Życzenia

Podziękowania i życzenia noworoczne

Przyjmijcie od nas podziękowania za współpracę w mijającym roku i życzenia na nadchodzących rok.

Zapisz się do naszego newslettera

Dzięku­je­my całej naszej społecznoś­ci, zgro­mad­zonej wokół dzieła pop­u­laryza­cji filo­zofii. W szczegól­noś­ci gorą­co dzięku­je­my wszys­tkim naszym Autorom i Redak­torom – dzię­ki Wam nawet w poczekalni u fryz­jera moż­na poczy­tać o uni­w­er­sali­ach i innych niekoniecznie przyziem­nych tem­at­ach. Nie mniej gorą­co dzięku­je­my naszym Czytel­nikom i Sym­pa­tykom – dzię­ki Wam mamy motywację do codzi­en­nej pra­cy nad pop­u­lary­zowaniem filo­zofii. Dzięku­je­my też naszym Kry­tykom – dzię­ki Wam niekiedy dostrzegamy, jak wiele jeszcze musimy pra­cow­ać, by nasze dzieło było doskon­ałe.

Stokrotne dzię­ki!

Na nad­chodzą­cy 2019 rok przyjmi­j­cie od nas życzenia wszelkiego dobra! By ćwiczyć się w jego rozpoz­nawa­niu, pole­camy – a jakże! – lek­turę naszych przyszłorocznych numerów: (1) o filo­zofia humoru i śmiechu, (2) o wiedzy a pri­ori, (3) o przy­czynowość, (4) o relaty­wiz­mie, (5) o spo­rach bioe­ty­cznych i (6) o filo­zofii śmier­ci i nieśmiertel­noś­ci.

Filo­zo­fu­j­cie!

Wasza Zało­ga F

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy