Filozofuj! 2019 nr 5 (29)

10,00

Opis

Spis tre­ści

Bio­ety­ka: dyle­ma­ty, spo­ry, sta­no­wi­ska > Mar­ta Sonie­wic­ka Bio­ety­ka, jak pisze Bar­ba­ra Chy­ro­wicz, „to ety­ka sto­so­wa­na for­mu­łu­ją­ca oce­ny i nor­my odno­szą­ce się do bio­me­dycz­nych inge­ren­cji zwią­za­nych z zapo­cząt­ko­wa­niem ludz­kie­go życia, jego trwa­niem i śmier­cią” [B. Chy­ro­wicz, Bio­ety­ka. Ana­to­mia spo­ru, Kra­ków 2015].

Dla­cze­go wol­no wyko­rzy­sty­wać zdo­by­cze gene­ty­ki kli­nicz­nej w celach pro­kre­acyj­nych > Olga Dry­la Moż­li­wość sto­so­wa­nia tech­nik gene­tycz­nych w kon­tek­ście pro­kre­acji jest przed­mio­tem oży­wio­nych debat bio­etycz­nych. Jed­nak wyda­je się, że ana­li­za argu­men­tów wysu­wa­nych na jej rzecz pozwa­la przy­jąć, iż nie ma pod­staw do zaka­za­nia tego typu pro­ce­dur lub uzna­nia ich za moral­nie niewłaściwe.

Gra­ni­ce inge­ren­cji > Jen Casta­ne­da Postęp nauko­wo-tech­no­lo­gicz­ny dopro­wa­dził do sytu­acji, w któ­rej ludz­kość mie­rzy się z nie­zna­ny­mi dotąd pro­ble­ma­mi moral­ny­mi. Jeden z nich doty­czy tego, czy ist­nie­ją takie spo­so­by mody­fi­ko­wa­nia życia ludz­kie­go, po któ­re nie powin­ni­śmy sięgać.

Nie­na­ro­dze­ni? Wpro­wa­dze­nie do pro­ble­mu abor­cji > Paweł Pijas Abor­cja to dzia­ła­nie mają­ce na celu zakoń­cze­nie życia ludz­kie­go zarod­ka lub pło­du i prze­rwa­nie cią­ży. Spór o abor­cję doty­czy moral­nej oce­ny i praw­nej kwa­li­fi­ka­cji takie­go czy­nu. Ma on co naj­mniej czte­ry pozio­my: języ­ko­wy, praw­ny (poli­tycz­ny), antro­po­lo­gicz­no-moral­ny i etyczny.

Abor­cja, Dobry Sama­ry­ta­nin > Jaro­sław Kuchar­ski Pro­blem moral­nej dopusz­czal­no­ści abor­cji jest jed­nym z tych zagad­nień bio­etycz­nych, któ­re budzą naj­więk­sze i naj­bar­dziej skraj­ne emo­cje. Dys­ku­sję na ten temat moż­na uła­twić, spro­wa­dza­jąc ją na tory ana­li­zy suge­styw­ne­go eks­pe­ry­men­tu myślo­we­go, któ­ry pozwa­la ujaw­nić intu­icje wszyst­kich stron tego sporu.

Abor­cja a pra­wa czło­wie­ka > Joan­na Różyń­ska Dys­ku­sja o pro­ble­mie dopusz­czal­no­ści abor­cji nie może być pro­wa­dzo­na bez uwzględ­nie­nia fak­tycz­nie obo­wią­zu­ją­cych praw­nych regu­la­cji w tym wzglę­dzie i ich poten­cjal­nych skut­ków. Nale­ży się w niej rów­nież odnieść do tre­ści poję­cia praw człowieka.

Nie lega­li­zuj­my euta­na­zji > Woj­ciech Zału­ski Zwo­len­ni­cy lega­li­za­cji euta­na­zji, tj. doko­ny­wa­ne­go przez leka­rza i moty­wo­wa­ne­go współ­czu­ciem zabój­stwa cier­pią­cej oso­by na jej żąda­nie, na popar­cie swo­je­go sta­no­wi­ska przy­wo­łu­ją zwy­kle dwa argu­men­ty: po pierw­sze, że euta­na­zja jest wyra­zem sza­cun­ku dla auto­no­mii cier­pią­cej oso­by – poma­ga jej uczy­nić to, cze­go rze­czy­wi­ście pra­gnie, a po dru­gie, że jest wyra­zem huma­ni­ta­ry­zmu – kła­dąc kres cier­pie­niom pacjen­ta, przy­czy­nia się w per­spek­ty­wie indy­wi­du­al­nej do zwięk­sze­nia jego dobro­sta­nu, a w ogól­niej­szej – do reali­za­cji postu­la­tu mini­ma­li­za­cji cier­pie­nia w świecie.

Dla­cze­go nale­ży zale­ga­li­zo­wać euta­na­zję > Jacek Mal­czew­ski Postu­la­to­wi praw­nej dopusz­czal­no­ści euta­na­zji zazwy­czaj prze­ciw­sta­wia się argu­ment z rów­ni pochy­łej oraz pogląd, że życie ludz­kie jest war­to­ścią, któ­rą nale­ży chro­nić zawsze i nie­za­leż­nie od oko­licz­no­ści. Jeśli jed­nak uzna­my, że w tej kwe­stii mamy do czy­nie­nia z powo­ły­wa­niem się na war­tość jedy­nie sym­bo­licz­ną, argu­ment z rów­ni pochy­łej jest nie­po­praw­ny, a naszym obo­wiąz­kiem jest mini­ma­li­za­cja cier­pie­nia innych, to wyda­je się, iż nie ma żad­nych prze­szkód do uzna­nia, że powin­na zostać zalegalizowana.

Wywiad
Życie jest bogat­sze niż wypra­co­wa­ne za biur­kiem sce­na­riu­sze > Wywiad z prof. Bar­ba­rą Chyrowicz

Filo­zo­fia w lite­ra­tu­rze
Ska­fan­der i motyl – o tym, jak trud­no oce­nić war­tość ludz­kie­go życia > Nata­sza Szutta

Narzę­dzia filo­zo­fa
Teo­ria argu­men­ta­cji: #24. Logicz­ne rów­nie pochy­łe w spo­rach bio­etycz­nych > Krzysz­tof A. Wie­czo­rek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Odpo­wie­dzi w warun­kach nie­pew­no­ści > Artur Szut­ta
Gawę­dy o języ­ku: #11. Licz­by i ich wiel­kość > Woj­ciech Żełaniec

Saty­ra
List Anio­ła do Roma­na Ingar­de­na > Piotr Bartula

Felie­to­ny
Iwan Iljicz idzie do leka­rza > Jacek Jaś­tal
Dalej, wię­cej, prę­dzej > Adam Grobler

Filo­zo­fia w szko­le
Gdzie jest mój umysł? > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Felie­ton
Zanim znaj­dzie­my fon­tan­nę mło­do­ści > Agniesz­ka Lekka-Kowalik

Lek­cja filo­zo­fii
# 10. Wywiad ze św. Augu­sty­nem > Jacek Wojtysiak

Z pół­ki filo­zo­fa…
Ilu przy­ja­ciół potrze­bu­je czło­wiek? Licz­ba Dun­ba­ra i inne wybry­ki ewo­lu­cji > Albert Łukasik

Filo­zo­fia w fil­mie
Revo­lu­tio­na­ry Road > Mał­go­rza­ta Szostak

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2019 nr 5 (29)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…

Polecamy także zakupy w