Konkursy Patronaty

Konkurs na esej filozoficzny Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach – druga edycja: „Człowiek na krawędzi”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych filozofią i lubiących pisać do 2. edycji konkursu na esej filozoficzny organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach. Tegoroczna odsłona konkursu, zatytułowana „Człowiek na krawędzi”, koncentruje się na kondycji człowieka, jego egzystencji w obliczu zagrożeń i wyzwań współczesnego świata. Konkurs objęliśmy patronatem medialnym.

Celem kon­kur­su jest nie tyl­ko popu­la­ry­za­cja filo­zo­fii, ale tak­że poka­za­nie róż­nych spoj­rzeń na czło­wie­ka i jego kon­dy­cję w dzi­siej­szej rzeczywistości.

Kon­kurs adre­so­wa­ny jest do osób powy­żej 16. roku życia. Co istot­ne, mogą przy­stą­pić do nie­go nie tyl­ko miesz­kań­cy Kóz, lecz tak­że innych miej­sco­wo­ści. Pra­ca kon­kur­so­wa powin­na wyra­żać subiek­tyw­ną opi­nię piszą­ce­go i być przy­go­to­wa­na w for­mie pli­ku tek­sto­we­go o obję­to­ści od 4000 do 6000 zna­ków ze spa­cja­mi. Esej wraz z wypeł­nio­nym oświad­cze­niem uczest­ni­ka kon­kur­su nale­ży prze­słać do 15 paź­dzier­ni­ka br. na adres e‑mailowy: biblioteka@gbpkozy.pl lub w wer­sji papie­ro­wej do Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kozach.

Kon­kur­so­we jury wyło­ni jed­ne­go zwy­cięz­cę i przy­zna ewen­tu­al­ne wyróż­nie­nia. Na lau­re­ata kon­kur­su i oso­by wyróż­nio­ne cze­ka­ją atrak­cyj­ne nagro­dy. Dodat­ko­wo zwy­cię­ski esej zosta­nie opu­bli­ko­wa­ny na łamach „Koziań­skich Wia­do­mo­ści”. Ogło­sze­nie wyni­ków nastą­pi do 9 listo­pa­da br. Patro­nat nad kon­kur­sem objął Wójt Gmi­ny Kozy Jacek Kaliń­ski, któ­ry jest pomy­sło­daw­cą całe­go przedsięwzięcia.


Orga­ni­za­tor: Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Kozach, ul. Kra­kow­ska 5, 43–340 Kozy

Patro­nat hono­ro­wy: Wójt Gmi­ny Kozy Jacek Kaliński

Patro­nat medial­ny: „Filo­zo­fuj!”

 

Stro­na inter­ne­to­wa Orga­ni­za­to­ra > tutaj

Fan­pa­ge Orga­ni­za­to­ra > tutaj

Wyda­rze­nie nie posia­da odręb­nej stro­ny inter­ne­to­wej oraz osob­ne­go pro­fi­lu na Face­bo­oku. Infor­ma­cje o wyda­rze­niu  na bie­żą­co będą umiesz­cza­ne na ww. stronach.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy