Aktualności Wydarzenia

Filozoficznie o rzemiośle i sztuce – warsztaty w Gdańsku na ASP

Co ma wspólnego filozofia ze sztuką i rzemiosłem? Wszystkich, którzy chcą się tego dowiedzieć, zapraszamy na prelekcję oraz warsztaty filozoficzne organizowane w ramach projektu „Artonautyka 2017 Arts and Crafts”. Cykl rozpoczyna się od wykładu filozoficznego, dotyczącego spojrzenia na sztukę rzemieślniczą z perspektywy rozwoju współczesnej sztuki, ale także potrzeb współczesnego człowieka. „Filozofuj!” jest patronem medialnym tych wydarzeń.

Zapisz się do naszego newslettera

Arto­nau­ty­ka 2017 Arts and Crafts to cykl spotkań i warsz­tatów, które stanow­ią świet­ną okazję do kry­ty­cznego namysłu nad sztuką oraz rzemiosłem – bazu­jącego na dziedz­ictwie kul­tur­owym, w szczegól­noś­ci związanym z trady­cją i his­torią Gdańs­ka. Jest to pro­jekt dostęp­ny dla każdego: otwarty i bezpłat­ny.

Wszys­t­kich fanów filo­zofii z pewnoś­cią najbardziej zain­tere­su­je część pro­jek­tu, mają­ca odbyć się 13 październi­ka. W jej ramach zaplanowano spotkanie i warsz­taty filo­zoficzne, które będą kon­cen­trować się przede wszys­tkim na znacze­niu myśli kry­ty­cznej jako kluc­zowej dla przewidy­wa­nia kierunk­ów roz­wo­ju rzemiosła. Kluc­zowym zagad­nie­niem warsz­tatów ma być pytanie, jak moż­na zdekon­struować rozu­mie­nie artysty i rzemieśl­ni­ka poprzez metody wy-twarza­nia i metody filo­zo­fowa­nia?

Jak piszą orga­ni­za­torzy: „Mamy nadzieję, że zechce­cie Państ­wo stworzyć z nami kry­ty­czny namysł nad kul­turą połąc­zony z dzi­ałaniem w jej obszarze budu­ją­cym nowe hory­zon­ty. Jest to wysoko postaw­iony cel – zdi­ag­no­zowany zostanie przez naszą roz­mowę. Stworzyłyśmy cykl spotkań poświę­cony Sztuce i Rzemiosłu, w ramach których właśnie rzemieśl­ni­cy i artyś­ci, a także odbior­cy mają szan­sę na wspól­ną reflek­sję”.

Poza tym w ramach Arto­nau­ty­ki będzie moż­na wziąć udzi­ał w zaję­ci­ach poświę­conych kostiu­mowi, rzemieśl­niczej inter­akcji czy też lalkarst­wu. Cały pro­jekt potr­wa do 15 grud­nia, kiedy to odbędzie się fin­isaż pro­jek­tu. Wszys­tkie spotka­nia są prowad­zone przez pro­fesjon­al­istów: rzemieśl­ników, filo­zofów, akty­wistów społecznych, twór­ców i artys­tów.

Orga­ni­za­tora­mi całego wydarzenia jest Pro­jekt, dofi­nan­sowany z fun­duszy Mias­ta Gdańs­ka.


: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
: 12.10.17–15.12.17
Strona inter­ne­towa wydarzenia

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy