Filozofuj! 2019 nr 6 (30)

(2 opinie klienta)

10,00

Opis

Spis tre­ści

Czym jest śmierć? > Piotr Grze­gorz Nowak
Słyn­ne i moc­no zako­rze­nio­ne w popkul­tu­rze powie­dze­nie gło­si, że na tym świe­cie nie ma nic pew­ne­go oprócz śmier­ci i podat­ków. Ale czy za pew­no­ścią co do nie­uchron­no­ści śmier­ci idzie rów­nież pew­ność co do jej natu­ry oraz kry­te­riów pozwa­la­ją­cych ją rozpoznać?

Filo­zo­fia jako medy­ta­cja nad śmier­cią > Agniesz­ka Kijewska
„Do ludzi wyda­je się nie docie­rać świa­do­mość” – mówi Sokra­tes do uczniów, Sim­mia­sza i Kebe­sa – „iż ci, któ­rym zda­rzy­ło się praw­dzi­wie poświę­cić filo­zo­fii, nie zaj­mu­ją się niczym innym jak umie­ra­niem i śmier­cią” [Pla­ton, Fedon 64a, tłum. R. Legut­ko, Kra­ków 1995, s. 56].

Bada­jąc śmierć > Rado­sław Zyzik
Doświad­cze­nia bli­skie śmier­ci (ang. near-death expe­rien­ce, NDE) to donio­słe i nie­zwy­kłe prze­ży­cia osób znaj­du­ją­cych się w sytu­acjach z pogra­ni­cza życia i śmier­ci. Nie są zja­wi­skiem jed­no­rod­nym, bo wśród nich moż­na wymie­nić poczu­cie obec­no­ści nie­zna­nych istot lub krew­nych, opusz­cze­nia wła­sne­go cia­ła, podró­żo­wa­nia przez ciem­ny tunel czy bycia mar­twym. Rela­cje osób, któ­rych udzia­łem były NDE, skła­nia­ją filo­zo­fów do zada­wa­nia pytań o rela­cję pomię­dzy umy­słem a mózgiem, o ist­nie­nie duszy, a nawet pozwa­la­ją snuć przy­pusz­cze­nia doty­czą­ce życia po śmierci.

Mode­le nie­śmier­tel­no­ści > Ryszard Mordarski
Nie­śmier­tel­ność defi­niu­je się na kil­ka róż­nych spo­so­bów. Jest to moż­li­wość nie­usta­ją­ce­go lub wiecz­ne­go życia albo kon­ty­nu­acja nie­skoń­czo­nej egzy­sten­cji po śmier­ci, albo życia nie­koń­czą­ce­go się i nie­pod­da­ne­go śmier­ci lub wol­ne­go od śmier­ci. W każ­dym z tych sfor­mu­ło­wań akcen­tu­je się jakieś nie­usta­ją­ce trwa­nie życia, któ­re nie ma ani kre­su, ani gra­ni­cy w przy­szło­ści, a więc jest roz­cią­gnię­te w nieskończoność.

Argu­men­ty za nie­śmier­tel­no­ścią > Jacek Wojtysiak
W dzie­jach ludz­kiej myśli moż­na zna­leźć co naj­mniej sześć argu­men­tów na rzecz indy­wi­du­al­nej nie­śmier­tel­no­ści czło­wie­ka. Czy wystar­cza­ją one do tego, by rozum­nie wie­rzyć w nie­śmier­tel­ność? Przyj­rzyj­my się im po kolei: od bar­dziej pospo­li­tych do bar­dziej wyrafinowanych.

Teizm a życie wiecz­ne > Dariusz Łukasiewicz
W kwe­stii życia po śmier­ci ist­nie­ją naj­róż­niej­sze poglą­dy. Wyra­sta­ją one z reli­gii, sys­te­mów świa­to­po­glą­do­wych lub są wyni­kiem filo­zo­ficz­ne­go namy­słu. Przyj­rzyj­my się dwóm z nich: mor­ta­li­zmo­wi anty­na­tu­ra­li­stycz­ne­mu i anty­mor­ta­li­zmo­wi anty­na­tu­ra­li­stycz­ne­mu w wer­sjach nie­te­istycz­nej i teistycznej.

Obyś nie żył wiecz­nie > Paweł Pijas
Epi­ku­rej­czy­cy argu­men­to­wa­li, że strach przed śmier­cią jest irra­cjo­nal­ny, ponie­waż śmierć nas nie doty­czy. Gdy ist­nie­je­my, śmierć jest nie­obec­na, a gdy jest obec­na, to nas nie ma. Śmierć nie jest złem i nie ma zna­cze­nia. Ber­nard Wil­liams pro­po­nu­je argu­ment ude­rza­ją­cy w poglą­dy epi­ku­rej­czy­ków, lecz wycho­dzą­cy z podob­nych zało­żeń. Twier­dzi, że cho­ciaż śmierć co do zasa­dy jest zła i mamy powo­dy, aby jej uni­kać, to nie­śmier­tel­ność nie jest atrakcyjna.

Wywiad
Śmierć – i co dalej? > Wywiad z prof. Ste­ve­nem Lupe­rem, jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie spe­cja­li­stów od filo­zo­ficz­nej pro­ble­ma­ty­ki śmierci

Narzę­dzia filozofa
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: War­to­ścio­wa­nie w obli­czu śmier­ci > Artur Szutta
Teo­ria argu­men­ta­cji: #25. Dla­cze­go moc­ne argu­men­ty nie zawsze są prze­ko­nu­ją­ce? Dwie dro­gi sku­tecz­nej per­swa­zji > Krzysz­tof A. Wieczorek
Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Śmierć > Michał Bizoń

Filo­zo­fia w literaturze
Wer­ter i pra­wo do samo­bój­stwa > Nata­sza Szutta

Narzę­dzia filozofa
Gawę­dy o języ­ku: #12. Podróż do kre­su przed­sta­wial­no­ści > Woj­ciech Żełaniec

Saty­ra
Cmen­ta­rzy­sko filo­zo­fów (epi­ta­fia) > Piotr Bartula

Felie­to­ny
Na Tita­ni­cu orkie­stra gra > Adam Grobler
Tajem­ni­ce śmier­ci > Jacek Jaśtal

Wokół tema­tu
Mors omnia ade­qu­at? Rzecz o postrze­ga­niu śmier­ci w kul­tu­rze Zacho­du > Tomasz Błaszczyk

Filo­zo­fia w szkole
Czło­wiek – isto­ta spo­łecz­na > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Wokół tema­tu
Śmier­tel­nik na wyspie wiecz­nej mło­do­ści > Filip Kobiela

Filo­zo­fia prawa
Non omnis moriar – praw­ny cha­rak­ter ludz­kich zwłok > Mar­ta Soniewicka

Lek­cja filozofii
#11. Pięk­no i sztu­ka > Jacek Wojtysiak

Z pół­ki filozofa…
Histo­rie z (filo­zo­ficz­nym) dresz­czy­kiem > Piotr Biłgorajski

Filo­zo­fia w filmie
Śmierć niczy­ja > Iwo­na Krupecka

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

2 opinie dla Filozofuj! 2019 nr 6 (30)

  1. Dr. Paul Kopetzky

    Wybrań­cy bogów umie­ra­ją młodo.”

  2. Dr. Paul Kopetzky

    Por. Die vier letz­te Din­ge, np. o. Kle­mens Bole­sła­wiusz OFM­ref. “Prze­raź­li­we echo trą­by ostatecznej…”/poemat escha­to­lo­gicz­ny w sze­ściu czę­ściach, XVII w., 2 pol./ albo Dan­te, “Boska Kome­dia” lub “Kato­wa­nie wię­zie­nia piekielnego”/GB Man­nie­go, w tłu­ma­cze­niu o. W. Tyl­kow­skie­go SI”, “naj­uczen­sze­go scho­la­sty­ka XVII stulecia”.
    Polecam!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w