Konkursy

Konkurs z okazji wejścia do Empiku!

Od dzisiaj „Filozofuj!” będziecie mogli kupić w Empiku! Jesteśmy coraz bliżej Was :) W związku z tym ogłaszamy konkurs na nietypowe zdjęcie z czasopismem „Filozofuj!”, opublikowane na własnym profilu facebookowym

Zapisz się do naszego newslettera

Nagrodą będzie prenu­mer­a­ta cza­sopis­ma 2015 oraz pub­likac­ja zdję­cia w lip­cowo-sierp­niowym numerze. Przewidu­je­my też dwie nagrody pocieszenia – wybrany numer „Filo­zo­fuj!” opub­likowany w 2015 roku.

Po opub­likowa­niu zdję­cia prosimy o zgłosze­nie nam tego fak­tu (wiado­mość na Face­booku lub via e‑mail: filozofuj@academicon.pl), wkle­ja­jąc link do włas­nego pro­filu.  Zdję­cia moż­na zgłaszać do 6 sierp­nia!

Jak wyłon­imy zwycięzcę? Do 2. tury prze­jdą 3 oso­by z najwięk­szą liczbą pol­u­bień pod zdję­ciem, a następ­nie spośród nich jury redak­cyjne wybierze zwycięzcę. Laj­ki, które będą się liczyły, moż­na pozyski­wać do 10 sierp­nia do godz. 21.00.

Wszys­tkie zdję­cia umieścimy też w spec­jal­nym albu­mie konkur­sowym w ser­wisie cza­sopis­ma oraz na jego fan­pe­jdżu.

Szczegółowy reg­u­lamin:

 1. Konkurs orga­ni­zowany jest przez cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!”.
 2. Każdy może wziąć udzi­ał w konkur­sie.
 3. Zadanie konkur­sowe: opub­likowanie Two­jego niety­powego zdję­cia z cza­sopis­mem „Filo­zo­fuj!”, czyli są cztery wymo­gi:
  1. Na zdję­ciu musi być cza­sopis­mo.
  2. Zdję­cie musi być opub­likowane na Twoim pro­filu face­bookowym.
  3. Trze­ba zgłosić nam pub­likację zdję­cia na Twoim pro­filu (zob. pkt 5).
  4. Należy zad­bać o jak najwięk­szą ilość pol­u­bień zdję­cia.
 4. Ter­min nadsyła­nia zgłoszeń: 6 sierp­nia 2015.
 5. Ter­min pozyski­wa­nia lajków: 10 sierp­nia do godz. 21.00.
 6. Sposób zgłoszenia: zgłoszenia prosimy przesyłać w wiado­moś­ci na face­bookowym fan­pe­jdżu „Filo­zo­fuj!” lub na maila: filozofuj@academicon.pl. W treś­ci zgłoszenia należy wkleić link do włas­nego pro­filu, na którym jest opub­likowane zdję­cie konkur­sowe.
 7. Sposób pozyski­wa­nia lajków: wszys­tkie chwyty doz­wolone 😉
 8. Wszys­tkie zdję­cia zostaną umieszc­zone w ser­wisie cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!” oraz na ofic­jal­nym pro­filu face­bookowym w fold­erze konkur­sowym.
 9. Sposób wyłonienia zwycięz­cy:
  1. Do drugiego eta­pu konkur­su prze­chodzą 3 oso­by z najwięk­szą iloś­cią pol­u­bień pod zdję­ciem.
  2. W drugim etapie jury redak­cyjne wybierze zwycięzcę. W Jury zasi­adać będą:
   Artur Szut­ta, Natasza Szut­ta, Robert Kryńs­ki, Pauli­na Pal­ka, Mar­ty­na Świę­ci­c­ka.
 10. Nagrody: nagrodą główną będzie prenu­mer­a­ta 2015 „Filo­zo­fuj!” (tj. wszys­tkie numery dotąd wydane i kole­jne, jakie zostaną wydane w 2015 roku) oraz pub­likac­ja zwycięskiego zdję­cia w lip­cowo-sierp­niowym numerze „Filo­zo­fuj!”. Przewidziane są też dwie nagrody pocieszenia dla osób, które prze­jdą do drugiego eta­pu konkur­su: wybrany numer „Filo­zo­fuj!” wydany w roku 2015.

Życzymy dobrej zabawy!

Pyta­nia ws. konkur­su prosimy kierować na adres: filozofuj@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy