Aktualności Patronaty Wydarzenia

Deadpool jako Święty Mikołaj, czyli kilka słów o postmodernizmie – spotkanie w IKM

Deadpool jako święty Mikołaj filozofia w IKM w Gdańsku
Groteskowe przygody lekko zwariowanego, zamaskowanego najemnika – Deadpoola z komiksów Marvela – mają również walor filozoficzny. Okazują się ciekawym punktem wyjścia dla przybliżenia kilku filozoficznie ważkich kwestii leżących u podstaw postmodernizmu – opowiada dr Robert Dolewski, który 19 grudnia o godz. 18.00 poprowadzi ostatni w tym roku wykład z cyklu Filozofia w IKM.

Zapisz się do naszego newslettera

Tema­tem ostat­nie­go w tym roku spo­tka­nia z cyklu Filo­zo­fia IKM będzie filo­zo­fia post­mo­der­ni­zmu poka­za­na na przy­kła­dzie komik­so­we­go boha­te­ra, Dead­po­ola, w roli Świę­te­go Miko­ła­ja. To nie­prze­wi­dy­wal­ny, noto­rycz­nie prze­ła­mu­ją­cy „czwar­tą ścia­nę” płat­ny zabój­ca, obda­rzo­ny absur­dal­nym poczu­ciem humo­ru oraz nad­ludz­ki­mi zdol­no­ścia­mi, któ­re nie­ro­ze­rwal­nie wią­żą się z tra­wią­cą go cho­ro­bą. Ta komik­so­wa postać paro­diu­je nie­mal wszyst­kie stan­dar­dy wyzna­czo­ne dla kla­sycz­nie poj­mo­wa­ne­go (super)bohatera.

Do roz­mo­wy zapra­sza Robert Dolew­ski, dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych, pre­zes fun­da­cji Ogród Filo­zo­fii. Pra­cow­nik dydak­tycz­ny na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. Hob­by­stycz­nie od wie­lu lat udzie­la się rów­nież na Trój­miej­skiej sce­nie rapowej.

Filo­zo­fia poma­ga w two­rze­niu prze­strze­ni do roz­mo­wy wol­nej od potrze­by posta­wie­nia na swo­im, otwar­tej na pozna­nie innych punk­tów widze­nia. Od wrze­śnia 2018 w Insty­tu­cie Kul­tu­ry Miej­skiej odby­wa­ją się warsz­ta­ty dla dzie­ci i opie­ku­nów, cykle wykła­dów i spo­tka­nia z filo­zo­fią w tytule.

Deadpool jako Święty Mikołaj, czyli kilka słów o postmodernizmie | Filozofia w IKM

Pro­wa­dze­nie: Robert Dolewski

Data: 19 grud­nia, godz. 18.00

Miej­sce: Insty­tut Kul­tu­ry Miej­skiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40, Gdańsk

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/369163367345558/

Patro­nat: Filozofuj!

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Dead rze­czy­wi­ście jest oki, odjazd, czad, ostra jaz­da bez trzy­man­ki live in life!
    Choć to jest, jeśli już, to post post­mo­der­nizm filmowy/komixowy. Sam ten ter­min się zde­wa­lu­owal, zmar­nial i zszedł cha cha /Pulp f…/, w momen­cie, gdy się oka­za­ło, iż to jest zale­d­wie post marxizm i pust­ka ide­owo-inte­lek­tu­al­na! Zatem dno, szcze­gól­nie na tle tego, co już wcze­śniej upo­rząd­ko­wał i opi­sał ludz­ki umysł.

    Z pozdro­wie­nia­mi!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy