Aktualności Nowości wydawnicze Patronaty

50 idei, które powinieneś znać. Filozofia – nowość wydawnicza

50 idei które powinieneś znać filozofia
Przedstawiamy nowość wydawniczą Wydawnictwa Naukowego PWN, którą objęliśmy patronatem medialnym. Oto „50 idei, które powinieneś znać. Filozofia” Bena Dupre.

Zapisz się do naszego newslettera

Nowe wydanie świa­towego best­sellera lit­er­atu­ry pop­u­larnonaukowej, część pasjonu­jącej serii 50 idei, które powinieneś znać. Czym jest sztu­ka? Czy zwierzę­ta odczuwa­ją ból? Skąd wiesz, że nie jesteś tylko mózgiem w naczyniu? Czy nieist­nieją­cy król może być łysy? Omówie­nie tych i innych zagad­nień zna­jdziesz na kar­tach tej książ­ki. W 50 przys­tęp­nych, ciekaw­ie napisanych i miejs­ca­mi zabawnych ese­jach autor rozważa kwest­ie nur­tu­jące filo­zofów od cza­sów starożyt­nych do dzisi­aj, jak świado­mość, ety­ka, tożsamość, granice wiedzy, wiara, spraw­iedli­wość i pię­kno. Pokazu­je, że prob­le­my, które stara się rozwiązać filo­zofia, są pon­ad­cza­sowe i doty­czą każdego człowieka. Opisu­jąc poszczególne kon­cepc­je i idee, odwołu­je się do codzi­en­nych obserwacji, by następ­nie ujawnić ich potenc­jał wywoła­nia filo­zoficznej reflek­sji. 50 idei, które powinieneś znać to seria książek wprowadza­ją­cych w fas­cynu­ją­cy świat pytań i zagad­nień – tych trud­nych oraz tych zupełnie pod­sta­wowych – które od daw­na towarzyszą ludzkoś­ci w jej mis­ji zrozu­mienia świa­ta. Seria prezen­tu­je najważniejsze teorie i idee głównych dziedzin wiedzy, stanow­iąc świet­ny punkt wyjś­cia do dal­szej nau­ki.


Autor: Ben Dupré

Tytuł: 50 idei, które powinieneś znać. Filo­zofia

Tłu­macz: Krzysztof Wolańs­ki

Data pre­miery: 10.10.2019

Wydaw­ca: Wydawnict­wo Naukowe PWN

Wydanie: II

For­mat: 16,5 x 20,5 cm

Stron: 240

ISBN: 978–83-012‑0845‑5

Rodzaj oprawy: twar­da


O Autorze

Ben Dupré – zan­im rozpoczął kari­erę pis­arską, wykładał na filologii klasy­cznej na Exeter Col­lege na Uni­w­er­syte­cie Oxfordzkim. Autor takich książek jak: 50 wiel­kich teorii, które powinieneś znać50 teorii filo­zofii, które powinieneś znaćNiezwykłe miejs­ca w dzie­jach świa­ta. Śla­dy tworzenia his­torii. Miłośnik base­bal­lu i muzy­ki star­o­dawnej. Miesz­ka w Oxfordzie wraz ze swo­ją rodz­iną.

Więcej nowoś­ci wydawniczych zna­jdziesz w naszym dziale Nowoś­ci wydawnicze.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy