Aktualności Patronaty Wydarzenia

Deadpool jako Święty Mikołaj, czyli kilka słów o postmodernizmie – spotkanie w IKM

Deadpool jako święty Mikołaj filozofia w IKM w Gdańsku
Groteskowe przygody lekko zwariowanego, zamaskowanego najemnika – Deadpoola z komiksów Marvela – mają również walor filozoficzny. Okazują się ciekawym punktem wyjścia dla przybliżenia kilku filozoficznie ważkich kwestii leżących u podstaw postmodernizmu – opowiada dr Robert Dolewski, który 19 grudnia o godz. 18.00 poprowadzi ostatni w tym roku wykład z cyklu Filozofia w IKM.

Zapisz się do naszego newslettera

Tem­atem ostat­niego w tym roku spotka­nia z cyk­lu Filo­zofia IKM będzie filo­zofia post­mod­ern­iz­mu pokazana na przykładzie komik­sowego bohat­era, Dead­poola, w roli Świętego Mikoła­ja. To nieprzewidy­wal­ny, noto­rycznie przeła­mu­ją­cy „czwartą ścianę” płat­ny zabój­ca, obdar­zony absurdal­nym poczu­ciem humoru oraz nad­ludzki­mi zdol­noś­ci­a­mi, które nieroz­er­wal­nie wiążą się z traw­iącą go chorobą. Ta komik­sowa postać par­o­di­u­je niemal wszys­tkie stan­dardy wyz­nac­zone dla klasy­cznie poj­mowanego (super)bohatera.

Do roz­mowy zaprasza Robert Dolews­ki, dok­tor nauk human­isty­cznych, prezes fun­dacji Ogród Filo­zofii. Pra­cown­ik dydak­ty­czny na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Hob­bysty­cznie od wielu lat udziela się również na Trójmiejskiej sce­nie rapowej.

Filo­zofia poma­ga w tworze­niu przestrzeni do roz­mowy wol­nej od potrze­by postaw­ienia na swoim, otwartej na poz­nanie innych punk­tów widzenia. Od wrześ­nia 2018 w Insty­tu­cie Kul­tu­ry Miejskiej odby­wa­ją się warsz­taty dla dzieci i opiekunów, cyk­le wykładów i spotka­nia z filo­zofią w tytule.

Deadpool jako Święty Mikołaj, czyli kilka słów o postmodernizmie | Filozofia w IKM

Prowadze­nie: Robert Dolews­ki

Data: 19 grud­nia, godz. 18.00

Miejsce: Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40, Gdańsk

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/369163367345558/

Patronat: Filo­zo­fuj!

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Dead rzeczy­wiś­cie jest oki, odjazd, czad, ostra jaz­da bez trzy­man­ki live in life!
    Choć to jest, jeśli już, to post post­mod­ern­izm filmowy/komixowy. Sam ten ter­min się zde­walu­ow­al, zmar­nial i zszedł cha cha /Pulp f…/, w momen­cie, gdy się okaza­ło, iż to jest zaled­wie post marx­izm i pust­ka ide­owo-intelek­tu­al­na! Zatem dno, szczegól­nie na tle tego, co już wcześniej uporząd­kował i opisał ludz­ki umysł.

    Z pozdrowieni­a­mi!

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy