Aktualności Edukacja filozoficzna Patronaty Wydarzenia

Praktyczny kurs z metody LEGO-LOGOS w Lublinie

warsztaty kurs lego logos
Serdecznie zapraszamy na praktyczny kurs z opatentowanej  metody dydaktycznej ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ (pol. lego-logos), który poprowadzi jej twórca, Jarosław Spychała – filozof, wykładowca akademicki, dziennikarz, artysta, autor książki „Jaskinia. Droga rebeliantów”. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Zapisz się do naszego newslettera

Meto­da ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ jest reko­men­do­wa­na zarów­no jako nie­za­leż­ny pro­gram roz­wi­ja­nia kre­atyw­no­ści, jak i meto­da wspo­ma­ga­ją­ca naucza­nie na lek­cjach ety­ki i filo­zo­fii, języ­ka pol­skie­go i języ­ków obcych, przed­się­bior­czo­ści, zaję­ciach pla­stycz­nych oraz wszę­dzie tam, gdzie ele­men­tem skła­do­wym jest kre­atyw­ność i myśle­nie abstrakcyjne.

Zasto­so­wa­nie meto­dy Lego Logos poma­ga prze­pro­wa­dzić cie­ka­we, inspi­ru­ją­ce  i anga­żu­ją­ce zaję­cia. Poma­ga roz­wi­jać takie zdol­no­ści jak: ana­li­zo­wa­nie i syn­te­zo­wa­nie tre­ści, logicz­ne myśle­nie oraz uczy czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem, słu­cha­nia innych, dys­ku­to­wa­nia, pra­cy zespo­ło­wej, myśle­nia abs­trak­cyj­ne­go i kreatywnego.
Wzbo­gać swój warsz­tat o nowo­cze­sne i nie­stan­dar­do­we meto­dy nauczania.

Kurs Lego Logos przeznaczony dla:

  • Zain­te­re­so­wa­nych roz­wi­ja­niem kreatywności
  • Nauczy­cie­li filo­zo­fii i etyki,
  • Nauczy­cie­li pozo­sta­łych przed­mio­tów szkol­nych: huma­ni­stycz­nych i  ścisłych,
  • Nauczy­cie­li wycho­wa­nia przedszkolnego
  • Ani­ma­to­rów
Mię­dzy­na­ro­do­we Szko­ły Pade­rew­ski w Lubli­nie “Sala Men­tal­na” ul. Sym­fo­nicz­na 1A 20–853 Lublin
8 wrze­śnia 2019, godz. 11.00–17.00
Stro­na internetowa

Organizatorzy:

Dom Słów
Fun­da­cja Karu­ze­la Aktywności
Mię­dzy­na­ro­do­we Szko­ły Paderewski
WFiS UMCS

Patronat medialny:

Filo­zo­fuj!”

Warun­ki uczest­nic­twa w szkoleniu:

Obo­wią­zu­ją zapi­sy, ilość miejsc ogra­ni­czo­na. Pro­si­my o wysła­nie zgło­sze­nia poprzez for­mu­larz oraz uisz­cze­nie opła­ty w wyso­ko­ści 45 zł, któ­rej doko­nu­je się poprzez formularz.
Wysła­nie zgło­sze­nia jest jed­no­cze­śnie akcep­ta­cją regu­la­mi­nu.

Opła­ta za szko­le­nie obej­mu­je mate­ria­ły warsz­ta­to­we i cate­ring (prze­rwa kawo­wa i obiadowa).
Wszy­scy uczest­ni­cy kur­su otrzy­ma­ją cer­ty­fi­ka­ty ukoń­cze­nia szkolenia.

Kontakt:

W razie pytań pro­si­my o kon­takt: warsztaty@dzienfilozofii.pl

Zapra­sza­my!


Jaro­sław Marek Spy­cha­ła – Filo­zof, wykła­dow­ca aka­de­mic­ki, dzien­ni­karz. Zawo­do­wo zaj­mu­je się stra­te­gią budo­wa­nia bran­dów oraz kształ­ce­niem i roz­wo­jem tech­nik myśle­nia twór­cze­go i jego zasto­so­wa­niem w edu­ka­cji, kul­tu­rze i gospo­dar­ce. Nauko­wo inte­re­su­je się histo­rią filo­zo­fii i reli­gii, a szcze­gól­nie zja­wi­skiem prze­ni­ka­nia się reli­gii i filo­zo­fii w zakre­sie wyobra­żeń o pośmiert­nych losach czło­wie­ka oraz ich wpły­wem na kształt poczu­cia sen­su życia we współ­cze­snych spo­łe­czeń­stwach zachod­nio­eu­ro­pej­skich. Autor publi­ka­cji nauko­wych i popu­lar­no­nau­ko­wych z zakre­su filo­zo­fii oraz prze­kła­dów z języ­ków nowo­żyt­nych i kla­sycz­nych. Lau­re­at „Wyróż­nie­nia Spe­cjal­ne­go 2007” przy­zna­wa­ne­go zdol­nym pol­skim naukow­com przez Tygo­dnik Poli­ty­ka” w ramach akcji „Zostań­cie z Nami”oraz nagro­dy „Krysz­tał­ki Zwier­cia­dła 2008” przy­zna­wa­nej przez mie­sięcz­nik „Zwier­cia­dło”. W 2019 roku uka­za­ła się jego książ­ka „Jaski­nia. Dro­ga rebeliantów”.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy