Praca Pracodawca

Wydawnictwo Academicon zatrudni korektorów

Wydawnictwo Academicon zatrudni korektorów, oczywiście najchętniej z wykształceniem filozoficznym. Praca zdalna.

Zapisz się do naszego newslettera

Zatrud­nimy korek­torów językowych przy książkowych pro­jek­tach wydawniczych real­i­zowanych przez Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con. Zakres obow­iązków:

  • korek­ta językowa książ­ki.

Wymagamy:

  • doskon­ałego opanowa­nia zasad języ­ka pol­skiego, zasad redagowa­nia tek­stu oraz filo­zoficznej wrażli­woś­ci na sens tek­stu – słowem: kom­pe­tencji,
  • opanowa­nia narzędzi pra­cy i respek­towa­nia zasad współpra­cy,
  • zaan­gażowa­nia i ter­mi­nowoś­ci, a nawet więcej: sys­tem­aty­cznoś­ci,
  • rzetel­noś­ci i dokład­noś­ci.

Dodatkowym atutem będzie wyk­sz­tałce­nie filo­zoficzne.

Pra­ca zdal­na, umowa o dzieło. 

Ofer­ty wraz z CV, wykazem zredagowanych tek­stów, lis­tem motywa­cyjnym oraz ori­en­ta­cyjną stawką za arkusz korek­ty prosimy słać na adres: filozofuj@academicon.pl


Zachę­camy zarówno pra­co­daw­ców, jak i kandy­datów na pra­cown­ików do przesyła­nia ogłoszeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.

Najnowszy numer można nabyć od 17 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy