Filozofuj! 2019 nr 5 (29)

10,00

Opis

Spis treś­ci

Bioe­ty­ka: dylematy, spory, stanowiska > Mar­ta Soniewic­ka Bioe­ty­ka, jak pisze Bar­bara Chy­row­icz, „to ety­ka stosowana for­mułu­ją­ca oce­ny i normy odnoszące się do bio­m­e­dy­cznych ingerencji związanych z zapoc­zątkowaniem ludzkiego życia, jego trwaniem i śmier­cią” [B. Chy­row­icz, Bioe­ty­ka. Anato­mia sporu, Kraków 2015].

Dlaczego wol­no wyko­rzysty­wać zdoby­cze gene­ty­ki klin­icznej w celach prokrea­cyjnych > Olga Dry­la Możli­wość stosowa­nia tech­nik gene­ty­cznych w kon­tekś­cie prokreacji jest przed­miotem oży­wionych debat bioe­ty­cznych. Jed­nak wyda­je się, że anal­iza argu­men­tów wysuwanych na jej rzecz pozwala przyjąć, iż nie ma pod­staw do zakaza­nia tego typu pro­ce­dur lub uzna­nia ich za moral­nie niewłaś­ci­we.

Granice ingerencji > Jen Cas­tane­da Postęp naukowo-tech­no­log­iczny doprowadz­ił do sytu­acji, w której ludzkość mierzy się z niez­nany­mi dotąd prob­le­ma­mi moral­ny­mi. Jeden z nich doty­czy tego, czy ist­nieją takie sposo­by mody­fikowa­nia życia ludzkiego, po które nie powin­niśmy się­gać.

Nien­ar­o­dzeni? Wprowadze­nie do prob­le­mu abor­cji > Paweł Pijas Abor­c­ja to dzi­ałanie mające na celu zakończe­nie życia ludzkiego zar­o­d­ka lub pło­du i prz­er­wanie ciąży. Spór o abor­cję doty­czy moral­nej oce­ny i prawnej kwal­i­fikacji takiego czynu. Ma on co najm­niej cztery poziomy: językowy, prawny (poli­ty­czny), antropo­log­iczno-moral­ny i ety­czny.

Abor­c­ja, Dobry Samary­tanin > Jarosław Kuchars­ki Prob­lem moral­nej dopuszczal­noś­ci abor­cji jest jed­nym z tych zagad­nień bioe­ty­cznych, które budzą najwięk­sze i najbardziej skra­jne emoc­je. Dyskusję na ten tem­at moż­na ułatwić, sprowadza­jąc ją na tory anal­izy sug­esty­wnego ekspery­men­tu myślowego, który pozwala ujawnić intu­ic­je wszys­t­kich stron tego sporu.

Abor­c­ja a prawa człowieka > Joan­na Różyńs­ka Dyskus­ja o prob­lemie dopuszczal­noś­ci abor­cji nie może być prowad­zona bez uwzględ­nienia fak­ty­cznie obow­iązu­ją­cych prawnych reg­u­lacji w tym względzie i ich potenc­jal­nych skutków. Należy się w niej również odnieść do treś­ci poję­cia praw człowieka.

Nie legal­izu­jmy eutanazji > Woj­ciech Załus­ki Zwolen­ni­cy legal­iza­cji eutanazji, tj. dokony­wanego przez lekarza i moty­wowanego współczu­ciem zabójst­wa cier­piącej oso­by na jej żądanie, na popar­cie swo­jego stanowiska przy­wołu­ją zwyk­le dwa argu­men­ty: po pier­wsze, że eutanaz­ja jest wyrazem sza­cunku dla autonomii cier­piącej oso­by – poma­ga jej uczynić to, czego rzeczy­wiś­cie prag­nie, a po drugie, że jest wyrazem human­i­taryz­mu – kładąc kres cier­pi­eniom pac­jen­ta, przy­czy­nia się w per­spek­ty­wie indy­wid­u­al­nej do zwięk­szenia jego dobrostanu, a w ogól­niejszej – do real­iza­cji pos­tu­latu min­i­mal­iza­cji cier­pi­enia w świecie.

Dlaczego należy zale­gal­i­zować eutanazję > Jacek Mal­czews­ki Pos­tu­la­towi prawnej dopuszczal­noś­ci eutanazji zazwyczaj prze­ci­w­staw­ia się argu­ment z równi pochyłej oraz pogląd, że życie ludzkie jest wartoś­cią, którą należy chronić zawsze i nieza­leżnie od okolicznoś­ci. Jeśli jed­nak uznamy, że w tej kwestii mamy do czynienia z powoły­waniem się na wartość jedynie sym­bol­iczną, argu­ment z równi pochyłej jest niepoprawny, a naszym obow­iązkiem jest min­i­mal­iza­c­ja cier­pi­enia innych, to wyda­je się, iż nie ma żad­nych przeszkód do uzna­nia, że powin­na zostać zale­gal­i­zowana.

Wywiad
Życie jest bogat­sze niż wypra­cow­ane za biurkiem sce­nar­iusze > Wywiad z prof. Bar­barą Chy­row­icz

Filo­zofia w lit­er­aturze
Skafan­der i motyl – o tym, jak trud­no ocenić wartość ludzkiego życia > Natasza Szut­ta

Narzędzia filo­zo­fa
Teo­ria argu­men­tacji: #24. Log­iczne równie pochyłe w spo­rach bioe­ty­cznych > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: Odpowiedzi w warunk­ach niepewnoś­ci > Artur Szut­ta
Gawędy o języku: #11. Licz­by i ich wielkość > Woj­ciech Żełaniec

Satyra
List Anioła do Romana Ingar­de­na > Piotr Bar­tu­la

Feli­etony
Iwan Iljicz idzie do lekarza > Jacek Jaś­tal
Dalej, więcej, prędzej > Adam Grob­ler

Filo­zofia w szkole
Gdzie jest mój umysł? > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Feli­eton
Zan­im zna­jdziemy fontan­nę młodoś­ci > Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik

Lekc­ja filo­zofii
# 10. Wywiad ze św. Augustynem > Jacek Woj­tysi­ak

Z pół­ki filo­zo­fa…
Ilu przy­jaciół potrze­bu­je człowiek? Licz­ba Dun­bara i inne wybry­ki ewolucji > Albert Łukasik

Filo­zofia w filmie
Rev­o­lu­tion­ary Road > Mał­gorza­ta Szostak

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2019 nr 5 (29)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz lubić także…

Polecamy także zakupy w