Konkursy

Finał międzyszkolnego projektu Młodzi debatują

16 marca w siedzibie VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni odbył się finał drugiej edycji projektu Młodzi debatują, organizowanego przez VI i IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. W ramach projektu zrealizowane zostało szkolenie w zakresie debat oksfordzkich oraz konkurs o tematyce filozoficznej, historycznej, społecznej i literackiej. Redakcja magazynu „Filozofuj!”, patron medialny projektu, serdecznie gratuluje zwycięzcom!

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Sześć zespołów składa­ją­cych się z uczniów i uczen­nic szkół pod­sta­wowych oraz odd­zi­ałów gim­naz­jal­nych stoczyło ze sobą poje­dyn­ki debatanck­ie w sys­temie pucharowym. Deba­ta o zwycięst­wo toczyła się na pod­staw­ie tezy Co ma wisieć, nie utonie, doty­czącej filo­zoficznego prob­le­mu wol­nej woli. Deba­ta o III miejsce doty­czyła lek­tur szkol­nych. Wszys­tkie zespoły wypadły znakomi­cie, a wal­ka o wejś­cie do pół­fi­nału toczyła się do ostat­niej chwili.

Goś­cil­iśmy młodzież i opiekunów z SP 18, SP 8, SP 12, ZSO 6, LO 17, SP 51. Młodzież wspier­ali nasi liceal­ni men­torzy, których zadaniem było wprowadz­ić młod­szych kolegów i koleżan­ki w sztukę deba­towa­nia. Patronat nad pro­jek­tem, prócz naszego mag­a­zynu, objął Pan Bar­tosz Bar­toszewicz, Wiceprezy­dent Gdyni, Pani Maja Wag­n­er, Pełnomoc­nik Prezy­den­ta Gdyni ds. Kul­tu­ry, Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne, Gdyńs­ki Ośrodek Doskonale­nia Nauczy­cieli. Wspier­ały nas także Rada Dziel­ni­cy Wzgórze św. Maksy­mil­iana, Rada Dziel­ni­cy Orłowo, Rady Rodz­iców.

Debata oksfordzka 2018

DSC_0115
DSC_0254
IMG_3577
IMG_3880
IMG_3831

Elim­i­nac­je toczyły się na pod­staw­ie tez:

Głosowanie w wyb­o­rach jest obow­iązkiem każdego Oby­wa­tela.

Naukowiec nie jest twór­cą prawdy, ale jej odkry­w­cą.

Alek­sander Wiel­ki był najwybit­niejszym dowód­cą starożyt­noś­ci.

Pół­fi­nały (pół­fi­nał A: SP 8 vs. LO 17; pół­fi­nał B: SP 18 vs. SP 12):

Lit­er­ack­ie  czarne charak­tery  są ciekawsze od pozy­ty­wnych postaci.

Deba­ta o III miejsce (SP 8 vs SP 12):

Lista lek­tur szkol­nych to przeżytek.

Wyni­ki konkur­su:

I miejsce: LO 17 z odd­zi­ała­mi gim­naz­jal­ny­mi
Zespół: Patrick Sten­man, Matyl­da Jel­lonek, Domini­ka Pospieszyńs­ka, Mikołaj Zmarzły;
opiekun: P. Marzen­na Jurek-Turs­ka, men­tor: Jurek Frankows­ki;

II miejsce: SP 18
Zespół: Maja Hnatów, Moni­ka Męczkows­ka, Bar­bara Siew­ert, Tul­lia Grossi;
opiekun: P. Doro­ta Dudz­icz, men­tor: Mikołaj Witońs­ki

III miejsce: SP 8
Zespół: Domini­ka Browar­czyk, Julia Gąsiews­ki, Jan Kozikows­ki, Igna­cy Man­turewicz;
opiekun: P. Bea­ta Wolińs­ka-Sińczak, men­tor: Kacper Hardziej.

Najlep­szy­mi mów­ca­mi zostali:
I miejsce Domini­ka Pospieszyńs­ka;
II miejsce ex aequo: Graży­na Bielec­ka i Jan Kozikows­ki.

Serdecznie grat­u­lu­je­my wszys­tkim uczest­nikom i uczest­niczkom!

W imie­niu Zespołu Orga­ni­za­torów: Maria Łojek-Kurzętkows­ka, autor­ka pro­jek­tu oraz mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”

Opra­cow­ała: Maria Łojek-Kurzętkows­ka
Zdję­cia: Zuzan­na Goll­nau, Pauli­na Oczoś

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy