Aktualności Wydarzenia

Filozoficznie o rzemiośle i sztuce – warsztaty w Gdańsku na ASP

Co ma wspólnego filozofia ze sztuką i rzemiosłem? Wszystkich, którzy chcą się tego dowiedzieć, zapraszamy na prelekcję oraz warsztaty filozoficzne organizowane w ramach projektu „Artonautyka 2017 Arts and Crafts”. Cykl rozpoczyna się od wykładu filozoficznego, dotyczącego spojrzenia na sztukę rzemieślniczą z perspektywy rozwoju współczesnej sztuki, ale także potrzeb współczesnego człowieka. „Filozofuj!” jest patronem medialnym tych wydarzeń.

Zapisz się do naszego newslettera

Arto­nau­ty­ka 2017 Arts and Cra­fts to cykl spo­tkań i warsz­ta­tów, któ­re sta­no­wią świet­ną oka­zję do kry­tycz­ne­go namy­słu nad sztu­ką oraz rze­mio­słem – bazu­ją­ce­go na dzie­dzic­twie kul­tu­ro­wym, w szcze­gól­no­ści zwią­za­nym z tra­dy­cją i histo­rią Gdań­ska. Jest to pro­jekt dostęp­ny dla każ­de­go: otwar­ty i bezpłatny.

Wszyst­kich fanów filo­zo­fii z pew­no­ścią naj­bar­dziej zain­te­re­su­je część pro­jek­tu, mają­ca odbyć się 13 paź­dzier­ni­ka. W jej ramach zapla­no­wa­no spo­tka­nie i warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne, któ­re będą kon­cen­tro­wać się przede wszyst­kim na zna­cze­niu myśli kry­tycz­nej jako klu­czo­wej dla prze­wi­dy­wa­nia kie­run­ków roz­wo­ju rze­mio­sła. Klu­czo­wym zagad­nie­niem warsz­ta­tów ma być pyta­nie, jak moż­na zde­kon­stru­ować rozu­mie­nie arty­sty i rze­mieśl­ni­ka poprzez meto­dy wy-twa­rza­nia i meto­dy filozofowania?

Jak piszą orga­ni­za­to­rzy: „Mamy nadzie­ję, że zechce­cie Pań­stwo stwo­rzyć z nami kry­tycz­ny namysł nad kul­tu­rą połą­czo­ny z dzia­ła­niem w jej obsza­rze budu­ją­cym nowe hory­zon­ty. Jest to wyso­ko posta­wio­ny cel – zdia­gno­zo­wa­ny zosta­nie przez naszą roz­mo­wę. Stwo­rzy­ły­śmy cykl spo­tkań poświę­co­ny Sztu­ce i Rze­mio­słu, w ramach któ­rych wła­śnie rze­mieśl­ni­cy i arty­ści, a tak­że odbior­cy mają szan­sę na wspól­ną refleksję”.

Poza tym w ramach Arto­nau­ty­ki będzie moż­na wziąć udział w zaję­ciach poświę­co­nych kostiu­mo­wi, rze­mieśl­ni­czej inte­rak­cji czy też lal­kar­stwu. Cały pro­jekt potrwa do 15 grud­nia, kie­dy to odbę­dzie się fini­saż pro­jek­tu. Wszyst­kie spo­tka­nia są pro­wa­dzo­ne przez pro­fe­sjo­na­li­stów: rze­mieśl­ni­ków, filo­zo­fów, akty­wi­stów spo­łecz­nych, twór­ców i artystów.

Orga­ni­za­to­ra­mi całe­go wyda­rze­nia jest Pro­jekt, dofi­nan­so­wa­ny z fun­du­szy Mia­sta Gdańska.


: Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych w Gdańsku
: 12.10.17–15.12.17
Stro­na inter­ne­to­wa wydarzenia

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy