Promocja!

Filozofuj! 2019 nr 4 (28)

(1 opinia klienta)

4,00

Opis

Spis tre­ści

Nie­uchron­ność rela­ty­wi­zmu > Andrzej Szahaj
Rela­ty­wizm nie­jed­no ma imię. Jest to zespół poglą­dów, któ­ry moż­na odnieść do naj­waż­niej­szych skład­ni­ków nasze­go życia: kul­tu­ry, moral­no­ści, nauki, reli­gii i sztu­ki. Czy przy­ję­cie rela­ty­wi­zmu w któ­rejś z jego wie­lu wer­sji jest rze­czy­wi­ście koniecz­ne? Żeby odpo­wie­dzieć na to pyta­nie, musi­my naj­pierw usta­lić, czym mniej wię­cej jest rela­ty­wizm i dla­cze­go wciąż znaj­du­ją się filo­zo­fo­wie, dla któ­rych jest to bar­dzo poważ­na pro­po­zy­cja teoretyczna.

Ana­to­mia rela­ty­wi­zmu > Artur Szutta
Cho­ciaż rela­ty­wi­zmów jest wie­le, moż­na mówić o ich wspól­nej struk­tu­rze. Jej uchwy­ce­nie pozwa­la zro­zu­mieć nie tyl­ko natu­rę tej gru­py sta­no­wisk, ale tak­że uświa­do­mić sobie, dla­cze­go to sta­no­wi­sko może wyda­wać się atrak­cyj­ne oraz jakie może mieć słabości.

W stro­nę rela­ty­wi­zmu > Adam Chmielewski
Rela­ty­wizm rozu­mia­ny jako sta­no­wi­sko filo­zo­ficz­ne ma bar­dzo wie­le twa­rzy. Osta­tecz­nie jed­nak moż­na stwier­dzić, że naj­waż­niej­sze pró­by oba­le­nia tego poglą­du są nie­sku­tecz­ne. Dla­cze­go rela­ty­wizm wyka­zu­je się wobec nich tak dużą odpornością?

Czy nor­mal­na ludz­ka ręka ma pięć pal­ców? Spór o rela­ty­wizm teo­rio­po­znaw­czy > Michał Rydlewski
Filo­zo­fo­wie cenią sobie spo­ry, co wyni­ka z fak­tu, że to, czym się zaj­mu­ją – przy­naj­mniej moim zda­niem – to inter­pre­ta­cja rze­czy­wi­sto­ści, udzie­la­nie nowych odpo­wie­dzi na sta­re pyta­nia lub sta­wia­nie pytań zupeł­nie nowych, a nawet wyja­śnia­nie, dla­cze­go poprzed­nie pyta­nia były źle posta­wio­ne (w tym ostat­nim na pew­no mistrzo­stwo osią­gnął „póź­ny” Wittgenstein).

Bla­ski i cie­nie moral­ne­go rela­ty­wi­zmu > Artur Szutta
Już sta­ro­żyt­ni zauwa­ży­li, że co w jed­nym miej­scu jest uwa­ża­ne za czyn szla­chet­ny, gdzie indziej może być postrze­ga­ne jako czyn nie­go­dzi­wy. Spo­strze­że­nie to w XX wie­ku dopro­wa­dzi­ło do ufor­mo­wa­nia poglą­du zwa­ne­go rela­ty­wi­zmem moral­nym. Co dokład­nie gło­si rela­ty­wizm moral­ny i na ile jest to sta­no­wi­sko uzasadnione?

Frag­ment z klasyka

Kalen­da­rium problemowe

Praw­da w kul­tu­rze pono­wo­cze­snej > Grze­gorz Dziamski
Czym w dzi­siej­szej kul­tu­rze jest praw­da? Jakie zna­cze­nie jej przy­pi­su­je­my? Czy post­mo­der­nizm zre­zy­gno­wał z praw­dy, a może odkrył jej skrzęt­nie dotąd skry­wa­ną irra­cjo­nal­ną stro­nę? Kie­dyś praw­da mia­ła nas wyzwa­lać, a jaką rolę peł­ni dzisiaj?

Rela­ty­wizm kul­tu­ro­wy: czym jest, a czym być nie powi­nien > Woj­ciech Józef Burszta
Usta­le­nia antro­po­lo­gii kul­tu­ro­wej pozwa­la­ją przy­jąć, że rela­ty­wizm kul­tu­ro­wy to przy­dat­na posta­wa we współ­cze­snym świe­cie. Sprzy­ja on bowiem nie tyl­ko krze­wie­niu tole­ran­cji, ale tak­że zwra­ca uwa­gę danej wspól­no­ty na war­tość róż­no­rod­no­ści i odmien­no­ści kul­tu­ro­wej. Jest to rów­nież posta­wa, któ­rej moż­na wyzna­czyć bar­dzo wyraź­ne granice.

Wywiad
Rela­ty­wizm umoż­li­wia racjo­nal­ną dys­ku­sję > Wywiad z pro­fe­so­rem Maxem Köl­be­lem, jed­nym z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych znaw­ców pro­ble­ma­ty­ki relatywizmu

Narzę­dzia filozofa
Teo­ria argu­men­ta­cji: #23. Logicz­ne dyle­ma­ty, czy­li zwod­ni­cze argu­men­ty opar­te na nie­za­wod­nych sche­ma­tach > Krzysz­tof A. Wieczorek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Rela­ty­wi­stycz­ne spo­tka­nie trze­cie­go stop­nia > Artur Szutta
Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Rela­ty­wizm > Michał Bizoń

Filo­zo­fia w literaturze
Meda­lio­ny a rela­ty­wizm etycz­ny > Nata­sza Szutta

Gawę­dy o języ­ku: #10. Przed­staw­my sobie poj­mo­wa­nie > Woj­ciech Żełaniec

Saty­ra
List Goń­czy (por­tret pamię­cio­wy rela­ty­wi­sty) > Piotr Bartula

Felie­to­ny
Oso­ba a nor­my moral­ne > Jacek Jaśtal
Kto jest kto? > Adam Grobler

Filo­zo­ficz­ne zoo
Wie­wiór­ka Jame­sa > Jakub Jernajczyk

Felie­ton
Co to zna­czy „wie­dzieć lepiej”? > Tomasz Szubart
Rela­ty­wizm i jego cień > Marek Błaszczyk

Lek­cja filozofii
#9. Dia­log scep­ty­ka z dogma­ty­kiem > Jacek Wojtysiak

Z pół­ki filozofa…
Dar­wi­now­ska empa­tia > Zbi­gniew Wróblewski

Filo­zo­fia w filmie
Przed­szko­lan­ka > Bła­żej Gębura

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

 

1 opinia dla Filozofuj! 2019 nr 4 (28)

  1. Dr. Paul Kopetzky

    Sem­per eadem, sed aliter.”

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w