Aktualności Bakcyl filozofii Ogłoszenia Patronaty Vlog

Nowy internetowy kanał filozoficzny – „Bakcyl filozofii”

kanał filozoficzny
Otwieramy nasze internetowe łamy na bardzo ciekawą inicjatywę prof. Adriana Kuźniara!

Zapisz się do naszego newslettera

Bak­cyl filo­zofii” to autors­ki kanał eduka­cyjny prof. Adri­ana Kuź­niara zaw­ier­a­ją­cy krótkie i nietry­wialne omówienia ciekawych zagad­nień filo­zoficznych. Mate­ri­ały adresowane są do wszys­t­kich osób już zain­tere­sowanych filo­zofią oraz tych, którzy chcieli­by przekon­ać się, czy filo­zofia ma im do zaofer­owa­nia coś wartoś­ciowego w porząd­ku poz­naw­czym. Poziom trud­noś­ci dysku­towanych na kanale kwestii jest zróżni­cow­any, nie jest to jed­nak kanał dla spec­jal­istów.

Cykl objęliśmy patronatem medi­al­nym. Co tydzień będziemy udostęp­ni­ać nowy odcinek.


dr hab. Adri­an Kuź­niar – adi­unkt w Zakładzie Filo­zofii Nau­ki Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Jego zain­tere­sowa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół metae­ty­ki (zwłaszcza teorii ekspresy­wisty­cznych) oraz wybranych prob­lemów filo­zofii nau­ki (głównie filo­zofii biologii), ontologii i epis­te­mologii. Autor m.in. mono­grafii Ety­ka anal­i­ty­cz­na a teo­ria ewolucji (CSZ Politech­ni­ki Warsza­wskiej, 2019), Kon­sek­wenc­je wyjaśnień dar­winows­kich w metae­tyce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i wartoś­ci (WN „Sem­per”, 2009).

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy