Bakcyl filozofii Etyka

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #29 – Imperatyw kategoryczny I. Kanta (część 1)

W aktualnym odcinku Prof. Adrian Kuźniar rozpoczyna omawianie etyki imperatywu kategorycznego I. Kanta.

W pierw­szej czę­ści serii o impe­ra­tyw­nie kate­go­rycz­nym poja­wi się obok zagad­nień wstęp­nych temat postu­lo­wa­ne­go przez ten­że impe­ra­tyw testu moral­no­ści dzia­ła­nia pole­ga­ją­cy na moż­li­wo­ści pomy­śle­nia mak­sy­my tego dzia­ła­nia jako pra­wa powszech­ne­go. Zosta­ną tu zasy­gna­li­zo­wa­ne też pew­ne pro­ble­my w argu­men­ta­cji Kanta.

 


Adrian Kuź­niar – dr hab., adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za dwa tygo­dnie kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy