Aktualności Konferencje

Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna: solidarność, braterstwo i personalizm w Europie

W dniach 5-6 października 2018 roku, w gmachu Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna pt. „Solidarność, braterstwo i personalizm w Europie. W jaki sposób zmieniać świat?””. Będzie ona poświęcona problematyce sensu polityki, wyobraźni społecznej i konsolidacji społeczeństw demokratycznych w zjednoczonej Europie w oparciu o personalizm. Wezmą w niej udział prelegenci z Polski, Francji i Niemiec. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym to wydarzenie.

Zapisz się do naszego newslettera

Obec­ny kryzys Europy jest nie tylko natu­ry eko­nom­icznej i społecznej, lecz również kul­tur­owej i duchowej. Wśród myśli filo­zoficznych odgry­wa­ją­cych rolę deter­min­u­jącą dla kon­strukcji wspól­no­ty europe­jskiej zna­j­du­je się per­son­al­izm Emmanuela Mouniera. W jaki sposób myśl tego człowieka his­to­rycznie związanego z Pol­ską może prze­ci­w­staw­ić się erozji i sep­a­racji ideałów braterst­wa i sol­i­darnoś­ci? W jaki sposób może ona być pomoc­na w staw­ia­n­iu oporu indy­wid­u­al­iz­mowi i wzras­ta­ją­cym w siłę pop­uliz­mom w całej Europie.

Jeśli chodzi o sol­i­darność, została ona wpisana do artykułu 20. pol­skiej Kon­sty­tucji i jest częś­cią inte­gral­ną bogatej trady­cji pol­skoś­ci. Właśnie sol­i­darność może pomóc nam staw­ić czoła wydarzeniom współczes­nego świa­ta: przepaś­ci między ubogi­mi i bogaty­mi, mar­gin­al­iza­cji osób słabych, niesta­bil­nej sytu­acji osób chorych, niepełnosprawnych i starszych.

Czy sol­i­darność jest tylko for­mą wza­jem­nej pomo­cy? Czy może być ona również wewnętrznym spoi­wem wspól­no­ty społecznej? W jakiej mierze może wspo­ma­gać dia­log i umiejęt­ność słucha­nia drugiego człowieka w społeczeńst­wie naz­nac­zonym nowy­mi for­ma­mi ubóst­wa: samot­noś­cią ludzi młodych w przestrzeni wirtu­al­nej, brakiem wza­jem­nego zau­fa­nia w ser­cu społeczeństw i wspól­not, poczu­ciem utraty sen­su, prze­mocą społeczną.

Z kolei braterst­wo, pomi­mo sil­nego znaczenia sym­bol­icznego i swej wsze­chobec­noś­ci w wyobraźni społecznej, jest pozbaw­ione jakiegokol­wiek wymi­aru nor­maty­wnego. Czy mogło­by ono uzyskać pełny i powszech­ny walor prawny?

Nasze sym­pozjum staw­ia sobie za cel próbę odpowiedzi na te pyta­nia oraz wznowie­nie debaty, przez filo­zofię Emmanuela Mouniera, nad prob­lematyką sen­su poli­ty­ki i kon­sol­i­dacji społeczeństw demokraty­cznych.

Pro­gram kon­fer­encji podamy w najbliższym cza­sie. Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału!
Prelekc­je będą głos­zone w językach fran­cuskim i pol­skim. Czas jed­nej prelekcji do 30 min­ut.

Prelekc­je będą głos­zone w języku pol­skim oraz w języku fran­cuskim z tłu­macze­niem symul­tan­icznym. Wstęp wol­ny.

Komitet Orga­ni­za­cyjny

Dr hab. Romuald Piekars­ki, prof. UG
Dr hab. Natasza Szut­ta
O. Dr hab. Jean-François Petit
Ks. Dr Marek Łan­gows­ki
Dr Paweł Pijas
Woj­ciech Czap­kows­ki

: Insty­tu­tu Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 4
80–309 Gdańsk
Audy­to­ri­um S‑207 Wydzi­ału Nauk Społecznych
5–6 październi­ka 2018 roku
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów

Pro­gram kon­fer­encji:

PIĄTEK 5 październi­ka

9.00–12.00 Obec­ność myśli Emmanuela Mouniera w Polsce

Le voy­age de Mounier en Pologne de 1946 – o. dr hab. Jean-François Petit, Insty­tut Katolic­ki w Paryżu

Wzlo­ty i upad­ki idei sol­i­darnoś­ci – ks. dr hab. Alfred Wierzbic­ki, pro­fe­sor Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II

«Sol­i­darność» à l entrée de la Pologne dans l’Union européenne – Patrick Boulte, hon­orowy prze­wod­niczą­cy Asso­ci­a­tion Sol­i­dar­ité France-Pologne

Pol­s­ka „Sol­i­darność”– nieopisany moment w dzie­jach powszech­nych – dr hab. Romuald Piekars­ki, pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego

12.00–14.00 prz­er­wa obi­ad­owa

14.00–17.00 Ideały braterst­wa i sol­i­darnoś­ci

Wul­ner­a­bil­ność jako zaprosze­nie do sol­i­darnoś­ci – ks. dr Marek Łan­gows­ki, dok­tor Insty­tu­tu Katolick­iego w Paryżu i Uni­w­er­syte­tu w Poitiers

Per­son­ne et com­pas­sion – dr Syl­vain Clé­ment, dok­tor Uni­w­er­syte­tu w Caen

Sol­i­darność kon­sen­su­al­na – dr Bartłomiej Sip­ińs­ki, PWSZ w Lesznie

Czy sol­i­darność może alienować ? – Sara Skupień i Anna Starow­icz, Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki

17.00–17.30 prz­er­wa

17.30–20.00 Sol­i­darność, braterst­wo, per­son­al­izm i reli­gia

L’engagement chré­tien pour l’Europe – Philippe Seg­re­tain, Semaines sociales européennes

Rola religii w laick­iej Europie. Propozy­c­ja J.-L. Mar­i­ona – ks. prof. dr hab. Maciej Bała, Uni­w­er­sytet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w Warsza­w­ie

Le per­son­nal­isme musul­man – dr Markus Kneer, Uni­w­er­sytet w Mün­ster

SOBOTA 6 październi­ka

9.00–12.00 Współczesne pró­by rekom­pozy­cji

Idee sol­i­darnoś­ci i braterst­wa w filo­zofii Karo­la Woj­tyły – ks. prof. dr. hab. Andrzej Szostek, Katolic­ki Uni­w­er­sytet Lubel­s­ki Jana Pawła II

Le Moment fra­ter­nité de Régis Debray – o. dr hab. Jean François Petit, Insty­tut Katolic­ki w Paryżu

Du spir­ituel en poli­tique – Eric Vin­son, Asso­ci­a­tion « Démoc­ra­tie et spir­i­tu­al­ité », Insty­tut Katolic­ki w Paryżu

La sol­i­dar­ité, levi­er pour une Ren­nais­sance de l’Europe ? – Patrice Obert, hon­orowy przed­staw­iciel Asso­ci­a­tion des Amis d’Emmanuel Mounier

 

12.00 Pod­sumowanie Kon­fer­encji – o. dr hab. Jean François Petit i ks. dr Marek Łan­gows­ki

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy