Aktualności Nowości wydawnicze Patronaty

50 idei, które powinieneś znać. Filozofia – nowość wydawnicza

50 idei które powinieneś znać filozofia
Przedstawiamy nowość wydawniczą Wydawnictwa Naukowego PWN, którą objęliśmy patronatem medialnym. Oto „50 idei, które powinieneś znać. Filozofia” Bena Dupre.

Nowe wydanie świa­towego best­sellera lit­er­atu­ry pop­u­larnonaukowej, część pasjonu­jącej serii 50 idei, które powinieneś znać. Czym jest sztu­ka? Czy zwierzę­ta odczuwa­ją ból? Skąd wiesz, że nie jesteś tylko mózgiem w naczyniu? Czy nieist­nieją­cy król może być łysy? Omówie­nie tych i innych zagad­nień zna­jdziesz na kar­tach tej książ­ki. W 50 przys­tęp­nych, ciekaw­ie napisanych i miejs­ca­mi zabawnych ese­jach autor rozważa kwest­ie nur­tu­jące filo­zofów od cza­sów starożyt­nych do dzisi­aj, jak świado­mość, ety­ka, tożsamość, granice wiedzy, wiara, spraw­iedli­wość i pię­kno. Pokazu­je, że prob­le­my, które stara się rozwiązać filo­zofia, są pon­ad­cza­sowe i doty­czą każdego człowieka. Opisu­jąc poszczególne kon­cepc­je i idee, odwołu­je się do codzi­en­nych obserwacji, by następ­nie ujawnić ich potenc­jał wywoła­nia filo­zoficznej reflek­sji. 50 idei, które powinieneś znać to seria książek wprowadza­ją­cych w fas­cynu­ją­cy świat pytań i zagad­nień – tych trud­nych oraz tych zupełnie pod­sta­wowych – które od daw­na towarzyszą ludzkoś­ci w jej mis­ji zrozu­mienia świa­ta. Seria prezen­tu­je najważniejsze teorie i idee głównych dziedzin wiedzy, stanow­iąc świet­ny punkt wyjś­cia do dal­szej nau­ki.


Autor: Ben Dupré

Tytuł: 50 idei, które powinieneś znać. Filo­zofia

Tłu­macz: Krzysztof Wolańs­ki

Data pre­miery: 10.10.2019

Wydaw­ca: Wydawnict­wo Naukowe PWN

Wydanie: II

For­mat: 16,5 x 20,5 cm

Stron: 240

ISBN: 978–83-012‑0845‑5

Rodzaj oprawy: twar­da


O Autorze

Ben Dupré – zan­im rozpoczął kari­erę pis­arską, wykładał na filologii klasy­cznej na Exeter Col­lege na Uni­w­er­syte­cie Oxfordzkim. Autor takich książek jak: 50 wiel­kich teorii, które powinieneś znać50 teorii filo­zofii, które powinieneś znaćNiezwykłe miejs­ca w dzie­jach świa­ta. Śla­dy tworzenia his­torii. Miłośnik base­bal­lu i muzy­ki star­o­dawnej. Miesz­ka w Oxfordzie wraz ze swo­ją rodz­iną.

Więcej nowoś­ci wydawniczych zna­jdziesz w naszym dziale Nowoś­ci wydawnicze.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy