Aktualności Filozofia umysłu

Prawna autonomia sztucznej inteligencji?

Parlament Europejski rozważa utworzenie nowych zapisów prawnych dotyczących odpowiedzialności robotów za wyrządzone szkody czy spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Projekt wzbudził liczne kontrowersje i wywołał dyskusję na temat podmiotowości sztucznej inteligencji.

Zapisz się do naszego newslettera

Główny wątek rozważań na tem­at rezolucji w praw­ie cywilnym doty­czy aspek­tu ety­cznego. Europar­la­ment doma­ga się, aby Komis­ja Europe­js­ka ure­g­u­lowała zapisy, które poz­woliły­by na bujny rozwój sek­to­ra robo­t­y­ki, ale także uwzględ­niły kwest­ie odpowiedzial­noś­ci za ewen­tu­alne wypad­ki spowodowane przez automaty. Par­la­men­tarzyś­ci chcą wprowadz­ić w życie pomysł o obow­iązkowych ubez­pieczeni­ach samo­chodów, które nie są prowad­zone przez człowieka, a tym samym utworzyć fun­dusz pokry­wa­ją­cy ewen­tu­alne odszkodowa­nia za wypad­ki spowodowane przez takie samo­chody.

Co za tym idzie, euro­posłowie doma­ga­ją się nada­nia najbardziej skom­p­likowanym maszynom osobowoś­ci prawnej, aby ponosze­nie odpowiedzial­noś­ci było możli­we z mocy prawa cywilnego. Ten właśnie fakt budzi wśród wielu kon­trow­er­sje. Ale jak mówi Tadeusz Zwief­ka, eurodeputowany z ramienia Plat­formy Oby­wa­tel­skiej: „Unia Europe­js­ka powin­na być w głównym nur­cie dyskusji o ewen­tu­al­nych rozwiąza­ni­ach prawnych, a mając za sobą trady­c­je poszanowa­nia praw człowieka i ety­ki w nauce, musimy zas­tanow­ić się nad trud­ny­mi pyta­ni­a­mi doty­czą­cy­mi odpowiedzial­noś­ci cywilnej za dzi­ała­nia robot­ów. Nie może­my udawać, że prob­lem nie ist­nieje, a to spra­woz­danie jest pier­wszym poważnym głosem w dyskusji w dziedzinie robo­t­y­ki”.

Rezoluc­ja ma na celu zwróce­nie uwa­gi na szy­bko rozwi­ja­ją­cy się postęp tech­niczny, a co za tym idzie, konieczne jest dos­tosowywanie wielu sfer życia pub­licznego i eko­nom­icznego do nowych stan­dard­ów. W związku z tym pow­stał pomysł, aby stworzyć europe­jską agencję ds. robo­t­y­ki i sztucznej inteligencji, która miała­by na celu reg­u­lację spraw tech­nicznych oraz pomoc w rozważa­niu kwestii ety­cznych. Euro­posłowie pod­dali także pod rozwagę pomysł utworzenia ety­cznego kodek­su postępowa­nia dla inżynierów i wykon­aw­ców maszyn.

W głosowa­niu nad rezolucją wzięło udzi­ał 604 posłów, z których 396 poparło zasad­ność utworzenia przepisów reg­u­lu­ją­cych kwest­ię prawną robot­ów, 123 posłów było prze­ci­wko, a pozostali wstrzy­mali się od gło­su.

Do zadań Komisji Europe­jskiej należy ter­az decyz­ja o przyję­ciu lub odrzuce­niu rezolucji przyjętej w Stras­bur­gu przez Par­la­ment Europe­js­ki. W przy­pad­ku odmowy jej przyję­cia Komis­ja Europe­js­ka będzie zoblig­owana, aby uza­sad­nić swo­je stanowisko.

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz

Źródło: Biznes Onet

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Wiado­mo, że przyjdzie taki czas. Jak nie ter­az to w najbliższej przyszłoś­ci. Warto może, aby euro­posłowie zapoz­nali się wcześniej z lit­er­aturą Lema, który o tym sporo pisał 🙂

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy