Aktualności Konferencje Wydarzenia

Oblicza interdyscyplinarności – relacja z Częstochowskiej konferencji

Może się wydawać, że psychologia to po prostu psychologia, a prawo to po prostu prawo. Jednak czy na pewno poszczególne dyscypliny naukowe mogą istnieć same w sobie, niezależnie od innych nauk? Nad odpowiedzią na to pytanie dyskutowali uczestnicy konferencji „Oblicza interdyscyplinarności”, która odbyła się na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w dniach 20–21 kwietnia.

Zapisz się do naszego newslettera

W kwiet­niu na Akademii Jana Dłu­gosza odbyła się kon­fer­enc­ja naukowa „Oblicza inter­dyscy­pli­narnoś­ci”, która miała za zadanie wzbudz­ić dyskusję między różny­mi dziedz­i­na­mi naukowy­mi. Pojaw­ili się na niej przed­staw­iciele dziesię­ciu ośrod­ków naukowych, którzy prowadzili wykłady i uczest­niczyli w inter­dyscy­pli­narnych dyskus­jach o sen­sie i celu współpra­cy naukowej w ramach wielu dyscy­plin.

Tem­aty były bard­zo różne. Od nauk human­isty­cznych, poprzez społeczne, po nau­ki przy­rod­nicze — przede wszys­tkim kos­molo­gia. Domi­nowało lit­er­atur­oz­naw­st­wo, his­to­ria, psy­cholo­gia, teolo­gia. Nie wiemy, dlaczego zabrakło matem­atyków

— mówi stu­dent filo­zofii i zarazem jeden z orga­ni­za­torów, Marek Bar­ton.

Uczest­nika­mi byli stu­den­ci, dok­toran­ci i dok­torzy. Według orga­ni­za­torów ta ostat­nia gru­pa szczegól­nie przy­czyniła się do pod­niesienia prestiżu spotka­nia. To pier­wsze wydarze­nie tego typu na Akademii Jana Dłu­gosza, ale dzię­ki sukce­sowi zarząd Koła Naukowego Filo­zofów AJD, główny orga­ni­za­tor kon­fer­encji , planu­je kole­jną edy­cję w przyszłym roku. Ich zdaniem nie tylko nau­ki szczegółowe próbu­ją pra­cow­ać nieza­leżnie od siebie. Do samodziel­noś­ci dąży również filo­zofia – królowa i mat­ka wszys­t­kich nauk. Jak mówi nauczy­ciel aka­demic­ki, Michał Płó­ci­en­nik:

Pół żartem, pół serio: inter­dyscy­pli­narność to genial­ny pomysł, żeby wyjść ze swo­jej becz­ki i w końcu zobaczyć co jest poza nią i spróbować spo­jrzeć na świat z per­spek­ty­wy innych beczek.

Zaprasza­my do wysłucha­nia dyskusji orga­ni­za­torów na tem­at tego wydarzenia.

 

Opra­cow­ali: Dami­an Nowak i Lena Parac­ka
Wideo: Dami­an Nowak

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy