Filozofuj! 2020 nr 4 (34)

12,00

Opis

Spis treś­ci

Czym jest symu­lac­ja? > Artur Szut­ta
Symu­lac­ja to udawanie lub naślad­owanie czegoś. Jeśli jed­nak coś jest udawane, to nie jest prawdzi­we. Jeśli zaś nie jest prawdzi­we, to czy jest realne? Czym wów­czas jest? Iluzją? Czymś sztucznym? Pochod­nym? Nieau­t­en­ty­cznym? Dla filo­zo­fa nie ma lep­szej zachę­ty do reflek­sji niż takie filo­zoficzne pyta­nia.

Argu­ment symu­lacji – rekon­strukc­ja > Artur Szut­ta
Być może w niedalekiej przyszłoś­ci będziemy w stanie stworzyć sztuczną inteligencję, samoświadomą i posi­ada­jącą subiek­ty­wną per­spek­ty­wę. Wów­czas będziemy mogli stworzyć dla niej wirtu­al­ny świat (może nawet będą­cy kopią naszego), w którym będzie mogła żyć, nie pode­jrze­wa­jąc nawet, że wszys­tko, co ją otacza, łącznie z nią, jest symu­lacją. Zaraz, zaraz! A może już ktoś dokon­ał takiej symu­lacji i to my w niej żyje­my?

Frag­ment z klasy­ka

Kalen­dar­i­um prob­le­mowe

Pan­demia w miasteczku Twin Peaks > Syl­wia Wilczews­ka
Filo­zo­fowie zawsze pode­jrze­wali, że otacza­ją­cy nas świat nie jest taki, jaki się wyda­je – i zawsze zas­tanaw­iali się, jaki w takim razie jest. Jed­na z najmłod­szych odpowiedzi na to pytanie, zain­spirowana współczes­ną tech­nologią, lecz pow­iązana też z religią i lit­er­aturą, to hipoteza symu­la­cyj­na.

Symu­lac­ja, w której żyje­my, nie jest symu­lacją > Kon­rad Wern­er
Jeśli poz­nawanie nie jest pro­ce­sem zamknię­tym w grani­cach umysłu, lecz czymś z koniecznoś­ci ucieleśnionym, to sce­nar­iusza glob­al­nej symu­lacji nie da się sen­sown­ie pomyśleć. Może być jed­nak tak, że wyśrubowane warun­ki log­iczne nie sto­su­ją się do pode­jrzenia. Nikt nie może nam zabronić pode­jrze­wać, że z całą dziedz­iną postrze­ganego świa­ta może być coś fun­da­men­tal­nie „nie tak”.

A jeśli żyje­my w symu­lacji? > Artur Szut­ta
Wyobraźmy sobie, że pewnego dnia stwierdza­my pon­ad wszelką wąt­pli­wość, że nasz świat jest kom­put­erową symu­lacją. Na błęk­it­nym niebie na całym glo­bie pokazał się napis (nad każdym kra­jem był on w innym języku), który głosił: „Żyje­cie w symu­lacji”. I co ter­az? Czy to odkrycie miało­by poważne kon­sek­wenc­je filo­zoficzne lub religi­jne?

Wartoś­ci a świat wirtu­al­ny > Woj­ciech Lewandows­ki
Twór­cy gier wciąż dążą do ulep­szenia roz­gry­w­ki, by zapew­ni­ała grac­zom jak najwięk­sze bogact­wo doświad­czeń. Im więk­sze poczu­cie zanurzenia w wykre­owany świat, im trud­niejsze wybo­ry i im bardziej zapier­a­jące dech w pier­si­ach foto­re­al­isty­cze wido­ki, tym lep­iej. Doskon­ałą grą była­by ta, która nie była­by tylko symu­lacją, lecz pozwalała­by na real­iza­cję prawdzi­wych wartoś­ci. Wiz­y­ta w takim świecie pozwalała­by nie tylko na odgry­wanie roli przyp­isanej bohaterowi gry, lecz bycie tym bohaterem. Poz­nane fak­ty, doko­nane wybo­ry czy doświad­c­zone emoc­je nie wpły­wały­by tylko na zdefin­iowane statysty­ki postaci czy rozwój fabuły, lecz odd­zi­ały­wały­by na gracza w nie mniejszym stop­niu niż niewirtu­al­na rzeczy­wis­tość. Czy realne wartoś­ci moż­na jed­nak umieś­cić w wirtu­al­nym świecie? Czy klasy­czną tri­adę prawdy, dobra i pięk­na moż­na zmienić w ciąg zer i jedynek i umieś­cić na ekranie kom­put­era?

Wywiad
Idea symu­lacji przes­ta­je się wydawać jedynie wymysłem > Wywiad z prof. Christo­pherem Grau, spec­jal­istą od his­torii filo­zofii nau­ki, filo­zofii umysłu oraz ety­ki tech­ni­ki, autorem wielu ważnych pub­likacji poświę­conych tem­atyce sztucznych umysłów.

Narzędzia filo­zo­fa
Teo­ria argu­men­tacji: #29. Schematy w służ­bie argu­men­tacji, cz. 1 > Krzysztof A. Wiec­zorek

Filo­zofia w lit­er­aturze
Kon­rad Wal­len­rod i etos szp­ie­ga > Natasza Szut­ta

Feli­etony
Czy życie może być snem, niekoniecznie wari­a­ta? > Adam Grob­ler
Demo­ny scep­ty­cyz­mu > Jacek Jaś­tal
Dwa światy? > Jacek Hołówka

Wokół tem­atu
Symu­lac­ja i aut­en­ty­czność > Maciej Kałuża

Satyra
Łat­ka na niby > Piotr Bar­tu­la

Narzędzia filo­zo­fa
Gawędy o języku: #16. „Ono i ono”, płeć oraz rodzaj gra­maty­czny > Woj­ciech Żełaniec

Meandry metafory
#3. Zwod­niczy urok Pla­tońs­kich metafor > Marek Het­mańs­ki

Filo­zofia w szkole
Kto jest twoim auto­ry­tetem? Sce­nar­iusz lekcji dla klas IVVI szkoły pod­sta­wowej > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Z pół­ki filo­zo­fa…
50 idei, o których pewnie słysza­łeś, a jeśli nie, to sięg­nij po tę książkę > Elż­bi­eta Droz­dows­ka
Trze­ci szym­pa­ns > Zbig­niew Wróblews­ki

Filo­zofia w filmie
Synek­docha, Nowy Jork > Piotr Lip­s­ki

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Filozofuj! 2020 nr 4 (34)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w