Aktualności Nowości wydawnicze Patronaty

50 idei, które powinieneś znać. Filozofia – nowość wydawnicza

50 idei które powinieneś znać filozofia
Przedstawiamy nowość wydawniczą Wydawnictwa Naukowego PWN, którą objęliśmy patronatem medialnym. Oto „50 idei, które powinieneś znać. Filozofia” Bena Dupre.

Nowe wyda­nie świa­to­we­go best­sel­le­ra lite­ra­tu­ry popu­lar­no­nau­ko­wej, część pasjo­nu­ją­cej serii 50 idei, któ­re powi­nie­neś znać. Czym jest sztu­ka? Czy zwie­rzę­ta odczu­wa­ją ból? Skąd wiesz, że nie jesteś tyl­ko mózgiem w naczy­niu? Czy nie­ist­nie­ją­cy król może być łysy? Omó­wie­nie tych i innych zagad­nień znaj­dziesz na kar­tach tej książ­ki. W 50 przy­stęp­nych, cie­ka­wie napi­sa­nych i miej­sca­mi zabaw­nych ese­jach autor roz­wa­ża kwe­stie nur­tu­ją­ce filo­zo­fów od cza­sów sta­ro­żyt­nych do dzi­siaj, jak świa­do­mość, ety­ka, toż­sa­mość, gra­ni­ce wie­dzy, wia­ra, spra­wie­dli­wość i pięk­no. Poka­zu­je, że pro­ble­my, któ­re sta­ra się roz­wią­zać filo­zo­fia, są ponad­cza­so­we i doty­czą każ­de­go czło­wie­ka. Opi­su­jąc poszcze­gól­ne kon­cep­cje i idee, odwo­łu­je się do codzien­nych obser­wa­cji, by następ­nie ujaw­nić ich poten­cjał wywo­ła­nia filo­zo­ficz­nej reflek­sji. 50 idei, któ­re powi­nie­neś znać to seria ksią­żek wpro­wa­dza­ją­cych w fascy­nu­ją­cy świat pytań i zagad­nień – tych trud­nych oraz tych zupeł­nie pod­sta­wo­wych – któ­re od daw­na towa­rzy­szą ludz­ko­ści w jej misji zro­zu­mie­nia świa­ta. Seria pre­zen­tu­je naj­waż­niej­sze teo­rie i idee głów­nych dzie­dzin wie­dzy, sta­no­wiąc świet­ny punkt wyj­ścia do dal­szej nauki.


Autor: Ben Dupré

Tytuł: 50 idei, któ­re powi­nie­neś znać. Filozofia

Tłu­macz: Krzysz­tof Wolański

Data pre­mie­ry: 10.10.2019

Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Nauko­we PWN

Wyda­nie: II

For­mat: 16,5 x 20,5 cm

Stron: 240

ISBN: 978–83-012‑0845‑5

Rodzaj opra­wy: twarda


O Autorze

Ben Dupré – zanim roz­po­czął karie­rę pisar­ską, wykła­dał na filo­lo­gii kla­sycz­nej na Exe­ter Col­le­ge na Uni­wer­sy­te­cie Oxfordz­kim. Autor takich ksią­żek jak: 50 wiel­kich teo­rii, któ­re powi­nie­neś znać50 teo­rii filo­zo­fii, któ­re powi­nie­neś znaćNie­zwy­kłe miej­sca w dzie­jach świa­ta. Śla­dy two­rze­nia histo­rii. Miło­śnik base­bal­lu i muzy­ki sta­ro­daw­nej. Miesz­ka w Oxfor­dzie wraz ze swo­ją rodziną.

Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych znaj­dziesz w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy