Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego

Nasz Instytut prowadzi studia filozoficzne na wszystkich stopniach: licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Filozofię można studiować zarówno jako pierwszy, jak i drugi kierunek, stanowiący doskonałe uzupełnienie studiów pozafilozoficznych.

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj” 2020 nr 3 (33), s. 53.


> arty­kuł sponsorowany

Na stu­diach licen­cjac­kich kształ­ce­nie obej­mu­je wszyst­kie naj­waż­niej­sze dys­cy­pli­ny filo­zo­ficz­ne, sta­no­wią­ce fun­da­ment filo­zo­ficz­ne­go wykształ­ce­nia – m.in. histo­rię filo­zo­fii, logi­kę, onto­lo­gię, epi­ste­mo­lo­gię, ety­kę i este­ty­kę. Od dru­gie­go roku stu­dent ma do wybo­ru jed­ną z trzech specjalności:

a) teo­re­tycz­ną – (dla zain­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­mi z zakre­su onto­lo­gii, epi­ste­mo­lo­gii, filo­zo­fii przy­ro­dy oraz filo­zo­fii logi­ki i matematyki);

b) spo­łecz­no-etycz­ną – (dla zain­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­ty­ką filo­zo­fii spo­łecz­nej i poli­tycz­nej oraz etyki);

c) kul­tu­ro­wo-este­tycz­ną (dla zain­te­re­so­wa­nych este­ty­ką, filo­zo­fią sztu­ki, filo­zo­fią kul­tu­ry i kry­ty­ką artystyczną).

Stu­dia magi­ster­skie i dok­to­ranc­kie pole­ga­ją na pogłę­bie­niu i uszcze­gó­ło­wie­niu stu­diów filo­zo­ficz­nych w wybra­nych dziedzinach.

Na wszyst­kich stop­niach szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca­my na roz­wój umie­jęt­no­ści ana­li­zy tek­stu filo­zo­ficz­ne­go, kry­tycz­ne­go i twór­cze­go myśle­nia, budze­nia cie­ka­wo­ści i odważ­ne­go sta­wia­nia pytań. Celo­wi temu słu­żą takie przed­mio­ty jak pra­ca z tek­stem filo­zo­ficz­nym, sztu­ka dys­ku­sji filo­zo­ficz­nej, kon­wer­sa­to­ria czy translatoria.

Bie­rze­my udział w pro­gra­mach MOST i Era­smus +, któ­re dają moż­li­wość cza­so­we­go stu­dio­wa­nia na innych uni­wer­sy­te­tach w Pol­sce i w wie­lu kra­jach Unii Europejskiej.

Jeste­śmy spe­cja­li­sta­mi w róż­nych dys­cy­pli­nach filo­zo­ficz­nych, auto­ra­mi licz­nych prac nauko­wych, ale tak­że ludź­mi peł­ny­mi pasji i życz­li­wo­ści dla naszych stu­den­tów. Regu­lar­nie orga­ni­zu­je­my ogól­no­pol­skie i mię­dzy­na­ro­do­we kon­fe­ren­cje nauko­we, na któ­re przy­jeż­dża­ją filo­zo­fo­wie z całe­go świa­ta. Naszy­mi dotych­cza­so­wy­mi gość­mi byli już mię­dzy inny­mi Robert Audi, John Hor­ton, Peter Rail­ton, Daniel Rus­sell, Russ Scha­fer-Lan­dau, Nan­cy Sher­man, Nan­cy Snow, Phi­lip Strat­ton-Lake, Lin­da Trin­kaus-Zagzeb­ski. Nasi stu­den­ci chęt­nie anga­żu­ją się w orga­ni­za­cję tych kon­fe­ren­cji i bio­rą w nich aktyw­ny udział.

Uczy­my w nowo­cze­snym budyn­ku, w pięk­nym mie­ście z histo­rią. Mamy do dys­po­zy­cji wygod­ne audy­to­ria, sale dydak­tycz­ne, pra­cow­nię kom­pu­te­ro­wą i wła­sną biblio­te­kę. Stu­dia u nas to tak­że moż­li­wość spę­dza­nia cza­su w jed­nym z naj­pięk­niej­szych miast Euro­py, któ­re nie tyl­ko kusi swo­ją malow­ni­czą sta­rów­ką i bli­sko­ścią morza, ale jest też jed­nym z naj­bar­dziej dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cych się ośrod­ków zarów­no kul­tu­ral­nych, jak i eko­no­micz­nych w Polsce.

Zapra­sza­my na stu­dia filo­zo­ficz­ne do Gdańska!


Dane tele­adre­so­we

ul. Jana Bażyń­skie­go 4, 80–309 Gdańsk
58 523 45 15
ifis@ug.edu.pl
ifsid.ug.edu.pl
fb.com/filozofianaug

Film rekla­mo­wy Insty­tu­tu Filo­zo­fii: bit.ly/2RCYHZm

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy