Filozofuj! 2017 nr 1 (13)

10,00

Opis

Sta­tek Teze­usza > Kri­stie Mil­ler

Wyda­je się, że dobrze rozu­mie­my, na czym pole­ga toż­sa­mość przed­mio­tów w cza­sie. Jed­nak dokład­niej­sza ana­li­za pro­ce­su wymia­ny czę­ści ujaw­nia zagad­kę, z któ­rą filo­zo­fo­wie zma­ga­ją się już od sta­ro­żyt­no­ści. Czy trwa­nie w cza­sie może być tyl­ko złu­dze­niem lub kwe­stią kon­wen­cji? A może wyma­ga ono przy­ję­cia, że oprócz czę­ści prze­strzen­nych posia­da­my rów­nież czę­ści cza­so­we?

Tajem­ni­cza ope­ra­cja > Eric Olson

Co sta­no­wi fun­da­ment naszej toż­sa­mo­ści? Nasza świa­do­mość? Nasz mózg? Nasz orga­nizm? A może coś jesz­cze inne­go? Jak trud­ne są to pyta­nia, poka­zu­je eks­pe­ry­ment myślo­wy doty­czą­cy pew­nej tajem­ni­czej ope­ra­cji.

Urlop od toż­sa­mo­ści > Woj­ciech Lewan­dow­ski

Ponie­dzia­łek – ja, wto­rek – ja, śro­da – ja, czwar­tek – ja. Witold Gom­bro­wicz, Dzien­ni­ki

Ja, sub­stan­cja ducho­wa > Tomasz Kąkol

Czy jestem iden­tycz­ny z moim orga­ni­zmem? Ist­nie­ją poważ­ne argu­men­ty, że nie jestem, a nawet, że nie mogę nim być.

Dla­cze­go ja to ja? > Rafał Try­ścień

Naj­czę­ściej zga­dza­my się, że zacho­wa­nie toż­sa­mo­ści oso­bo­wej w cza­sie jest czymś istot­nym. W odpo­wie­dzi na pyta­nie o to, czy na zdję­ciu szkol­nym jestem ja, czy ktoś inny, odpo­wia­dam, że to ja, bowiem pamię­tam oko­licz­no­ści, w jakich zdję­cie zosta­ło zro­bio­ne. Choć moje cia­ło jest inne niż wte­dy, to jed­nak wiem, bowiem pamię­tam, że to jestem ja. W tym wypad­ku pamięć wystar­cza. Co zro­bić nato­miast z przy­pad­ka­mi, kie­dy pamięć to za mało? I czy takie w ogó­le się zda­rza­ją?

Toż­sa­mość naro­do­wa > Ken­neth Kemp

Czy ist­nie­je coś takie­go jak naro­do­wa toż­sa­mość? Czy sta­no­wi ona waż­ną część tego, kim my jako indy­wi­du­al­ne oso­by jeste­śmy? Czy moż­li­wy jest zdro­wy „nacjo­na­lizm”, któ­ry z jed­nej stro­ny uni­ka wro­go­ści wobec innych naro­dów, z dru­giej zaś ratu­je przed bez­na­ro­do­wo­ścio­wym kosmo­po­li­ty­zmem, pozba­wia­ją­cym nas waż­nej czę­ści nasze­go czło­wie­czeń­stwa? Pozy­tyw­ne odpo­wie­dzi na te pyta­nia są moż­li­we.

Wywiad
Bycie mną musi być kon­sty­tu­owa­ne przez coś nie­fi­zycz­ne­go > Wywiad z prof. Richar­dem Swinburne’em

Narzę­dzia filo­zo­fa
Warsz­tat logicz­ny: #6. Libe­ral­ny ide­ał spo­łe­czeń­stwa: obli­czal­ność i kre­atyw­ność > Witold Mar­ci­szew­ski
Teo­ria argu­men­ta­cji: #9: Czy czar­ny kot powo­du­je nie­szczę­ście? > Krzysz­tof A. Wie­czo­rek

Spór o kry­te­rium toż­sa­mo­ści oso­bo­wej – info­gra­fi­ka

Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Kto jest za to mor­der­stwo odpo­wie­dzial­ny? > Artur Szut­ta

Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi
Toż­sa­mość > Michał Bizoń

Ety­ka w lite­ra­tu­rze
Pro­ces Kaf­ki i siła sytu­acyj­ne­go wpły­wu > Nata­sza Szut­ta

Felie­ton
Ja, czy­li moja histo­ria > Jacek Jaś­tal

Saty­ra
Toż­sa­mość Y > Piotr Bar­tu­la

Felie­ton
Co byś zro­bił na moim miej­scu? > Adam Gro­bler

Filo­zo­fia nie­miec­ka
O wol­no­ści czło­wie­ka i isto­cie abso­lu­tu > Han­na Urban­kow­ska

Opi­nie
Współ­cze­śnie odpo­wie­dzi na pyta­nie o toż­sa­mość trze­ba szu­kać w neu­ro­nau­kach > Jan Woleń­ski

Wokół tema­tu
Toż­sa­mość nar­ra­cyj­na i rozu­mie­nie same­go sie­bie > Adria­na Warm­bier

Filo­zo­fia dla dzie­ci
Mam swo­je zda­nie i sza­nu­ję two­je > Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska

Filo­zo­fia w fil­mie
Nie­śmier­tel­ny czy­ste­go umy­słu blask > Mał­go­rza­ta Szo­stak

Who is who w pol­skiej filo­zo­fii
Marian Zdzie­chow­ski > Paweł Rze­wu­ski

Filo­zo­ficz­ne Zoo
Wąż Nie­tz­sche­go > Jakub Jer­naj­czyk

Z pół­ki filo­zo­fa…
Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2017 nr 1 (13)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz lubić także…

Polecamy także zakupy w