Filozofuj! 2015 nr 6 – brak w magazynie

 

 

Opis

Kalen­da­rium

Pro­blem Boga – mię­dzy mitem a abs­trak­cją > Ire­ne­usz Ziemiński

Głów­ną trud­no­ścią w roz­wa­ża­niu kwe­stii ist­nie­nia i natu­ry Boga jest to, że uży­wa­jąc sło­wa „Bóg”, nie wie­my, o czym (o kim) mówi­my. Wpraw­dzie w tra­dy­cji filo­zo­fii euro­pej­skiej Bogu przy­pi­sy­wa­no zwy­kle wszyst­kie dosko­na­ło­ści w stop­niu naj­wyż­szym (wszech­moc, wszech­wie­dzę, wol­ność, dobroć i wie­le innych), to jed­nak dla umy­słu ludz­kie­go są one nie­po­ję­te: nie wie­my wszak, czy wszech­moc to tak­że zdol­ność czy­nie­nia zła, podob­nie jak nie wie­my, czy Boża dobroć pole­ga na spra­wie­dli­wo­ści, czy raczej na miłosierdziu.

Natu­ra Boga > Jacek Wojtysiak

Naj­waż­niej­sze spo­ry o Boga to raczej nie spo­ry o jego ist­nie­nie, lecz o jego natu­rę. O to, czy prze­kra­cza fizycz­ny świat, czy się z nim utoż­sa­mia; czy jest oso­bą, czy nie; czy powin­ni­śmy odda­wać mu cześć; czy może­my pozo­stać wzglę­dem nie­go obo­jęt­ni. Pro­blem Boga to skład­nik każ­dej filo­zo­fii, któ­ra zma­ga się z zagad­ką bytu.

Info­gra­fi­ka: Sta­no­wi­ska w spo­rze o ist­nie­nie, natu­rę i pozna­wal­ność Boga

Info­gra­fi­ka: Argu­men­ty za ist­nie­niem Boga

O wie­dzy Boga i wol­no­ści czło­wie­ka > Dariusz Łukasiewicz

Zagad­nie­nie wie­dzy Boga wią­że się nie­ro­ze­rwal­nie z pyta­niem o wol­ność woli ludz­kiej. Rzecz w tym, że jeże­li Bóg wie z góry, co wybie­rze i zro­bi kon­kret­na oso­ba, to oso­ba ta nie może już posta­no­wić i zro­bić ina­czej, niż Bóg wie.

Moral­ność od Boga > Chri­stian B. Miller

Miliar­dy ludzi na świe­cie wie­rzy, że Bóg stwo­rzył wszech­świat i doko­nał wie­le innych cudów. Nie zaska­ku­je zatem, że duża część tych osób uwa­ża tak­że, że Bóg odgry­wa waż­ną rolę rów­nież w kwe­stiach moral­nych. Rze­czy­wi­ście uwa­ża się Boga za auto­ra moral­no­ści. W tym krót­kim arty­ku­le wpro­wa­dzam taki spo­sób myśle­nia o rela­cji mię­dzy Bogiem a moral­no­ścią i bro­nię go.

Argu­ment z ukry­to­ści > John L. Schellenberg
Repli­ka > Cha­ri­ty Anderson

Wywia­dy

Jestem agno­sty­kiem ze wska­za­niem na ate­izm > Wywiad z prof. Janem Woleńskim

Wie­my, że ist­nie­je Bóg jako osta­tecz­na racja ist­nie­nia świa­ta > Wywiad z prof. Anto­nim B. Stępniem

Narzę­dzia filozofa

Sztu­ka argu­men­ta­cji: #2: Bla­ski i cie­nie ule­ga­nia auto­ry­te­tom > Krzysz­tof A. Wieczorek

Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Czy cud z defi­ni­cji pole­ga na prze­kro­cze­niu praw przy­ro­dy? > Artur Szutta

Gre­ka z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Grec­kie teo­lo­gie > Michał Bizoń

Filo­zo­fia indyjska

Czym joga nie jest, czy­li indyj­ski spo­sób defi­nio­wa­nia jako „ani to, ani to” > Nina Budziszewska

Filo­zo­fia niemiecka

O wiel­ko­ści filo­zo­fii nie­miec­kiej > Han­na Urbankowska

Dyle­ma­ty moralne

Jane Eyre i jej trud­ny wybór > Nata­sza Szutta

Felie­to­ny

Reli­gia > Jacek Jaśtal

O poboż­nych ate­istach i bez­boż­nych dewo­tach > Adam Grobler

Nie­tz­sche: wszy­scy bogo­wie umar­li > Mar­cin Miłkowski

Róż­ni­ca zdań w reli­gii > Gra­ham Oppy

Wie­dza odrzucona

#2: Jak na górze, tak na dole > Maciej B. Stępień

Filo­zo­fia w filmie

Filo­zo­fia, moral­ność i Angiel­ski pacjent > Tho­mas Hurka

Who is who w pol­skiej filozofii

Alfred Tar­ski > Paweł Rzewuski

Z pół­ki filozofa…

Sowa Miner­wy – komiks filozoficzny

Rela­cje z wyda­rzeń – X Pol­ski Zjazd Filozoficzny

Patro­nat „Filo­zo­fuj!” – kon­fe­ren­cja „Ety­ka (w) szko­le. Filo­zo­fia (w) edukacji”

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

***

Wstępniak

Sza­now­ni Państwo,

tym razem pro­po­nu­je­my Wam reflek­sję na temat Boga i reli­gii. Wobec tej tema­ty­ki nie spo­sób przejść obo­jęt­nie. Każ­dy z nas w pew­nym momen­cie życia zada­je sobie pyta­nie, czy ist­nie­je Bóg, co mamy na myśli, mówiąc „Bóg”, a jeśli ist­nie­je, to co może­my o nim wie­dzieć, jaka jest nasza z Nim rela­cja. Wokół nas znaj­du­je­my zarów­no ludzi, któ­rzy z sil­nym prze­ko­na­niem twier­dzą, że Bóg ist­nie­je, nie­któ­rzy nawet, że doświad­czy­li Jego obec­no­ści i miło­ści, inni nato­miast uwa­ża­ją, że Bóg nie ist­nie­je albo że brak wystar­cza­ją­cych racji, aby uznać ist­nie­nie Boga. Jed­ni odda­ją Mu cześć, inni uzna­ją takie postę­po­wa­nie za nie­ra­cjo­nal­ne. Są też i tacy, któ­rzy zawie­sza­ją sąd w powyż­szych kwe­stiach. Nie­za­leż­nie od tego, jakie są Wasze poglą­dy na temat Boga i reli­gii, war­to przyj­rzeć się sta­wia­nym przez filo­zo­fów pyta­niom, racjom i argu­men­tom, jakie roz­wa­ża­ją. Bo bez wzglę­du na to, czy wie­rzy­cie, czy nie, war­to wie­rzyć bądź nie wie­rzyć po namy­śle i na pod­sta­wie moc­nych racji, jak na miło­śni­ków mądro­ści przystało.

Dla­te­go też zapra­sza­my Was, Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, do lek­tu­ry naszych tek­stów tema­tycz­nych, któ­rych auto­ra­mi są: Ire­ne­usz Zie­miń­ski, Jacek Woj­ty­siak, Dariusz Łuka­sie­wicz, Chri­stian Mil­ler, John Schel­len­berg, Cha­ri­ty Ander­son, Adam Gro­bler, Mar­cin Mił­kow­ski. Tym razem są one roz­sia­ne po nume­rze, a nie zgru­po­wa­ne w jed­nym miej­scu. Głów­ne­go tema­tu tego nume­ru „Filo­zo­fuj!” doty­czą tak­że dwa wywia­dy – z prof. Janem Woleń­skim oraz prof. Anto­nim B. Stęp­niem, będą­ce spoj­rze­niem na pro­blem Boga i reli­gii z dwóch róż­nych per­spek­tyw. Do reflek­sji na ten temat zachę­ca­ją tak­że nie­któ­re tek­sty publi­ko­wa­ne w ramach naszych sta­łych dzia­łów: tekst Jac­ka Jaś­ta­la, otwie­ra­ją­cy nowy cykl felie­to­nów, oraz eks­pe­ry­ment myślo­wy Artu­ra Szut­ty. Inte­re­su­ją­cym dodat­kiem do tej reflek­sji będą na pew­no odpo­wie­dzi wie­lu filo­zo­fów na naszą ankie­tę doty­czą­cą głów­ne­go tema­tu nume­ru. Zada­li­śmy w niej czte­ry pyta­nia: „Czy wia­ra w Boga da się pogo­dzić z racjo­nal­no­ścią”, „Czy ist­nie­nie Boga stanowi/stanowiłoby zagro­że­nie dla wol­no­ści czło­wie­ka?”, „Czy reli­gia odgry­wa pozy­tyw­ną, czy nega­tyw­ną rolę w życiu spo­łecz­nym?”, „Czy boisz się śmier­ci?”. Pre­zen­to­wa­ne przez nas gło­sy repre­zen­tu­ją róż­ne per­spek­ty­wy i sta­no­wi­ska, dzię­ki cze­mu – mamy nadzie­ję – zachę­cą Was do głęb­szej i dają­cej inte­lek­tu­al­ną satys­fak­cję refleksji.

Oczy­wi­ście, jak w każ­dym nume­rze, nie zabrak­nie rów­nież takich sta­łych dzia­łów, jak: kurs gre­ki, sztu­ka argu­men­ta­cji, filo­zo­fia indyj­ska, następ­ny dyle­mat moral­ny i odci­nek o wie­dzy odrzu­co­nej, por­tret kolej­ne­go pol­skie­go filo­zo­fa oraz filo­zo­ficz­na krzy­żów­ka. Ten, kto lubi nasz cykl „Filo­zo­fia w fil­mie”, z rado­ścią prze­czy­ta nawet tak dłu­gi tekst, jak reflek­sja Tho­ma­sa Hur­ki o wąt­kach moral­nych w fil­mie Angiel­ski pacjent, któ­ry zdo­był aż dzie­więć Osca­rów. Sprawdź­cie, czy gdy­by filo­zof zasia­dał w Ame­ry­kań­skiej Aka­de­mii Fil­mo­wej, film zgro­ma­dził­by aż tyle nagród. W tym nume­rze roz­po­czy­na­my publi­ka­cję bar­dzo szcze­gól­ne­go komik­su filo­zo­ficz­ne­go z komen­ta­rzem, któ­re­go auto­ra­mi są Lena i Rafał Tylkowie.

Życzy­my miłej lek­tu­ry oraz liczy­my na Wasze gło­sy, prze­my­śle­nia i pomoc przy upo­wszech­nia­niu numeru.

Filo­zo­fuj­cie!

Redak­cja

***

Rela­cję ze spo­tka­nia w Opo­lu poświę­co­ne­go nume­ro­wi moż­na zoba­czyć > tutaj. W roli głów­nej prof. Adam Gro­bler. Mówi o tek­ście „O poboż­nych ate­istach i bez­boż­nych dewo­tach” (s. 40).

***

.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2015 nr 6 – brak w magazynie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…

Polecamy także zakupy w