Filozofuj! 2019 nr 6 (30)

(2 opinie klienta)

10,00

Opis

Spis treś­ci

Czym jest śmierć? > Piotr Grze­gorz Nowak
Słynne i moc­no zako­rzenione w pop­kul­turze powiedze­nie głosi, że na tym świecie nie ma nic pewnego oprócz śmier­ci i podatków. Ale czy za pewnoś­cią co do nieuchron­noś­ci śmier­ci idzie również pewność co do jej natu­ry oraz kry­ter­iów pozwala­ją­cych ją rozpoz­nać?

Filo­zofia jako medy­tac­ja nad śmier­cią > Agniesz­ka Kijew­s­ka
„Do ludzi wyda­je się nie docier­ać świado­mość” – mówi Sokrates do uczniów, Sim­mi­asza i Kebe­sa – „iż ci, którym zdarzyło się prawdzi­wie poświę­cić filo­zofii, nie zaj­mu­ją się niczym innym jak umieraniem i śmier­cią” [Pla­ton, Fedon 64a, tłum. R. Legutko, Kraków 1995, s. 56].

Bada­jąc śmierć > Radosław Zyzik
Doświad­czenia bliskie śmier­ci (ang. near-death expe­ri­ence, NDE) to doniosłe i niezwykłe przeży­cia osób zna­j­du­ją­cych się w sytu­ac­jach z pogranicza życia i śmier­ci. Nie są zjawiskiem jed­norod­nym, bo wśród nich moż­na wymienić poczu­cie obec­noś­ci niez­nanych istot lub krewnych, opuszczenia włas­nego ciała, podróżowa­nia przez ciem­ny tunel czy bycia martwym. Relac­je osób, których udzi­ałem były NDE, skła­ni­a­ją filo­zofów do zadawa­nia pytań o relację pomiędzy umysłem a mózgiem, o ist­nie­nie duszy, a nawet pozwala­ją snuć przy­puszczenia doty­czące życia po śmier­ci.

Mod­ele nieśmiertel­noś­ci > Ryszard Mor­dars­ki
Nieśmiertel­ność defini­u­je się na kil­ka różnych sposobów. Jest to możli­wość nieusta­jącego lub wiecznego życia albo kon­tynu­ac­ja nieskońc­zonej egzys­tencji po śmier­ci, albo życia niekończącego się i niepod­danego śmier­ci lub wol­nego od śmier­ci. W każdym z tych sfor­mułowań akcen­tu­je się jakieś nieusta­jące trwanie życia, które nie ma ani kre­su, ani grani­cy w przyszłoś­ci, a więc jest roz­ciąg­nięte w nieskońc­zoność.

Argu­men­ty za nieśmiertel­noś­cią > Jacek Woj­tysi­ak
W dzie­jach ludzkiej myśli moż­na znaleźć co najm­niej sześć argu­men­tów na rzecz indy­wid­u­al­nej nieśmiertel­noś­ci człowieka. Czy wystar­cza­ją one do tego, by rozum­nie wierzyć w nieśmiertel­ność? Przyjrzyjmy się im po kolei: od bardziej pospoli­tych do bardziej wyrafi­nowanych.

Teizm a życie wieczne > Dar­iusz Łukasiewicz
W kwestii życia po śmier­ci ist­nieją najróżniejsze poglądy. Wyras­ta­ją one z religii, sys­temów świato­poglą­dowych lub są wynikiem filo­zoficznego namysłu. Przyjrzyjmy się dwóm z nich: mor­tal­iz­mowi anty­nat­u­ral­isty­czne­mu i anty­mor­tal­iz­mowi anty­nat­u­ral­isty­czne­mu w wer­s­jach nieteisty­cznej i teisty­cznej.

Obyś nie żył wiecznie > Paweł Pijas
Epikure­jczy­cy argu­men­towali, że stra­ch przed śmier­cią jest irracjon­al­ny, ponieważ śmierć nas nie doty­czy. Gdy ist­nieje­my, śmierć jest nieobec­na, a gdy jest obec­na, to nas nie ma. Śmierć nie jest złem i nie ma znaczenia. Bernard Williams pro­ponu­je argu­ment uderza­ją­cy w poglądy epikure­jczyków, lecz wychodzą­cy z podob­nych założeń. Twierdzi, że cho­ci­aż śmierć co do zasady jest zła i mamy powody, aby jej unikać, to nieśmiertel­ność nie jest atrak­cyj­na.

Wywiad
Śmierć – i co dalej? > Wywiad z prof. Steven­em Luperem, jed­nym z najwięk­szych na świecie spec­jal­istów od filo­zoficznej prob­lematy­ki śmier­ci

Narzędzia filo­zo­fa
Ekspery­ment myślowy: Wartoś­ciowanie w obliczu śmier­ci > Artur Szut­ta
Teo­ria argu­men­tacji: #25. Dlaczego moc­ne argu­men­ty nie zawsze są przekonu­jące? Dwie dro­gi skutecznej per­swazji > Krzysztof A. Wiec­zorek
Gre­ka i łaci­na z wielki­mi klasyka­mi: Śmierć > Michał Bizoń

Filo­zofia w lit­er­aturze
Wert­er i pra­wo do samobójst­wa > Natasza Szut­ta

Narzędzia filo­zo­fa
Gawędy o języku: #12. Podróż do kre­su przed­staw­ial­noś­ci > Woj­ciech Żełaniec

Satyra
Cmen­tarzysko filo­zofów (epitafia) > Piotr Bar­tu­la

Feli­etony
Na Titan­icu orkies­tra gra > Adam Grob­ler
Tajem­nice śmier­ci > Jacek Jaś­tal

Wokół tem­atu
Mors omnia ade­quat? Rzecz o postrze­ga­niu śmier­ci w kul­turze Zachodu > Tomasz Błaszczyk

Filo­zofia w szkole
Człowiek – isto­ta społecz­na > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Wokół tem­atu
Śmiertel­nik na wyspie wiecznej młodoś­ci > Fil­ip Kobiela

Filo­zofia prawa
Non omnis mori­ar – prawny charak­ter ludz­kich zwłok > Mar­ta Soniewic­ka

Lekc­ja filo­zofii
#11. Pię­kno i sztu­ka > Jacek Woj­tysi­ak

Z pół­ki filo­zo­fa…
His­to­rie z (filo­zoficznym) dreszczykiem > Piotr Bił­go­ra­js­ki

Filo­zofia w filmie
Śmierć niczy­ja > Iwona Kru­pec­ka

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

2 opinie dla Filozofuj! 2019 nr 6 (30)

  1. Dr. Paul Kopet­zky

    Wybrań­cy bogów umier­a­ją mło­do.”

  2. Dr. Paul Kopet­zky

    Por. Die vier let­zte Dinge, np. o. Kle­mens Bolesław­iusz OFM­ref. “Prz­er­aźli­we echo trą­by ostatecznej…”/poemat escha­to­log­iczny w sześ­ciu częś­ci­ach, XVII w., 2 pol./ albo Dante, “Boska Kome­dia” lub “Katowanie więzienia piekielnego”/GB Man­niego, w tłu­macze­niu o. W. Tylkowskiego SI”, “najuczen­szego scholasty­ka XVII stule­cia”.
    Pole­cam!

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w