Filozofuj! 2018 nr 5 (23)

(1 opinia klienta)

10,00

Opis

Spis treści

Zagad­ka języ­ka > Artur Szut­ta
Dlaczego język tak fas­cynu­je filo­zofów? Co jest w nim takiego, że stał się przed­miotem anal­iz i dyskusji najwybit­niejszych umysłów? Na te pyta­nia moż­na sfor­mułować proste odpowiedzi, np. że język jest tajem­niczy, że jest ważnym narzędziem, bez którego nasz rozwój cywiliza­cyjny, wiedza, prak­ty­ki społeczne nie były­by możli­we. Moż­na też pod­jąć się pró­by pokaza­nia fas­cynu­jącej zagad­kowoś­ci języ­ka. Do tego potrzeb­na jest jedynie odpowied­nia per­spek­ty­wa.

Co logi­ka mówi o języku? > Anna Brożek
Język jest narzędziem myśle­nia i przekazy­wa­nia myśli. W wielu dziedz­i­nach życia zależy nam na tym, aby myśleć jak naj­jaśniej i jak najskuteczniej się komu­nikować. Logi­ka doty­czy tych aspek­tów języ­ka, które na jas­ność myśle­nia i skuteczność komu­nikacji mają decy­du­ją­cy wpływ.
Sher­lock Holmes i obce plan­e­ty, czyli jak to się dzieje, że słowa coś oznacza­ją > Piotr Lip­s­ki
Pomysłowe ekspery­men­ty myślowe poma­ga­ją nam zrozu­mieć bard­zo skom­p­likowane kwest­ie. Jed­na z nich jest sensem pyta­nia: „Jak się to dzieje, że słowa coś oznacza­ją?”.

Człowiek – gracz językowy > Alek­san­dra Der­ra
Utarte powiedze­nie głosi, że wszys­tkie prob­le­my filo­zoficzne sfor­mułował w starożyt­noś­ci Pla­ton lub że wszys­tkie późniejsze idee stanow­ią jedynie przyp­isy do Pla­tona. Kiedy dokład­nie przyjrzymy się his­torii prob­lemów filo­zoficznych w poszczegól­nych epokach, zrozu­miemy, że powiedze­nie to jest nieprawdzi­we i mylące. Dobrym tego przykła­dem jest współczes­na filo­zofia języ­ka, a w jej ramach kon­cepc­ja języ­ka zapro­ponowana przez pracu­jącego w Anglii Aus­tri­a­ka Lud­wiga Wittgen­steina.
A słowo stało się… czynem, czyli krótkie wprowadze­nie do teorii aktów mowy > Domini­ka Dzi­urosz-Ser­afi­now­icz, Patryk Dzi­urosz-Ser­afi­now­icz
Jak to możli­we, że słowa, które z fizy­cznego punk­tu widzenia są niemal niczym, potrafią wpły­wać na nasze zachowanie lub przy­czy­ni­ać się do zmi­an w rzeczy­wis­toś­ci? Wypuszcza­jąc z ust znaczące dźwię­ki, jak zauważa­ją niek­tórzy filo­zo­fowie, naszy­mi wypowiedzi­a­mi językowy­mi nie tylko opisu­je­my otacza­ją­cy nas świat, lecz także może­my powodować w nim realne skut­ki.

Słowo „być” – zwornik czy relikt języ­ka? > Jacek Woj­tysi­ak
Jest bard­zo krótkie i bard­zo częs­to uży­wane. Pełni w naszej mowie roz­maite funkc­je. Trud­no znaleźć zdanie, w którym nie wys­tępu­je lub którego nie dało­by się wyraz­ić za jego pomocą. Od jego niereg­u­larnej koni­u­gacji zaczy­na­ją się lekc­je gra­maty­ki więk­szoś­ci języków indoeu­rope­js­kich. Dla jed­nych jest ich zwornikiem, dla innych – relik­tem, którego moż­na by się pozbyć.

Hermeneu­ty­czne kon­cepc­je języ­ka > Adri­ana Warm­bier
Ter­min „hermeneu­ty­ka”, najogól­niej rzecz ujmu­jąc, oznacza teorię inter­pre­tacji. Ety­mo­log­icznie słowo to odsyła do Her­me­sa – posłań­ca bogów w mitologii greck­iej mającego zadanie wyjaś­ni­ać ludziom decyz­je i zamierzenia bogów. Hermeneu­ty­ka, podob­nie jak Her­mes, który pośred­niczył między boską i ludzką rzeczy­wis­toś­cią, zaj­mu­je się badaniem relacji między dwiema sfera­mi: sferą tek­stu i sferą czytel­ni­ka, który próbu­je dotrzeć do ukry­tego w nim sen­su.

Wywiad
Filo­zof pyta, dlaczego wyraże­nia językowe w ogóle coś znaczą > Wywiad z prof. Tadeuszem Szubką, jed­nym z najwybit­niejszych pol­s­kich znaw­ców i przed­staw­icieli filo­zofii anal­i­ty­cznej w Polsce.

Narzędzia filo­zo­fa
Teo­ria argu­men­tacji: #19. Przy­ga­ni­ał kocioł gar­nkowi, czyli argu­men­ty „ty też” > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: Przy­czynowo-skutkowa tajem­ni­ca języ­ka > Artur Szut­ta
Gawędy o języku: #5. Poroz­maw­ia­jmy o zda­ni­ach > Woj­ciech Żełaniec

Filo­zofia w lit­er­aturze
W kręgu manip­u­lacji słowem – na mar­gin­e­sie Roku 1984 George’a Orwella > Natasza Szut­ta

Satyra
Przesłuchanie Mak­be­ta > Piotr Bar­tu­la
Feli­eton
Dyskret­ny urok kon­wer­sacji > Jacek Jaś­tal
Filo­zoficzne zoo
Muchy Wittgen­steina > Jakub Jer­na­jczyk

Feli­eton
Dalej niż koniec języ­ka > Adam Grob­ler
Język jako narzędzie > Jan Woleńs­ki
Dlaczego obel­gi znieważa­ją? > Ernie Le Pore

Lekc­ja filo­zofii
#4. Atom­izm > Jacek Woj­tysi­ak

Filo­zofia w szkole
Jak może­my się porozu­mieć? > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Z pół­ki filo­zo­fa…

Biografia intelek­tu­al­na Leib­niza > Prze­mysław Gut

Filo­zofia w filmie
Nowy początek (Arrival) > Artur Szut­ta

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

1 opinia dla Filozofuj! 2018 nr 5 (23)

  1. Dr. Paul Kopet­zky

    Nr ok, a tak przy okazji, jak powiedzi­ał pewien prof., filolog z Poz­na­nia o stu­den­tach polonisty­ki: “czy­ta­ją poważne książ­ki i mają brzy­d­kie dziew­czyny” a o innych bib­li­jnie, nowotes­ta­men­towo: “patrzą a nie widzą, czy­ta­ją i nie rozu­mieją”.
    Cha cha

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w