Ogłoszenia Patronaty Pogawędnik filozoficzny

Nowy cykl podcastów – „Pogawędnik filozoficzny”

Otwieramy nasze internetowe łamy na nowy bardzo ciekawy cykl podcastów!
Jak się stu­diu­je filo­zo­fię, jak się w niej i dla niej pra­cu­je, jakie sta­wia wyzwa­nia, przy­spa­rza trud­no­ści, ale i jaki­mi obda­rza rado­ścia­mi.  Poga­węd­nik filo­zo­ficz­ny” to cykl pod­ca­stów, któ­re podej­mu­ją wymie­nio­ne kwe­stie rze­czo­wo, ale nie zawsze w aka­de­mic­kim tonie; serio, ale nie bar­dzo poważ­nie; w duchu poga­węd­ki, nie­ko­niecz­nie kon­wer­sa­to­rium. Zapra­sza­my do śle­dze­nia kolej­nych nagrań.

Poga­węd­nik” reda­gu­ją pra­cow­ni­cy i dok­to­ran­ci Insty­tu­tu Filo­zo­fii UMK w Toru­niu: Prof. Mar­cin T. Zdren­ka, Prof. Adam Grze­liń­ski, Prof. Piotr Dome­rac­ki i Mgr Dawid Win­cław, wspie­ra­ni przez stu­den­tów i stu­dent­ki toruń­skiej filo­zo­fii, wspól­no­tę jej przy­ja­ciół oraz zespół Kate­dry Histo­rii Filo­zo­fii, Filo­zo­fii Sys­te­ma­tycz­nej i Ety­ki IF UMK.


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medial­nym. Co dwa tygo­dnie będzie­my udo­stęp­niać nowy odcinek.

 

Stro­na głów­na „Poga­węd­ni­ka” > tutaj.
Stro­na „Poga­węd­ni­ka” na Face­bo­oku > tutaj.
Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy