Filozofuj! 2017 nr 6 (18)

10,00

Opis

Tran­shu­man­isty­cz­na doskon­ałość > Artur Gunia
Człowiek cza­sem pyta: dlaczego cią­gle tak mało wiem, dlaczego moje zdol­noś­ci fizy­czne są ogranic­zone, dlaczego popadam w choro­by, dlaczego nie mogę być szczęśli­wy? I ostate­cznie – dlaczego moje życie nie może być doskon­ałe? Tran­shu­maniś­ci nie udzielą jed­noz­nacznej odpowiedzi na zadane powyżej pyta­nia, żywią jed­nak przeko­nanie, że dzię­ki racjon­al­nym metodom, nauce i zaawan­sowanym tech­nolo­giom możli­we będzie udoskonale­nie ludzkiego bytu.

Tran­shu­man­izm – kierun­ki i per­spek­ty­wy > Alek­san­dra Prze­gal­ińs­ka
W deba­cie pub­licznej coraz więcej mówi się o roz­maitych ruchach ide­owych sku­pi­a­ją­cych entuz­jastów nowych tech­nologii, w tym również tych, którzy pos­tu­lu­ją maksy­malne wyko­rzys­tanie tech­nologii i zdoby­czy nau­ki do przezwycięże­nia ludz­kich ograniczeń.

Kalen­dar­i­um prob­le­mu

Czy od tran­shu­man­iz­mu moż­na uciec? > Kamil Szy­mańs­ki
W najbliższym cza­sie tran­shu­man­izm zaofer­u­je ci dłuższe życie, ulep­szy two­je zdol­noś­ci poz­naw­cze, poprawi zdrowie, da możli­woś­ci kon­trolowa­nia emocji, a  nawet wyposaży w  dodatkowe zmysły. Brz­mi intere­su­ją­co? Niewąt­pli­wie. Czy ludzie przyjmą owe dary ofer­owane przez tech­nikę? A może inaczej… czy mają oni w ogóle jak­iś wybór?

Trzy tran­scen­denc­je > Jacek Woj­tysi­ak
Ter­min tran­scen­denc­ja i ter­miny pokrewne pochodzą od łacińskiego cza­sown­i­ka tran­scen­dere, czyli: przekraczać. Filo­zo­fowie nier­az przyp­isy­wali człowiekowi zdol­ność przekracza­nia (tran­scen­dowa­nia) samego siebie. Różnie jed­nak ją rozu­mieli. Główne kon­cepc­je ludzkiej tran­scen­dencji moż­na sprowadz­ić do trzech: religi­jnej, pro­gresy­wnej i utopi­jnej.

Czemu ulep­szanie gene­ty­czne budzi sprze­ciw? > Mar­ta Soniewic­ka
Tran­shu­maniś­ci to zwolen­ni­cy wyko­rzys­ta­nia wszel­kich dostęp­nych tech­nologii, w tym wspo­ma­ganego rozro­du, w celu ulep­szenia gatunku ludzkiego. Wychodzą z założe­nia, że rodz­ice mają obow­iązek moral­ny zag­waran­tować dziecku jak najlep­szy start w życiu, w związku z czym powin­ni również wyko­rzys­tać dostęp­ną wiedzę gene­ty­czną, by dziecko przyszło na świat z jak najlep­szym uposaże­niem gene­ty­cznym.

Czy moż­na biotech­no­log­icznie „ulep­szyć” sferę emocjon­al­ną człowieka? > Adri­ana Warm­bier
Jed­nym z aspek­tów dyskusji doty­czącej stosowa­nia neu­ro- i biotech­nologii w celu udoskonale­nia gatunku ludzkiego jest kwes­t­ia usprawnienia naszych dys­pozy­cji do pode­j­mowa­nia właś­ci­wych decyzji moral­nych.

Wywiad
Tran­shu­man­izm jest sposobem myśle­nia o przyszłoś­ci > Wywiad z pro­fe­sorem Nick­iem Bostromem, jed­nym z czołowych tran­shu­man­istów, twór­cą man­i­fes­tu tran­shu­man­isty­cznego „Tran­shu­man­ist FAQ”, założy­cielem Insty­tu­tu Przyszłoś­ci Ludzkoś­ci na Uni­w­er­syte­cie Oks­fordzkim.

Narzędzia filo­zo­fa
Warsz­tat log­iczny: #12. Sprowadzanie do sprzecznoś­ci > Witold Mar­ciszews­ki
Sztu­ka argu­men­tacji: #14. Jak nie stoczyć się po równi pochyłej > Krzysztof A. Wiec­zorek
Gre­ka i łaci­na z wielki­mi klasyka­mi: Tran­shu­man­izm > Michał Bizoń
Ekspery­ment myślowy: Tran­shu­man­isty­czny ekspery­ment (myślowy) > Artur Szut­ta

Filo­zofia w lit­er­aturze
Pro­jekt przedłuża­nia ludzkiego życia okiem Guli­w­era > Natasza Szut­ta

Satyra
Jądro Jas­noś­ci (uciecz­ka z Kalopei) > Piotr Bar­tu­la

Feli­eton
Big Data Show > Jacek Jaś­tal
Lina nad przepaś­cią > Adam Grob­ler
Jan Kowal­s­ki (1995–∞) > Han­na Urbankows­ka
Jak ukarać robo­ty za popełnione przestępst­wa?> Kamil Mamak

Wokół tem­atu
Granice człowieczeńst­wa > Anna Hamanow­icz

Filo­zofia w szkole
Wola, wol­ność, odpowiedzial­ność > Doro­ta Monkiewicz–Cybulska

Opinie
Argu­ment z wam­piryz­mu prze­ciw tran­shu­man­iz­mowi > Paweł Pijas

Co to znaczy?
O czym konik pol­ny śpiewał latem > Fil­ip Kobiela

Filo­zofia w filmie
Ludzie na niby > Jacek Jaroc­ki

Filo­zoficzne zoo
Nietop­erz Nagela > Jakub Jer­na­jczyk

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Filozofuj! 2017 nr 6 (18)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w