Aktualności Konferencje

Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna: solidarność, braterstwo i personalizm w Europie

W dniach 5-6 października 2018 roku, w gmachu Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna pt. „Solidarność, braterstwo i personalizm w Europie. W jaki sposób zmieniać świat?””. Będzie ona poświęcona problematyce sensu polityki, wyobraźni społecznej i konsolidacji społeczeństw demokratycznych w zjednoczonej Europie w oparciu o personalizm. Wezmą w niej udział prelegenci z Polski, Francji i Niemiec. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym to wydarzenie.

Zapisz się do naszego newslettera

Obec­ny kry­zys Euro­py jest nie tyl­ko natu­ry eko­no­micz­nej i spo­łecz­nej, lecz rów­nież kul­tu­ro­wej i ducho­wej. Wśród myśli filo­zo­ficz­nych odgry­wa­ją­cych rolę deter­mi­nu­ją­cą dla kon­struk­cji wspól­no­ty euro­pej­skiej znaj­du­je się per­so­na­lizm Emma­nu­ela Mounie­ra. W jaki spo­sób myśl tego czło­wie­ka histo­rycz­nie zwią­za­ne­go z Pol­ską może prze­ciw­sta­wić się ero­zji i sepa­ra­cji ide­ałów bra­ter­stwa i soli­dar­no­ści? W jaki spo­sób może ona być pomoc­na w sta­wia­niu opo­ru indy­wi­du­ali­zmo­wi i wzra­sta­ją­cym w siłę popu­li­zmom w całej Euro­pie.

Jeśli cho­dzi o soli­dar­ność, zosta­ła ona wpi­sa­na do arty­ku­łu 20. pol­skiej Kon­sty­tu­cji i jest czę­ścią inte­gral­ną boga­tej tra­dy­cji pol­sko­ści. Wła­śnie soli­dar­ność może pomóc nam sta­wić czo­ła wyda­rze­niom współ­cze­sne­go świa­ta: prze­pa­ści mię­dzy ubo­gi­mi i boga­ty­mi, mar­gi­na­li­za­cji osób sła­bych, nie­sta­bil­nej sytu­acji osób cho­rych, nie­peł­no­spraw­nych i star­szych.

Czy soli­dar­ność jest tyl­ko for­mą wza­jem­nej pomo­cy? Czy może być ona rów­nież wewnętrz­nym spo­iwem wspól­no­ty spo­łecz­nej? W jakiej mie­rze może wspo­ma­gać dia­log i umie­jęt­ność słu­cha­nia dru­gie­go czło­wie­ka w spo­łe­czeń­stwie nazna­czo­nym nowy­mi for­ma­mi ubó­stwa: samot­no­ścią ludzi mło­dych w prze­strze­ni wir­tu­al­nej, bra­kiem wza­jem­ne­go zaufa­nia w ser­cu spo­łe­czeństw i wspól­not, poczu­ciem utra­ty sen­su, prze­mo­cą spo­łecz­ną.

Z kolei bra­ter­stwo, pomi­mo sil­ne­go zna­cze­nia sym­bo­licz­ne­go i swej wszech­obec­no­ści w wyobraź­ni spo­łecz­nej, jest pozba­wio­ne jakie­go­kol­wiek wymia­ru nor­ma­tyw­ne­go. Czy mogło­by ono uzy­skać peł­ny i powszech­ny walor praw­ny?

Nasze sym­po­zjum sta­wia sobie za cel pró­bę odpo­wie­dzi na te pyta­nia oraz wzno­wie­nie deba­ty, przez filo­zo­fię Emma­nu­ela Mounie­ra, nad pro­ble­ma­ty­ką sen­su poli­ty­ki i kon­so­li­da­cji spo­łe­czeństw demo­kra­tycz­nych.

Pro­gram kon­fe­ren­cji poda­my w naj­bliż­szym cza­sie. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu!
Pre­lek­cje będą gło­szo­ne w języ­kach fran­cu­skim i pol­skim. Czas jed­nej pre­lek­cji do 30 minut.

Pre­lek­cje będą gło­szo­ne w języ­ku pol­skim oraz w języ­ku fran­cu­skim z tłu­ma­cze­niem symul­ta­nicz­nym. Wstęp wol­ny.

Komi­tet Orga­ni­za­cyj­ny

Dr hab. Romu­ald Pie­kar­ski, prof. UG
Dr hab. Nata­sza Szut­ta
O. Dr hab. Jean-Fra­nço­is Petit
Ks. Dr Marek Łan­gow­ski
Dr Paweł Pijas
Woj­ciech Czap­kow­ski

: Insty­tu­tu Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go
ul. Jana Bażyń­skie­go 4
80–309 Gdańsk
Audy­to­rium S‑207 Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych
5–6 paź­dzier­ni­ka 2018 roku
Stro­na inter­ne­to­wa orga­ni­za­to­rów

Pro­gram kon­fe­ren­cji:

PIĄTEK 5 paź­dzier­ni­ka

9.00–12.00 Obec­ność myśli Emma­nu­ela Mounie­ra w Pol­sce

Le voy­age de Mounier en Polo­gne de 1946 – o. dr hab. Jean-Fra­nço­is Petit, Insty­tut Kato­lic­ki w Pary­żu

Wzlo­ty i upad­ki idei soli­dar­no­ści – ks. dr hab. Alfred Wierz­bic­ki, pro­fe­sor Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II

«Soli­dar­ność» à l entrée de la Polo­gne dans l’Union euro­péen­ne – Patrick Boul­te, hono­ro­wy prze­wod­ni­czą­cy Asso­cia­tion Soli­da­ri­té Fran­ce-Polo­gne

Pol­ska „Soli­dar­ność”– nie­opi­sa­ny moment w dzie­jach powszech­nych – dr hab. Romu­ald Pie­kar­ski, pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go

12.00–14.00 prze­rwa obia­do­wa

14.00–17.00 Ide­ały bra­ter­stwa i soli­dar­no­ści

Wul­ne­ra­bil­ność jako zapro­sze­nie do soli­dar­no­ści – ks. dr Marek Łan­gow­ski, dok­tor Insty­tu­tu Kato­lic­kie­go w Pary­żu i Uni­wer­sy­te­tu w Poitiers

Per­son­ne et com­pas­sion – dr Sylva­in Clément, dok­tor Uni­wer­sy­te­tu w Caen

Soli­dar­ność kon­sen­su­al­na – dr Bar­tło­miej Sipiń­ski, PWSZ w Lesz­nie

Czy soli­dar­ność może alie­no­wać ? – Sara Sku­pień i Anna Sta­ro­wicz, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski

17.00–17.30 prze­rwa

17.30–20.00 Soli­dar­ność, bra­ter­stwo, per­so­na­lizm i reli­gia

L’engagement chrétien pour l’Europe – Phi­lip­pe Segre­ta­in, Sema­ines socia­les euro­péen­nes

Rola reli­gii w laic­kiej Euro­pie. Pro­po­zy­cja J.-L. Mario­na – ks. prof. dr hab. Maciej Bała, Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w War­sza­wie

Le per­son­na­li­sme musul­man – dr Mar­kus Kne­er, Uni­wer­sy­tet w Mün­ster

SOBOTA 6 paź­dzier­ni­ka

9.00–12.00 Współ­cze­sne pró­by rekom­po­zy­cji

Idee soli­dar­no­ści i bra­ter­stwa w filo­zo­fii Karo­la Woj­ty­ły – ks. prof. dr. hab. Andrzej Szo­stek, Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski Jana Paw­ła II

Le Moment fra­ter­ni­té de Régis Debray – o. dr hab. Jean Fra­nço­is Petit, Insty­tut Kato­lic­ki w Pary­żu

Du spi­ri­tu­el en poli­ti­que – Eric Vin­son, Asso­cia­tion « Démo­cra­tie et spi­ri­tu­ali­té », Insty­tut Kato­lic­ki w Pary­żu

La soli­da­ri­té, levier pour une Ren­na­is­san­ce de l’Europe ? – Patri­ce Obert, hono­ro­wy przed­sta­wi­ciel Asso­cia­tion des Amis d’Emmanuel Mounier

 

12.00 Pod­su­mo­wa­nie Kon­fe­ren­cji – o. dr hab. Jean Fra­nço­is Petit i ks. dr Marek Łan­gow­ski

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy