Aktualności Konferencje

Czy maszyny powinny posiadać emocje? Interdyscyplinarna konferencja w Stuttgardzie

Rozważania na temat etycznej strony posiadania emocji przez maszyny wciąż budzą kontrowersje. Nie od dziś jednak wiadomo, iż strach budzi w nas głównie to, co nieznane lub niezrozumiałe. Z tego założenia wychodzą organizatorzy interdyscyplinarnej konferencji Emotional Machines. Perspectives from Affective Computing and Emotional Human-Machine Interaction, która odbędzie się w dniach 21-22 września w Stuttgardzie.

Zapisz się do naszego newslettera

Tru­isty­czne stwierdzenia, że ludzie posi­ada­ją emoc­je, a maszyny ich nie mają, odsuwamy na bok. Sprawa wyda­je się być daleko bardziej skom­p­likowana. Cho­ci­aż na pier­wszy rzut oka poję­cia takie jak maszyny i emoc­je sto­ją ze sobą w sprzecznoś­ci, to kiedy przyjrzymy się spraw­ie dokład­niej, rzecz traci na oczy­wis­toś­ci. Obser­wu­jąc postęp tech­no­log­iczny, widz­imy, że wiele dzisiejszych maszyn jest w stanie rozpoz­nać ludzkie emoc­je i reagować na nie w określony, mniej lub bardziej odpowied­ni sposób. Cza­sem sami pro­jek­tan­ci takich maszyn zmuszeni są przyz­nać, że posi­ada­ją one emoc­je.

Zda­je­my sobie sprawę, że zachowa­nia ludzi cechu­ją się racjon­al­noś­cią, impul­sy­wnoś­cią czy emocjon­al­noś­cią. Jako gatunek, posi­adamy sze­rok­ie spek­trum zain­tere­sowań. O cechach, które różnicu­ją ludzi i maszyny, moż­na by mówić jeszcze dłu­go, porusza­jąc wiele różnych aspek­tów życia. O wyżs­zoś­ci ludzi nad maszy­na­mi świad­czyć może choć­by to, że to człowiek jest wytwór­cą maszyn i to on pro­gra­mu­je ją w odpowied­ni sposób, aby dzię­ki swo­jej mocy obliczeniowej wykony­wała pewne czyn­noś­ci w sposób pozbaw­iony emocji. Czy niemożli­wym jest przekrocze­nie tej bari­ery nada­nia maszynom pod­miotowoś­ci?

Inter­dyscy­pli­narne bada­nia na tem­at emocji u maszyn podzielone są na dwie główne gałęzie, które do tej pory nie były ze sobą pow­iązane. Badacze rozróż­ni­a­ją afek­ty­wne przetwarzanie danych i emocjon­alne reakc­je pomiędzy ludź­mi i maszy­na­mi. Jed­nym z celów kon­fer­encji będzie pró­ba pow­iąza­nia tych dwóch gałęzi i poprzez połącze­nie tech­no­log­icznych per­spek­tyw i możli­woś­ci z human­izmem i nauka­mi społeczny­mi – stworze­nie przestrzeni, w której będą mogli się spotkać i dysku­tować ludzie, którzy na co dzień zaj­mu­ją się prowadze­niem badań nad maszy­na­mi. Kon­fer­enc­ja wyda­je się być tym bardziej ciekawa, że gro­madzi badaczy, którzy są związani z różny­mi dziedz­i­na­mi nau­ki i mogą ubo­gacić spotkanie poprzez przed­staw­ie­nie tem­atu ze swo­jej per­spek­ty­wy. Na pewno zostaną porus­zone prob­le­my takie jak te, czy maszyny mogą mieć emoc­je, jakie są reakc­je ludzi na takie maszyny, czy w ogóle są nam potrzeb­ne, a jeśli są, to jakim celom mogą służyć.

Orga­ni­za­tora­mi są prof. Catrin Mis­sel­horn, dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie w Stuttgardzie, i związany z tym samym ośrod­kiem Maike Klein. Uczest­nict­wo w kon­fer­encji jest bezpłatne, ale wyma­gana jest rejes­trac­ja. Na stron­ie Uni­w­er­syte­tu w Stuttgardzie moż­na znaleźć wszelkie potrzeb­ne infor­ma­c­je; moż­na także pobrać ulotkę z pro­gramem kon­fer­encji.

 

Źródło: http://www.uni-stuttgart.de/philo/termine/emotionalmachines

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy