Filozofuj! 2017 nr 4 (16) – brak w magazynie

Opis

Prze­wrót emo­cjo­nal­ny w filo­zo­fii > Joan­na Krzemkowska-Saja

Mogło­by się wyda­wać, że są takie zagad­nie­nia i pyta­nia filo­zo­ficz­ne, któ­re zosta­ły daw­no i w spo­sób defi­ni­tyw­ny roz­strzy­gnię­te. Pro­blem emo­cji jasno poka­zu­je, iż jest to złu­dze­nie, któ­re­mu może­my ulec, patrząc na ponad dwa­dzie­ścia pięć wie­ków roz­wa­żań filo­zo­ficz­nych. Filo­zo­fia nie­ustan­nie na nowo podej­mu­je sta­re pro­ble­my, by dojść do ich peł­niej­sze­go zro­zu­mie­nia. A jak dzi­siaj filo­zo­fo­wie patrzą na emo­cjo­nal­ną stro­nę naszej natury?

O natu­rze emo­cji > Andrzej Dąbrowski

Współ­cze­śnie emo­cja­mi zaj­mu­je się wie­le róż­nych dzie­dzin nauko­wych. Zagad­nie­niem tym od zara­nia dzie­jów inte­re­so­wa­li się filo­zo­fo­wie. Pro­po­no­wa­li prze­róż­ne roz­wią­za­nia i kon­cep­cje. Czę­sto ory­gi­nal­ne, nie­in­tu­icyj­ne i kontrowersyjne.

Czy maszy­ny mogą mieć emo­cje? > Kry­sty­na Bielecka

Maszy­ny są zdol­ne do odczu­wa­nia emo­cji pły­ną­cych z nasze­go cia­ła i do podej­mo­wa­nia decy­zji pod wpły­wem agre­sji. Nie potra­fi­my dzi­siaj stwo­rzyć algo­ryt­mu, któ­ry dawał­by robo­tom zdol­ność odczu­wa­nia wyż­szych uczuć, w tym empa­tii, gdyż naj­pierw musie­li­by­śmy odpo­wie­dzieć na pyta­nie o zwią­zek emo­cji z inte­li­gen­cją. Pro­jekt stwo­rze­nia takie­go algo­ryt­mu uczy nas jed­nak cze­goś o nas samych.

Czy emo­cje dobrze nam dora­dza­ją? > Woj­ciech Żełaniec

Gospo­sia zno­wu scho­wa­ła gdzieś moje cyga­ra… Do stu tysię­cy kar­ta­czy!… Chy­ba ją zwolnię!

Moral­ność a emo­cje > Peter Sin­ger, Kata­rzy­na de Lazari-Radek

Czy moral­ność bazu­je na emo­cjach czy na rozu­mie? Sta­no­wi­sko, wedle któ­re­go moral­ność opie­ra się na emo­cjach, jest czę­sto koja­rzo­ne z Davi­dem Hume’em, osiem­na­sto­wiecz­nym szkoc­kim filo­zo­fem, zna­nym z powie­dze­nia, że „rozum jest i powi­nien być jedy­nie słu­gą namiętności”.

Spór o emo­cje moral­ne > Artur Szutta

Wie­lu ludzi wie­rzy w życie poza­gro­bo­we. Uwa­ża­ją, że po śmier­ci będzie­my nadal ist­nieć jako świa­do­me isto­ty. Śmierć nie jest zatem koń­cem, lecz jedy­nie przej­ściem z tego świa­ta do inne­go, a dokład­nie – do nieba.

Kalen­da­rium problemu

Wywiad
Peł­nia nasze­go jeste­stwa uobec­nia się w naj­głęb­szych emo­cjach > Wywiad z Joh­nem F. Cros­bym, jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych współ­cze­snych filo­zo­fów chrze­ści­jań­skich, uczniem Die­tri­cha von Hildebranda.

Narzę­dzia filozofa
Warsz­tat logicz­ny: #10. Moc eks­pre­syj­na teo­rii kwan­ty­fi­ka­to­rów > Witold Marciszewski
Sztu­ka argu­men­ta­cji: #12. Ser­ce czy rozum? Emo­cje w argu­men­ta­cji i per­swa­zji > Krzysz­tof A. Wieczorek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Emo­cja życia > Artur Szutta

Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi klasykami
Emo­cje > Michał Bizoń

Ety­ka w literaturze
Duma i uprze­dze­nie – o tym, że trze­ba tem­pe­ro­wać swo­je­go sło­nia > Nata­sza Szutta

Saty­ra
Dobre złe uczu­cia > Piotr Bartula

Felie­ton
Sto­ic­ki gniew Kato­na > Jacek Jaśtal
Konie po Pla­to­nie > Adam Grobler
Emo­ty­cja i ety­ka > Jan Woleński

Filo­zo­fia w szkole
Świat emo­cji. Sce­na­riusz lek­cji dla klas IVVIII szko­ły pod­sta­wo­wej > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Who is who w pol­skiej filozofii
Euge­niusz Jar­ra albo filo­zo­fia pra­wa > Paweł Rzewuski

Filo­zo­fia w filmie
Zwiew­na zasło­na oby­cza­jów > Iwo­na Krupecka

Z pół­ki filozofa…
Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Polecamy także zakupy w