Aktualności Edukacja filozoficzna Patronaty Wydarzenia

Praktyczny kurs z metody LEGO-LOGOS w Lublinie

warsztaty kurs lego logos
Serdecznie zapraszamy na praktyczny kurs z opatentowanej  metody dydaktycznej ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ (pol. lego-logos), który poprowadzi jej twórca, Jarosław Spychała – filozof, wykładowca akademicki, dziennikarz, artysta, autor książki „Jaskinia. Droga rebeliantów”. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Zapisz się do naszego newslettera

Meto­da ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ jest rekomen­dowana zarówno jako nieza­leżny pro­gram rozwi­ja­nia kreaty­wnoś­ci, jak i meto­da wspo­ma­ga­ją­ca nauczanie na lekc­jach ety­ki i filo­zofii, języ­ka pol­skiego i języków obcych, przed­siębior­c­zoś­ci, zaję­ci­ach plas­ty­cznych oraz wszędzie tam, gdzie ele­mentem skład­owym jest kreaty­wność i myśle­nie abstrak­cyjne.

Zas­tosowanie metody Lego Logos poma­ga przeprowadz­ić ciekawe, inspiru­jące  i angażu­jące zaję­cia. Poma­ga rozwi­jać takie zdol­noś­ci jak: anal­i­zowanie i syn­te­zowanie treś­ci, log­iczne myśle­nie oraz uczy czy­ta­nia ze zrozu­mie­niem, słucha­nia innych, dysku­towa­nia, pra­cy zespołowej, myśle­nia abstrak­cyjnego i kreaty­wnego.
Wzbo­gać swój warsz­tat o nowoczesne i nie­s­tandar­d­owe metody naucza­nia.

Kurs Lego Logos przeznaczony dla:

  • Zain­tere­sowanych rozwi­janiem kreaty­wnoś­ci
  • Nauczy­cieli filo­zofii i ety­ki,
  • Nauczy­cieli pozostałych przed­miotów szkol­nych: human­isty­cznych i  ścisłych,
  • Nauczy­cieli wychowa­nia przed­szkol­nego
  • Ani­ma­torów
Między­nar­o­dowe Szkoły Paderews­ki w Lublin­ie “Sala Men­tal­na” ul. Sym­fon­icz­na 1A 20–853 Lublin
8 wrześ­nia 2019, godz. 11.00–17.00
Strona inter­ne­towa

Organizatorzy:

Dom Słów
Fun­dac­ja Karuzela Akty­wnoś­ci
Między­nar­o­dowe Szkoły Paderews­ki
WFiS UMCS

Patronat medialny:

Filo­zo­fuj!”

Warun­ki uczest­nict­wa w szkole­niu:

Obow­iązu­ją zapisy, ilość miejsc ogranic­zona. Prosimy o wysłanie zgłoszenia poprzez for­mu­la­rz oraz uiszcze­nie opłaty w wysokoś­ci 45 zł, której dokonu­je się poprzez for­mu­la­rz.
Wysłanie zgłoszenia jest jed­nocześnie akcep­tacją reg­u­laminu.

Opła­ta za szkole­nie obe­j­mu­je mate­ri­ały warsz­ta­towe i cater­ing (prz­er­wa kawowa i obi­ad­owa).
Wszyscy uczest­ni­cy kur­su otrzy­ma­ją cer­ty­fikaty ukończenia szkole­nia.

Kontakt:

W razie pytań prosimy o kon­takt: warsztaty@dzienfilozofii.pl

Zaprasza­my!


Jarosław Marek Spy­chała – Filo­zof, wykład­ow­ca aka­demic­ki, dzi­en­nikarz. Zawodowo zaj­mu­je się strate­gią budowa­nia brandów oraz ksz­tałce­niem i roz­wo­jem tech­nik myśle­nia twór­czego i jego zas­tosowaniem w edukacji, kul­turze i gospo­darce. Naukowo intere­su­je się his­torią filo­zofii i religii, a szczegól­nie zjawiskiem przenika­nia się religii i filo­zofii w zakre­sie wyobrażeń o pośmiert­nych losach człowieka oraz ich wpły­wem na ksz­tałt poczu­cia sen­su życia we współczes­nych społeczeńst­wach zachod­nioeu­rope­js­kich. Autor pub­likacji naukowych i pop­u­larnonaukowych z zakre­su filo­zofii oraz przekładów z języków nowożyt­nych i klasy­cznych. Lau­re­at „Wyróżnienia Spec­jal­nego 2007” przyz­nawanego zdol­nym pol­skim naukow­com przez Tygod­nik Poli­ty­ka” w ramach akcji „Zostań­cie z Nami”oraz nagrody „Krysz­tał­ki Zwier­ci­adła 2008” przyz­nawanej przez miesięcznik „Zwier­ci­adło”. W 2019 roku ukaza­ła się jego książ­ka „Jask­inia. Dro­ga rebe­liantów”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy