko­pów, detek­to­rów, ani zder­za­cza hadro­nów – prze­pro­wa­dza jed­nak eks­pe­ry­men­ty myślowe.

Idee filo­zo­ficz­ne mogą mieć więk­szą moc raże­nia niż naj­bar­dziej wyra­fi­no­wa­na broń > Wywiad z prof. Pio­trem Gutow­skim, prze­wod­ni­czą­cym Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk

Oświe­ce­nie, guru i joga, czy­li czym jest filo­zo­fia indyj­ska > Nina Budzi­szew­ska [Tekst bonu­so­wy tyl­ko w wer­sji drukowanej]

Kie­dy myśli­my o filo­zo­fii indyj­skiej, to zwy­kle poja­wia się przed naszy­mi ocza­mi obraz jogi, medy­ta­cji, guru i fan­ta­zyj­ne opo­wie­ści o oświe­ce­niu, nir­wa­nie. Filo­zo­fia indyj­ska jest jed­nak czymś wię­cej… cho­ciaż wła­ści­wie nie do końca.

Kon­fe­ren­cje filozoficzne

Krzy­żów­ka filozoficzna

Informacje dodatkowe

Waga 0.3 kg
Wymiary 27.1 × 21 × 0.5 cm

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2015 nr 1 – brak w magazynie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w