Filozofuj! 2017 nr 4 (16)

10,00

5 w magazynie

Opis

Przewrót emocjon­al­ny w filo­zofii > Joan­na Krzemkows­ka-Saja

Mogło­by się wydawać, że są takie zagad­nienia i pyta­nia filo­zoficzne, które zostały dawno i w sposób defin­i­ty­wny rozstrzyg­nięte. Prob­lem emocji jas­no pokazu­je, iż jest to złudze­nie, które­mu może­my ulec, patrząc na pon­ad dwadzieś­cia pięć wieków rozważań filo­zoficznych. Filo­zofia nieustan­nie na nowo pode­j­mu­je stare prob­le­my, by dojść do ich pełniejszego zrozu­mienia. A jak dzisi­aj filo­zo­fowie patrzą na emocjon­al­ną stronę naszej natu­ry?

O naturze emocji > Andrzej Dąbrows­ki

Współcześnie emoc­ja­mi zaj­mu­je się wiele różnych dziedzin naukowych. Zagad­nie­niem tym od zara­nia dziejów intere­sowali się filo­zo­fowie. Pro­ponowali prz­eróżne rozwiąza­nia i kon­cepc­je. Częs­to ory­gi­nalne, niein­tu­icyjne i kon­trow­er­syjne.

Czy maszyny mogą mieć emoc­je? > Krysty­na Bielec­ka

Maszyny są zdolne do odczuwa­nia emocji płyną­cych z naszego ciała i do pode­j­mowa­nia decyzji pod wpły­wem agresji. Nie potrafimy dzisi­aj stworzyć algo­ryt­mu, który dawał­by robot­om zdol­ność odczuwa­nia wyższych uczuć, w tym empatii, gdyż najpierw musielibyśmy odpowiedzieć na pytanie o związek emocji z inteligencją. Pro­jekt stworzenia takiego algo­ryt­mu uczy nas jed­nak czegoś o nas samych.

Czy emoc­je dobrze nam doradza­ją? > Woj­ciech Żełaniec

Gosposia znowu schowała gdzieś moje cygara… Do stu tysię­cy kar­taczy!… Chy­ba ją zwol­nię!

Moral­ność a emoc­je > Peter Singer, Katarzy­na de Lazari-Radek

Czy moral­ność bazu­je na emoc­jach czy na rozu­mie? Stanowisko, wedle którego moral­ność opiera się na emoc­jach, jest częs­to kojar­zone z Davi­dem Hume’em, osiem­nas­towiecznym szkockim filo­zofem, znanym z powiedzenia, że „rozum jest i powinien być jedynie sługą namięt­noś­ci”.

Spór o emoc­je moralne > Artur Szut­ta

Wielu ludzi wierzy w życie poza­grobowe. Uważa­ją, że po śmier­ci będziemy nadal ist­nieć jako świadome isto­ty. Śmierć nie jest zatem końcem, lecz jedynie prze­jś­ciem z tego świa­ta do innego, a dokład­nie – do nie­ba.

Kalen­dar­i­um prob­le­mu

Wywiad
Peł­nia naszego jestest­wa uobec­nia się w najgłęb­szych emoc­jach > Wywiad z Johnem F. Cros­bym, jed­nym z najwybit­niejszych współczes­nych filo­zofów chrześ­ci­jańs­kich, uczniem Diet­richa von Hilde­bran­da.

Narzędzia filo­zo­fa
Warsz­tat log­iczny: #10. Moc ekspresyj­na teorii kwan­ty­fika­torów > Witold Mar­ciszews­ki
Sztu­ka argu­men­tacji: #12. Serce czy rozum? Emoc­je w argu­men­tacji i per­swazji > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: Emoc­ja życia > Artur Szut­ta

Gre­ka i łaci­na z wielki­mi klasyka­mi
Emoc­je > Michał Bizoń

Ety­ka w lit­er­aturze
Duma i uprzedze­nie – o tym, że trze­ba tem­per­ować swo­jego sło­nia > Natasza Szut­ta

Satyra
Dobre złe uczu­cia > Piotr Bar­tu­la

Feli­eton
Sto­ic­ki gniew Katona > Jacek Jaś­tal
Konie po Pla­tonie > Adam Grob­ler
Emo­ty­c­ja i ety­ka > Jan Woleńs­ki

Filo­zofia w szkole
Świat emocji. Sce­nar­iusz lekcji dla klas IVVIII szkoły pod­sta­wowej > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Who is who w pol­skiej filo­zofii
Euge­niusz Jar­ra albo filo­zofia prawa > Paweł Rzewus­ki

Filo­zofia w filmie
Zwiew­na zasłona oby­cza­jów > Iwona Kru­pec­ka

Z pół­ki filo­zo­fa…
Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

Polecamy także zakupy w