Nowości wydawnicze

Geniusz kłamstwa – nowość wydawnicza

Prezentujemy nowość Wydawnictwa PWN, nad którą mieliśmy przyjemność objąć patronat medialny. Geniusz kłamstwa to esej filozoficzno-literacki, w którym autor prezentuje sylwetki najsławniejszych filozofów francuskich, ale przygląda się im od strony, której sami ci filozofowie być może ujawniać by nie chcieli – od strony kłamstwa. Wszystko to składa się na pasjonującą opowieść – pełną sympatii, ciepła i przyjaznej krytyki, która jednakowoż nigdy nie przesłania precyzji analizy – o tym, jak życie umysłu odpowiedzialnego za tworzenie filozoficznych konceptów łączy się z jednostkowym życiem psychicznym. Zasadnicza korzyść takiego przedsięwzięcia ma bardzo duży walor poznawczy: pozwala ono bowiem zobaczyć w zupełnie nowym świetle abstrakcyjne pisma i pojęcia filozofów i lepiej – by nie powiedzieć: wreszcie – je zrozumieć.

Rous­se­au, któ­ry pisze trak­tat o wycho­wa­niu, porzu­ca piąt­kę swo­ich dzie­ci; Kier­ke­ga­ard, któ­ry two­rzy tek­sty reli­gij­ne, pro­wa­dzi rów­no­cze­śnie życie liber­ty­na; kła­dą­cą pod­wa­li­ny pod filo­zo­fię femi­ni­zmu Simo­ne de Beau­vo­ir łączy peł­na ule­gło­ści rela­cja z ame­ry­kań­skim kochan­kiem; Foucault, któ­ry wychwa­la odwa­gę praw­dy, utrzy­mu­je w sekre­cie swo­ją cho­ro­bę na AIDS; wresz­cie nie­na­wi­dzą­cy podró­ży Deleu­ze, któ­ry sta­je się filo­zo­fem nomadyzmu.

Heideg­ger zapy­ta­ny o życie Ary­sto­te­le­sa miał odpo­wie­dzieć: „Uro­dził się, myślał i zmarł. A cała resz­ta jest tyl­ko czy­stą aneg­do­tą”. O tym, jak ogrom­ną wagę ma owa „aneg­do­ta”, zaświad­cza naj­le­piej sam Heidegger…

Książ­ka Noudel­man­na to opo­wieść zarów­no dla roz­mi­ło­wa­nych w filo­zo­fii, jak i dla tych, któ­rzy koja­rzą ją z nud­ny­mi i nie­zro­zu­mia­ły­mi trak­ta­ta­mi – ci pierw­si doce­nią, dru­dzy będą mie­li oka­zję odkryć i pokochać.

Książ­ka Noudel­man­na wypeł­nia rażą­co nie­za­go­spo­da­ro­wa­ny obszar dys­kur­su filo­zo­ficz­ne­go, któ­ry wpraw­dzie nie negu­je tego, że każ­dy filo­zof ma swo­ją bio­gra­fię, lecz trak­tu­je tę bio­gra­fię jako ele­ment dodat­ko­wy i nie­ma­ją­cy zasad­ni­cze­go zna­cze­nia w odczy­ta­niu dzie­ła. Dość przy­po­mnieć Heideg­ge­ra, któ­ry, zapy­ta­ny o życie Ary­sto­te­le­sa, miał odpo­wie­dzieć: «Uro­dził się, myślał i zmarł. A cała resz­ta jest tyl­ko czy­stą aneg­do­tą». O tym, jak ogrom­ną wagę ma owa «aneg­do­ta», zaświad­cza naj­le­piej sam Heideg­ger… Noudel­mann ma zna­ko­mi­ty warsz­tat pisar­ski – pisze przej­rzy­ście, pro­sto i kunsz­tow­nie. Geniusz kłam­stwa nie jest skie­ro­wa­ny zatem w żaden spo­sób jedy­nie do tych czy­tel­ni­ków i czy­tel­ni­czek, któ­rzy prze­brnę­li przez dwa tomy Kapi­ta­li­zmu i schi­zo­fre­nii lub Dru­giej płci. Po tę książ­kę mogą rów­nież się­gnąć te oso­by, któ­re szu­ka­ją cie­ka­wej i dobrze napi­sa­nej książ­ki z gatun­ku non-fiction.

dr Michał Krzykawski


Książ­ka jest dostęp­na > tutaj.


Autor: Fra­nço­is Noudelmann
Tytuł: Geniusz kłam­stwa,
Tłu­macz: Mag­da­le­na Łachacz, Michał Krzy­kaw­ski
Data pre­mie­ry:  13.09.2018
Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Nauko­we PWN
For­mat: 14,5 x 20,50
Stron: 426
ISBN: 9788301199722
Rodzaj opra­wy: mięk­ka 


Informacja o autorze

Fra­nço­is Noudel­mannPro­fe­sor na Wydzia­le Lite­ra­tu­ry Fran­cu­skiej i Fran­ko­foń­skiej w Uni­ver­si­té Paris-VIII. W latach 2001–2004 był dyrek­to­rem zało­żo­ne­go mię­dzy inny­mi przez Der­ri­dę Col­lège inter­na­tio­nal de phi­lo­so­phie. Pro­wa­dził wie­le audy­cji filo­zo­ficz­nych na ante­nie radia Fran­ce Cul­tu­re. Jego wie­le prac z pogra­ni­cza filo­zo­fii i lite­ra­tu­ry, poświę­co­nych mię­dzy inny­mi Sartre’owi, Bec­ket­to­wi, Nie­tz­sche­mu i Barthes’owi, zosta­ło prze­tłu­ma­czo­nych na dzie­siąt­ki języków.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy