Promocja!

Filozofuj! 2017 nr 6 (18)

4,00

Opis

Trans­hu­ma­ni­stycz­na dosko­na­łość > Artur Gunia
Czło­wiek cza­sem pyta: dla­cze­go cią­gle tak mało wiem, dla­cze­go moje zdol­no­ści fizycz­ne są ogra­ni­czo­ne, dla­cze­go popa­dam w cho­ro­by, dla­cze­go nie mogę być szczę­śli­wy? I osta­tecz­nie – dla­cze­go moje życie nie może być dosko­na­łe? Trans­hu­ma­ni­ści nie udzie­lą jed­no­znacz­nej odpo­wie­dzi na zada­ne powy­żej pyta­nia, żywią jed­nak prze­ko­na­nie, że dzię­ki racjo­nal­nym meto­dom, nauce i zaawan­so­wa­nym tech­no­lo­giom moż­li­we będzie udo­sko­na­le­nie ludz­kie­go bytu.

Trans­hu­ma­nizm – kie­run­ki i per­spek­ty­wy > Alek­san­dra Przegalińska
W deba­cie publicz­nej coraz więcej mówi się o roz­ma­itych ruchach ide­owych sku­pia­ją­cych entu­zja­stów nowych tech­no­lo­gii, w tym rów­nież tych, któ­rzy postu­lu­ją mak­sy­mal­ne wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii i zdo­by­czy nauki do prze­zwy­cię­że­nia ludz­kich ograniczeń.

Kalen­da­rium problemu

Czy od trans­hu­ma­ni­zmu moż­na uciec? > Kamil Szymański
W naj­bliż­szym cza­sie trans­hu­ma­nizm zaofe­ru­je ci dłuż­sze życie, ulep­szy two­je zdol­no­ści poznaw­cze, popra­wi zdro­wie, da moż­li­wo­ści kon­tro­lo­wa­nia emo­cji, a  nawet wypo­sa­ży w  dodat­ko­we zmy­sły. Brzmi inte­re­su­ją­co? Nie­wąt­pli­wie. Czy ludzie przyj­mą owe dary ofe­ro­wa­ne przez tech­ni­kę? A może ina­czej… czy mają oni w ogó­le jakiś wybór?

Trzy trans­cen­den­cje > Jacek Wojtysiak
Ter­min trans­cen­den­cja i ter­mi­ny pokrew­ne pocho­dzą od łaciń­skie­go cza­sow­ni­ka trans­cen­de­re, czy­li: prze­kra­czać. Filo­zo­fo­wie nie­raz przy­pi­sy­wa­li czło­wie­ko­wi zdol­ność prze­kra­cza­nia (trans­cen­do­wa­nia) same­go sie­bie. Róż­nie jed­nak ją rozu­mie­li. Głów­ne kon­cep­cje ludz­kiej trans­cen­den­cji moż­na spro­wa­dzić do trzech: reli­gij­nej, pro­gre­syw­nej i utopijnej.

Cze­mu ulep­sza­nie gene­tycz­ne budzi sprze­ciw? > Mar­ta Soniewicka
Trans­hu­ma­ni­ści to zwo­len­ni­cy wyko­rzy­sta­nia wszel­kich dostęp­nych tech­no­lo­gii, w tym wspo­ma­ga­ne­go roz­ro­du, w celu ulep­sze­nia gatun­ku ludz­kie­go. Wycho­dzą z zało­że­nia, że rodzi­ce mają obo­wią­zek moral­ny zagwa­ran­to­wać dziec­ku jak naj­lep­szy start w życiu, w związ­ku z czym powin­ni rów­nież wyko­rzy­stać dostęp­ną wie­dzę gene­tycz­ną, by dziec­ko przy­szło na świat z jak naj­lep­szym upo­sa­że­niem genetycznym.

Czy moż­na bio­tech­no­lo­gicz­nie „ulep­szyć” sfe­rę emo­cjo­nal­ną czło­wie­ka? > Adria­na Warmbier
Jed­nym z aspek­tów dys­ku­sji doty­czą­cej sto­so­wa­nia neu­ro- i bio­tech­no­lo­gii w celu udo­sko­na­le­nia gatun­ku ludz­kie­go jest kwe­stia uspraw­nie­nia naszych dys­po­zy­cji do podej­mo­wa­nia wła­ści­wych decy­zji moralnych.

Wywiad
Trans­hu­ma­nizm jest spo­so­bem myśle­nia o przy­szło­ści > Wywiad z pro­fe­so­rem Nic­kiem Bostro­mem, jed­nym z czo­ło­wych trans­hu­ma­ni­stów, twór­cą mani­fe­stu trans­hu­ma­ni­stycz­ne­go „Trans­hu­ma­nist FAQ”, zało­ży­cie­lem Insty­tu­tu Przy­szło­ści Ludz­ko­ści na Uni­wer­sy­te­cie Oksfordzkim.

Narzę­dzia filozofa
Warsz­tat logicz­ny: #12. Spro­wa­dza­nie do sprzecz­no­ści > Witold Marciszewski
Sztu­ka argu­men­ta­cji: #14. Jak nie sto­czyć się po rów­ni pochy­łej > Krzysz­tof A. Wieczorek
Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Trans­hu­ma­nizm > Michał Bizoń
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Trans­hu­ma­ni­stycz­ny eks­pe­ry­ment (myślo­wy) > Artur Szutta

Filo­zo­fia w literaturze
Pro­jekt prze­dłu­ża­nia ludz­kie­go życia okiem Guli­we­ra > Nata­sza Szutta

Saty­ra
Jądro Jasno­ści (uciecz­ka z Kalo­pei) > Piotr Bartula

Felie­ton
Big Data Show > Jacek Jaśtal
Lina nad prze­pa­ścią > Adam Grobler
Jan Kowal­ski (1995–∞) > Han­na Urbankowska
Jak uka­rać robo­ty za popeł­nio­ne prze­stęp­stwa?> Kamil Mamak

Wokół tema­tu
Gra­ni­ce czło­wie­czeń­stwa > Anna Hamanowicz

Filo­zo­fia w szkole
Wola, wol­ność, odpo­wie­dzial­ność > Doro­ta Monkiewicz–Cybulska

Opi­nie
Argu­ment z wam­pi­ry­zmu prze­ciw trans­hu­ma­ni­zmo­wi > Paweł Pijas

Co to znaczy?
O czym konik polny śpie­wał latem > Filip Kobiela

Filo­zo­fia w filmie
Ludzie na niby > Jacek Jarocki

Filo­zo­ficz­ne zoo
Nie­to­perz Nage­la > Jakub Jernajczyk

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2017 nr 6 (18)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w