Promocja!

Filozofuj! 2020 nr 4 (34)

4,80

Opis

Spis tre­ści

Czym jest symu­la­cja? > Artur Szutta
Symu­la­cja to uda­wa­nie lub naśla­do­wa­nie cze­goś. Jeśli jed­nak coś jest uda­wa­ne, to nie jest praw­dzi­we. Jeśli zaś nie jest praw­dzi­we, to czy jest real­ne? Czym wów­czas jest? Ilu­zją? Czymś sztucz­nym? Pochod­nym? Nie­au­ten­tycz­nym? Dla filo­zo­fa nie ma lep­szej zachę­ty do reflek­sji niż takie filo­zo­ficz­ne pytania.

Argu­ment symu­la­cji – rekon­struk­cja > Artur Szutta
Być może w nie­da­le­kiej przy­szło­ści będzie­my w sta­nie stwo­rzyć sztucz­ną inte­li­gen­cję, samo­świa­do­mą i posia­da­ją­cą subiek­tyw­ną per­spek­ty­wę. Wów­czas będzie­my mogli stwo­rzyć dla niej wir­tu­al­ny świat (może nawet będą­cy kopią nasze­go), w któ­rym będzie mogła żyć, nie podej­rze­wa­jąc nawet, że wszyst­ko, co ją ota­cza, łącz­nie z nią, jest symu­la­cją. Zaraz, zaraz! A może już ktoś doko­nał takiej symu­la­cji i to my w niej żyjemy?

Frag­ment z klasyka

Kalen­da­rium problemowe

Pan­de­mia w mia­stecz­ku Twin Peaks > Syl­wia Wilczewska
Filo­zo­fo­wie zawsze podej­rze­wa­li, że ota­cza­ją­cy nas świat nie jest taki, jaki się wyda­je – i zawsze zasta­na­wia­li się, jaki w takim razie jest. Jed­na z naj­młod­szych odpo­wie­dzi na to pyta­nie, zain­spi­ro­wa­na współ­cze­sną tech­no­lo­gią, lecz powią­za­na też z reli­gią i lite­ra­tu­rą, to hipo­te­za symulacyjna.

Symu­la­cja, w któ­rej żyje­my, nie jest symu­la­cją > Kon­rad Werner
Jeśli pozna­wa­nie nie jest pro­ce­sem zamknię­tym w gra­ni­cach umy­słu, lecz czymś z koniecz­no­ści ucie­le­śnio­nym, to sce­na­riu­sza glo­bal­nej symu­la­cji nie da się sen­sow­nie pomy­śleć. Może być jed­nak tak, że wyśru­bo­wa­ne warun­ki logicz­ne nie sto­su­ją się do podej­rze­nia. Nikt nie może nam zabro­nić podej­rze­wać, że z całą dzie­dzi­ną postrze­ga­ne­go świa­ta może być coś fun­da­men­tal­nie „nie tak”.

A jeśli żyje­my w symu­la­cji? > Artur Szutta
Wyobraź­my sobie, że pew­ne­go dnia stwier­dza­my ponad wszel­ką wąt­pli­wość, że nasz świat jest kom­pu­te­ro­wą symu­la­cją. Na błę­kit­nym nie­bie na całym glo­bie poka­zał się napis (nad każ­dym kra­jem był on w innym języ­ku), któ­ry gło­sił: „Żyje­cie w symu­la­cji”. I co teraz? Czy to odkry­cie mia­ło­by poważ­ne kon­se­kwen­cje filo­zo­ficz­ne lub religijne?

War­to­ści a świat wir­tu­al­ny > Woj­ciech Lewandowski
Twór­cy gier wciąż dążą do ulep­sze­nia roz­gryw­ki, by zapew­nia­ła gra­czom jak naj­więk­sze bogac­two doświad­czeń. Im więk­sze poczu­cie zanu­rze­nia w wykre­owa­ny świat, im trud­niej­sze wybo­ry i im bar­dziej zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach foto­re­ali­sty­cze wido­ki, tym lepiej. Dosko­na­łą grą była­by ta, któ­ra nie była­by tyl­ko symu­la­cją, lecz pozwa­la­ła­by na reali­za­cję praw­dzi­wych war­to­ści. Wizy­ta w takim świe­cie pozwa­la­ła­by nie tyl­ko na odgry­wa­nie roli przy­pi­sa­nej boha­te­ro­wi gry, lecz bycie tym boha­te­rem. Pozna­ne fak­ty, doko­na­ne wybo­ry czy doświad­czo­ne emo­cje nie wpły­wa­ły­by tyl­ko na zde­fi­nio­wa­ne sta­ty­sty­ki posta­ci czy roz­wój fabu­ły, lecz oddzia­ły­wa­ły­by na gra­cza w nie mniej­szym stop­niu niż nie­wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość. Czy real­ne war­to­ści moż­na jed­nak umie­ścić w wir­tu­al­nym świe­cie? Czy kla­sycz­ną tria­dę praw­dy, dobra i pięk­na moż­na zmie­nić w ciąg zer i jedy­nek i umie­ścić na ekra­nie komputera?

Wywiad
Idea symu­la­cji prze­sta­je się wyda­wać jedy­nie wymy­słem > Wywiad z prof. Chri­sto­phe­rem Grau, spe­cja­li­stą od histo­rii filo­zo­fii nauki, filo­zo­fii umy­słu oraz ety­ki tech­ni­ki, auto­rem wie­lu waż­nych publi­ka­cji poświę­co­nych tema­ty­ce sztucz­nych umysłów.

Narzę­dzia filozofa
Teo­ria argu­men­ta­cji: #29. Sche­ma­ty w służ­bie argu­men­ta­cji, cz. 1 > Krzysz­tof A. Wieczorek

Filo­zo­fia w literaturze
Kon­rad Wal­len­rod i etos szpie­ga > Nata­sza Szutta

Felie­to­ny
Czy życie może być snem, nie­ko­niecz­nie waria­ta? > Adam Grobler
Demo­ny scep­ty­cy­zmu > Jacek Jaśtal
Dwa świa­ty? > Jacek Hołówka

Wokół tema­tu
Symu­la­cja i auten­tycz­ność > Maciej Kałuża

Saty­ra
Łat­ka na niby > Piotr Bartula

Narzę­dzia filozofa
Gawę­dy o języ­ku: #16. „Ono i ono”, płeć oraz rodzaj gra­ma­tycz­ny > Woj­ciech Żełaniec

Mean­dry metafory
#3. Zwod­ni­czy urok Pla­toń­skich meta­for > Marek Hetmański

Filo­zo­fia w szkole
Kto jest two­im auto­ry­te­tem? Sce­na­riusz lek­cji dla klas IVVI szko­ły pod­sta­wo­wej > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Z pół­ki filozofa…
50 idei, o któ­rych pew­nie sły­sza­łeś, a jeśli nie, to się­gnij po tę książ­kę > Elż­bie­ta Drozdowska
Trze­ci szym­pans > Zbi­gniew Wróblewski

Filo­zo­fia w filmie
Synek­do­cha, Nowy Jork > Piotr Lipski

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2020 nr 4 (34)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w