Aktualności Bakcyl filozofii Ogłoszenia Patronaty Vlog

Nowy internetowy kanał filozoficzny – „Bakcyl filozofii”

kanał filozoficzny
Otwieramy nasze internetowe łamy na bardzo ciekawą inicjatywę prof. Adriana Kuźniara!

Bak­cyl filo­zo­fii” to autor­ski kanał edu­ka­cyj­ny prof. Adria­na Kuź­nia­ra zawie­ra­ją­cy krót­kie i nie­try­wial­ne omó­wie­nia cie­ka­wych zagad­nień filo­zo­ficz­nych. Mate­ria­ły adre­so­wa­ne są do wszyst­kich osób już zain­te­re­so­wa­nych filo­zo­fią oraz tych, któ­rzy chcie­li­by prze­ko­nać się, czy filo­zo­fia ma im do zaofe­ro­wa­nia coś war­to­ścio­we­go w porząd­ku poznaw­czym. Poziom trud­no­ści dys­ku­to­wa­nych na kana­le kwe­stii jest zróż­ni­co­wa­ny, nie jest to jed­nak kanał dla specjalistów.

Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medial­nym. Co tydzień będzie­my udo­stęp­niać nowy odcinek.


dr hab. Adrian Kuź­niar – adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy