Nowości wydawnicze

Geniusz kłamstwa – nowość wydawnicza

Prezentujemy nowość Wydawnictwa PWN, nad którą mieliśmy przyjemność objąć patronat medialny. Geniusz kłamstwa to esej filozoficzno-literacki, w którym autor prezentuje sylwetki najsławniejszych filozofów francuskich, ale przygląda się im od strony, której sami ci filozofowie być może ujawniać by nie chcieli – od strony kłamstwa. Wszystko to składa się na pasjonującą opowieść – pełną sympatii, ciepła i przyjaznej krytyki, która jednakowoż nigdy nie przesłania precyzji analizy – o tym, jak życie umysłu odpowiedzialnego za tworzenie filozoficznych konceptów łączy się z jednostkowym życiem psychicznym. Zasadnicza korzyść takiego przedsięwzięcia ma bardzo duży walor poznawczy: pozwala ono bowiem zobaczyć w zupełnie nowym świetle abstrakcyjne pisma i pojęcia filozofów i lepiej – by nie powiedzieć: wreszcie – je zrozumieć.

Zapisz się do naszego newslettera

Rousseau, który pisze trak­tat o wychowa­niu, porzu­ca piątkę swoich dzieci; Kierkegaard, który tworzy tek­sty religi­jne, prowadzi równocześnie życie lib­er­ty­na; kładącą pod­waliny pod filo­zofię fem­i­niz­mu Simone de Beau­voir łączy peł­na uległoś­ci relac­ja z amerykańskim kochankiem; Fou­cault, który wych­wala odwagę prawdy, utrzy­mu­je w sekre­cie swo­ją chorobę na AIDS; wresz­cie nien­aw­idzą­cy podróży Deleuze, który sta­je się filo­zofem nomadyz­mu.

Hei­deg­ger zapy­tany o życie Arys­tote­le­sa miał odpowiedzieć: „Urodz­ił się, myślał i zmarł. A cała resz­ta jest tylko czys­tą aneg­dotą”. O tym, jak ogrom­ną wagę ma owa „aneg­do­ta”, zaświad­cza najlepiej sam Hei­deg­ger…

Książ­ka Noudel­man­na to opowieść zarówno dla rozmiłowanych w filo­zofii, jak i dla tych, którzy kojarzą ją z nud­ny­mi i niezrozu­mi­ały­mi trak­tata­mi – ci pier­wsi docenią, drudzy będą mieli okazję odkryć i pokochać.

Książ­ka Noudel­man­na wypeł­nia rażą­co niezagospo­darowany obszar dyskur­su filo­zoficznego, który wprawdzie nie negu­je tego, że każdy filo­zof ma swo­ją biografię, lecz trak­tu­je tę biografię jako ele­ment dodatkowy i niema­ją­cy zasad­niczego znaczenia w odczy­ta­niu dzieła. Dość przy­pom­nieć Hei­deg­gera, który, zapy­tany o życie Arys­tote­le­sa, miał odpowiedzieć: «Urodz­ił się, myślał i zmarł. A cała resz­ta jest tylko czys­tą aneg­dotą». O tym, jak ogrom­ną wagę ma owa «aneg­do­ta», zaświad­cza najlepiej sam Hei­deg­ger… Noudel­mann ma znakomi­ty warsz­tat pis­ars­ki – pisze prze­jrzyś­cie, pros­to i kun­sz­town­ie. Geniusz kłamst­wa nie jest skierowany zatem w żaden sposób jedynie do tych czytel­ników i czytel­niczek, którzy prze­brnęli przez dwa tomy Kap­i­tal­iz­mu i schizofrenii lub Drugiej płci. Po tę książkę mogą również sięgnąć te oso­by, które szuka­ją ciekawej i dobrze napisanej książ­ki z gatunku non-fic­tion.

dr Michał Krzykaws­ki


Książ­ka jest dostęp­na > tutaj.


Autor: François Noudel­mann
Tytuł: Geniusz kłamst­wa,
Tłu­macz: Mag­dale­na Łachacz, Michał Krzykaws­ki
Data pre­miery:  13.09.2018
Wydaw­ca: Wydawnict­wo Naukowe PWN
For­mat: 14,5 x 20,50
Stron: 426
ISBN: 9788301199722
Rodzaj oprawy: mięk­ka 


Informacja o autorze

François Noudel­mannPro­fe­sor na Wydziale Lit­er­atu­ry Fran­cuskiej i Franko­fońskiej w Uni­ver­sité Paris-VIII. W lat­ach 2001–2004 był dyrek­torem założonego między inny­mi przez Der­ridę Col­lège inter­na­tion­al de philoso­phie. Prowadz­ił wiele audy­cji filo­zoficznych na ante­nie radia France Cul­ture. Jego wiele prac z pogranicza filo­zofii i lit­er­atu­ry, poświę­conych między inny­mi Sartre’owi, Beck­et­towi, Niet­zschemu i Barthes’owi, zostało przetłu­mac­zonych na dziesiąt­ki języków.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy