Filozofuj! 2019 nr 4 (28)

(1 opinia klienta)

10,00

Opis

Spis treś­ci

Nieuchron­ność relaty­wiz­mu > Andrzej Sza­haj
Relaty­wizm niejed­no ma imię. Jest to zespół poglądów, który moż­na odnieść do najważniejszych skład­ników naszego życia: kul­tu­ry, moral­noś­ci, nau­ki, religii i sztu­ki. Czy przyję­cie relaty­wiz­mu w które­jś z jego wielu wer­sji jest rzeczy­wiś­cie konieczne? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw ustal­ić, czym mniej więcej jest relaty­wizm i dlaczego wciąż zna­j­du­ją się filo­zo­fowie, dla których jest to bard­zo poważ­na propozy­c­ja teo­re­ty­cz­na.

Anato­mia relaty­wiz­mu > Artur Szut­ta
Cho­ci­aż relaty­wiz­mów jest wiele, moż­na mówić o ich wspól­nej struk­turze. Jej uch­wyce­nie pozwala zrozu­mieć nie tylko naturę tej grupy stanowisk, ale także uświadomić sobie, dlaczego to stanowisko może wydawać się atrak­cyjne oraz jakie może mieć słaboś­ci.

W stronę relaty­wiz­mu > Adam Chmielews­ki
Relaty­wizm rozu­mi­any jako stanowisko filo­zoficzne ma bard­zo wiele twarzy. Ostate­cznie jed­nak moż­na stwierdz­ić, że najważniejsze pró­by obale­nia tego poglą­du są nieskuteczne. Dlaczego relaty­wizm wykazu­je się wobec nich tak dużą odpornoś­cią?

Czy nor­mal­na ludz­ka ręka ma pięć pal­ców? Spór o relaty­wizm teo­ri­opoz­naw­czy > Michał Rydlews­ki
Filo­zo­fowie cenią sobie spory, co wyni­ka z fak­tu, że to, czym się zaj­mu­ją – przy­na­jm­niej moim zdaniem – to inter­pre­tac­ja rzeczy­wis­toś­ci, udzielanie nowych odpowiedzi na stare pyta­nia lub staw­ian­ie pytań zupełnie nowych, a nawet wyjaś­ni­an­ie, dlaczego poprzed­nie pyta­nia były źle postaw­ione (w tym ostat­nim na pewno mis­tr­zost­wo osiągnął „późny” Wittgen­stein).

Blas­ki i cie­nie moral­nego relaty­wiz­mu > Artur Szut­ta
Już starożyt­ni zauważyli, że co w jed­nym miejs­cu jest uważane za czyn szla­chet­ny, gdzie indziej może być postrze­gane jako czyn niegodzi­wy. Spostrzeże­nie to w XX wieku doprowadz­iło do ufor­mowa­nia poglą­du zwanego relaty­wiz­mem moral­nym. Co dokład­nie głosi relaty­wizm moral­ny i na ile jest to stanowisko uza­sad­nione?

Frag­ment z klasy­ka

Kalen­dar­i­um prob­le­mowe

Praw­da w kul­turze ponowoczes­nej > Grze­gorz Dzi­ams­ki
Czym w dzisiejszej kul­turze jest praw­da? Jakie znacze­nie jej przyp­isu­je­my? Czy post­mod­ern­izm zrezyg­nował z prawdy, a może odkrył jej skrzęt­nie dotąd skry­waną irracjon­al­ną stronę? Kiedyś praw­da miała nas wyzwalać, a jaką rolę pełni dzisi­aj?

Relaty­wizm kul­tur­owy: czym jest, a czym być nie powinien > Woj­ciech Józef Bursz­ta
Ustal­e­nia antropologii kul­tur­owej pozwala­ją przyjąć, że relaty­wizm kul­tur­owy to przy­dat­na postawa we współczes­nym świecie. Sprzy­ja on bowiem nie tylko krzewie­niu tol­er­ancji, ale także zwraca uwagę danej wspól­no­ty na wartość różnorod­noś­ci i odmi­en­noś­ci kul­tur­owej. Jest to również postawa, której moż­na wyz­naczyć bard­zo wyraźne granice.

Wywiad
Relaty­wizm umożli­wia racjon­al­ną dyskusję > Wywiad z pro­fe­sorem Max­em Köl­belem, jed­nym z najważniejszych współczes­nych znaw­ców prob­lematy­ki relaty­wiz­mu

Narzędzia filo­zo­fa
Teo­ria argu­men­tacji: #23. Log­iczne dylematy, czyli zwod­nicze argu­men­ty oparte na nieza­wod­nych schemat­ach > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: Relaty­wisty­czne spotkanie trze­ciego stop­nia > Artur Szut­ta
Gre­ka i łaci­na z wielki­mi klasyka­mi: Relaty­wizm > Michał Bizoń

Filo­zofia w lit­er­aturze
Medaliony a relaty­wizm ety­czny > Natasza Szut­ta

Gawędy o języku: #10. Przed­stawmy sobie poj­mowanie > Woj­ciech Żełaniec

Satyra
List Gończy (portret pamię­ciowy relaty­wisty) > Piotr Bar­tu­la

Feli­etony
Oso­ba a normy moralne > Jacek Jaś­tal
Kto jest kto? > Adam Grob­ler

Filo­zoficzne zoo
Wiewiór­ka Jame­sa > Jakub Jer­na­jczyk

Feli­eton
Co to znaczy „wiedzieć lep­iej”? > Tomasz Szubart
Relaty­wizm i jego cień > Marek Błaszczyk

Lekc­ja filo­zofii
#9. Dia­log scep­ty­ka z dog­matykiem > Jacek Woj­tysi­ak

Z pół­ki filo­zo­fa…
Dar­winows­ka empa­tia > Zbig­niew Wróblews­ki

Filo­zofia w filmie
Przed­szkolan­ka > Błażej Gębu­ra

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka


* Real­iza­c­ja zamówień od 5 lip­ca

1 opinia dla Filozofuj! 2019 nr 4 (28)

  1. Dr. Paul Kopet­zky

    Sem­per eadem, sed aliter.”

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w