Filozofuj! 2020 nr 3 (33) – brak w magazynie

(1 opinia klienta)

12,00

Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Opis

Spis tre­ści

Atlas nie­miejsc roz­ma­itych > Artur Szutta
U‑topologia – czy­li o prze­kształ­ce­niach prze­strze­ni moral­nej > Jan Kłos

Wybra­ne utopie
Wyobraź­nia w służ­bie nie­moż­li­we­go > Piotr Biłgorajski
Pochwa­ła uto­pii > Leszek Kleszcz

Wywiad
Uto­pie sta­no­wią odpo­wiedź na zło­żo­ność ludz­kiej cywi­li­za­cji > Wywiad z pro­fe­so­rem Patric­kiem Par­rin­de­rem, jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie znaw­ców tema­ty­ki utopii

Narzę­dzia filozofa
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Wola ludu > Artur Szutta
Teo­ria argu­men­ta­cji: #27. Gdzie tu jest argu­ment? > Krzysz­tof A. Wieczorek
Gawę­dy o języ­ku: #15. Męski, żeń­ski, nija­ki > Woj­ciech Żełaniec

Felie­to­ny
Spra­wie­dli­wość na hory­zon­cie > Adam Grobler
Czy oby­wa­te­le Uto­pii mogą obejść się bez uto­pii? > Jacek Jaśtal
Ska­za­ni na „nie­miej­sca”? > Roman Kubicki

Saty­ra
Nic z wąsi­kiem > Piotr Bartula

Filo­zo­fia w literaturze
Wyspa Nipu i Nipu­anie – marze­nie o ide­al­nej wspól­no­cie > Nata­sza Szutta

Narzę­dzia filozofa
Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Uto­pia > Michał Bizoń

Wokół tema­tu
Nusqu­am albo nigdzie > Krzysz­tof M. Maj
O Uto­pii. Ber­nar­da Suit­sa > Filip Kobiela
Pra­gnie­nie uto­pii > Bar­tosz Ciemniak

Mean­dry metafory
#2. Ary­sto­te­le­sow­ska podróż ku meta­fo­rze > Marek Hetmański

Gdzie na stu­dia filo­zo­ficz­ne? Doda­tek matu­ral­ny 2020

Filo­zo­fia w szkole
Toż­sa­mość – skąd wiem, że ja to ja? Sce­na­riusz lek­cji filo­zo­fii dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Filo­zo­fia w filmie
Marze­nia w cza­sach zara­zy dosko­na­ło­ści > Artur Szutta

Z pół­ki filozofa…
O co cho­dzi w filo­zo­fii? > Piotr Biłgorajski
Kląć jak szewc i rzu­cać mię­sem – po co nam prze­kleń­stwa? > Albert Łukasik

Doda­tek spe­cjal­ny. 2020 rokiem Roma­na Ingardena
Ogród. Ingar­de­na > Jacek Wojtysiak
Ingar­den i kry­ty­ka Hus­ser­la z punk­tu widze­nia reali­zmu > Rob Luzecky
Świa­do­mość > Robert Poczobut
Ingar­den o onto­lo­gii egzy­sten­cjal­nej > Peter Simons
Teo­ria idei > Paweł Rojek
Tra­fić z for­mą… > Marek Piwowarczyk
Pro­ble­ma­ty­ka cza­su w filo­zo­fii Roma­na Ingar­de­na > Filip Kobiela
Wokół teo­rii dzie­ła lite­rac­kie­go Roma­na Witol­da Ingar­de­na > Beata Garlej
Este­ty­ka Roma­na Ingar­de­na > Char­le­ne Elsby
Dzie­ło muzycz­ne w este­ty­ce Roma­na Ingar­de­na > Mał­go­rza­ta A. Szyszkowska
Roman Ingar­den – bio­gra­fia > Rafał Lewandowski
O dys­ku­sji owoc­nej słów kil­ka > Roman Ingarden
Ety­ka Roma­na Ingar­de­na > Piotr Duchliński
Antro­po­lo­gia filo­zo­ficz­na Ingar­de­na > Maciej Smolak
Ponad cza­sem. Frag­ment wywia­du z Roma­nem Ingar­de­nem > Jacek Wojtysiak
Roman Ingar­den. Filo­zof i foto­graf w Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Kra­ko­wie MOCAK

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

1 opinia dla Filozofuj! 2020 nr 3 (33) – brak w magazynie

 1. PI Grem­bo­wicz

  Wszyst­ko ok, lecz bar­dzo pro­szę wię­cej textow źró­dło­wych, fun­da­men­tal­nych czy kon­te­xtu­al­nych. Po tym gdy pol­skie biblio­te­ki, czy­tel­nie, uni­wer­sy­tec­kie od kil­ku lat pozby­wa­ją się (maku­la­tu­ra, wysy­pi­ska śmie­ci etc.) swo­ich star­szych zbio­rów (ksią­żek, cza­so­pism), powo­jen­nych a nawet wyda­nych przed 1989 rokiem! To nie ponu­ry żart lub gro­te­ska. To jest fakt.
  Poprzed­nicz­ka “Prze­glą­du Filo­zo­ficz­ne­go” tzn. “Stu­dia Filo­zo­ficz­ne” cała seria wylą­do­wa­ła jakiś czas temu na skła­dzie maku­la­tu­ry. Ze wzglę­du na ówcze­sny remont miej­sco­wej czy­tel­ni publicz­nej nie zdą­ży­łem jej ura­to­wać przed znisz­cze­niem. Kil­ka­dzie­siąt tomów!
  Swe­go cza­su inter­we­nio­wał w tej spra­wie w mini­ster­stwie /listy protestacyjne/ histo­ryk filo­zo­fii obec­ny pro­fe­sor UW Waw­rzy­niec Rym­kie­wicz wraz z redak­cją pisma filo­zo­ficz­ne­go “Kro­nos”. Sądząc po kolej­nych i widocz­nych dzia­ła­niach oczysz­cza­nia biblio­tek wszel­kie­go rodza­ju, nic to nie dało i ten destruk­cyj­ny pro­ce­der trwa nadal. Zresz­tą jak mnie poin­for­mo­wał pewien biblio­te­karz dzie­je się to wzo­rem innych biblio­tek i czy­tel­ni w UE /francuskich, angielskich/.
  Zgro­za! Maka­bra! Paranoja!
  Z cze­go mogą korzy­stać współ­cze­śni stu­den­ci albo ludzie nauki, jeśli pod­sta­wo­we, star­sze lek­tu­ry m.in. z filo­zo­fii, ety­ki lub logi­ki fizycz­nie nie są tam obecne?!
  Xero?! Nawet nie ma skąd/z cze­go?! Inter­net?! Tak, ale sa tam tyl­ko fragmenty.
  Być może trze­ba uru­cho­mić nowa serię kla­sy­ków filo­zo­fii pol­skiej i obcej, do kon­ca XX stulecia.
  Z góry dzię­ku­ję i pozdro­wie­nia dla Redakcji!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w