Życzenia

Podziękowania i życzenia noworoczne

Przyjmijcie od nas podziękowania za współpracę w mijającym roku i życzenia na nadchodzących rok.

Dzięku­je­my całej naszej społecznoś­ci, zgro­mad­zonej wokół dzieła pop­u­laryza­cji filo­zofii. W szczegól­noś­ci gorą­co dzięku­je­my wszys­tkim naszym Autorom i Redak­torom – dzię­ki Wam nawet w poczekalni u fryz­jera moż­na poczy­tać o uni­w­er­sali­ach i innych niekoniecznie przyziem­nych tem­at­ach. Nie mniej gorą­co dzięku­je­my naszym Czytel­nikom i Sym­pa­tykom – dzię­ki Wam mamy motywację do codzi­en­nej pra­cy nad pop­u­lary­zowaniem filo­zofii. Dzięku­je­my też naszym Kry­tykom – dzię­ki Wam niekiedy dostrzegamy, jak wiele jeszcze musimy pra­cow­ać, by nasze dzieło było doskon­ałe.

Stokrotne dzię­ki!

Na nad­chodzą­cy 2019 rok przyjmi­j­cie od nas życzenia wszelkiego dobra! By ćwiczyć się w jego rozpoz­nawa­niu, pole­camy – a jakże! – lek­turę naszych przyszłorocznych numerów: (1) o filo­zofia humoru i śmiechu, (2) o wiedzy a pri­ori, (3) o przy­czynowość, (4) o relaty­wiz­mie, (5) o spo­rach bioe­ty­cznych i (6) o filo­zofii śmier­ci i nieśmiertel­noś­ci.

Filo­zo­fu­j­cie!

Wasza Zało­ga F

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy