Filozofuj! 2020 nr 5 (35)

12,00

Opis

Spis treś­ci

Zło jako brak dobra. Prywa­cyj­na teo­ria zła > Agniesz­ka Woszczyk
Prob­lem zła był pode­j­mowany i rozu­mi­any w dzie­jach filo­zofii na wiele sposobów. Pytanie: unde malum? („skąd zło?”) należy do istot­nych kwestii metafizy­ki, rozu­mi­anej klasy­cznie jako nau­ka o pier­wszych zasadach bytu bądź jako sfera tego, co nie może być rozstrzyg­nięte na pod­staw­ie danych dostęp­nych w doświad­cze­niu.

Geneza zła > Tomasz Kupś
Bogusław Wol­niewicz uważał, że cywiliza­c­ja Zachodu opiera się na dwóch fun­da­men­tach: chrześ­ci­jańst­wie i naukach ścisłych. Nie ma znaczenia, w jaki sposób obec­nie odnosimy się do chrześ­ci­jańskiej trady­cji religi­jnej, której korze­niem jest tekst Bib­lii, tak samo jak bez znaczenia jest nasza wiedza o osiąg­nię­ci­ach nauk matem­aty­czno-przy­rod­niczych. Fak­tem jest, że zarówno Bib­lia, jak i nau­ka przez pon­ad dwa tysiące lat his­torii kul­tu­ry europe­jskiej uksz­tał­towały nasz świat idei. Jeśli więc pode­j­mu­je­my jakieś pod­sta­wowe pyta­nia, to w sposób nat­u­ral­ny odpowiedzi na nie odnoszą się też do fun­da­men­tów naszej cywiliza­cji. Podob­nie jest w przy­pad­ku pyta­nia o genezę zła.

Kalen­dar­i­um prob­le­mowe

Dzi­w­na współza­leżność zła i bezmyśl­noś­ci”. O potrze­bie rozwi­ja­nia cno­ty uważnoś­ci > Graży­na Osi­ka
Nie wiemy, czy rację miał Antho­ny A.C. Shaftes­bury, kiedy zwracał uwagę na możli­wość ist­nienia tzw. zmysłu moral­nego, czyli intu­icji, która pozwala nam ocenić, co jest dobre, a co złe, nato­mi­ast wiemy, że sama prob­lematy­ka dobra i zła towarzyszy człowiekowi od samych początków jego intelek­tu­al­nego mierzenia się ze światem.

Różne oblicza zła > Alfred Marek Wierzbic­ki
Pod­czas gdy zło fizy­czne ma swo­je źródło poza człowiekiem i dlat­ego moż­na o nim powiedzieć, że nieza­leżnie od tego, jak głęboko go doty­ka i niszczy, jest ono złem „poza­ludzkim”, to zło moralne tkwi w samym człowieku, który jako jego spraw­ca sam sta­je się moral­nie zły.

Frag­ment z klasy­ka

O fas­cy­nacji złem > Robert Rogoziec­ki
Edmund Burke w Docieka­ni­ach filo­zoficznych o pochodze­niu naszych idei wzniosłoś­ci i pięk­na zauważył, że prawdzi­we nieszczęś­cia i cier­pi­enia potrafią ludzi przypraw­iać o niemałe zad­owole­nie.

Bóg kon­tra zło > Krzysztof Hubaczek
„Bóg albo chce usunąć zło, ale nie może, albo może, ale nie chce, albo ani nie jest chęt­ny, ani zdol­ny, by to uczynić. Jeśli jest chęt­ny, ale nie może, jest sła­by, co nie jest zgodne z charak­terem Boga. Jeśli może, lecz nie chce, jest złośli­wy, co również kłó­ci się z istotą Boga. Jeśli nie może i nie chce, to jest sła­by i złośli­wy, więc nie jest Bogiem. Jeśli może i chce usnąć zło, dlaczego tego nie robi?”

Mroczny urok Schaden­freude > Fil­ip Kobiela
Daw­na białorus­ka pieśń ludowa zaczy­na się w te słowa:
„Oj Wasy­lu, Wasy­lu, cóż tak się weselisz?
Czy ci żona poczęła? Czy się krowa ocieliła?
– Krowa mi się nie cieli, a żona nie poczęła.
To wój­ta dobrodzie­ja choro­ba wzięła!”.
Czytel­nik, który nigdy nie doz­nawał tego rodza­ju radoś­ci, może sobie chy­ba pograt­u­lować niezwyk­le rzad­kiego szla­chet­nego charak­teru moral­nego. Choć radość z cud­zego nieszczęś­cia – zazwyczaj zwana z niemiec­ka Schaden­freude – jest zjawiskiem bard­zo pospoli­tym, to jed­nak pozosta­je czymś wysoce zagad­kowym.

Wywiad
Nie każdy brak dobra musi oznaczać zło > Wywiad z prof. Joan­ną Gór­nicką-Kali­nowską, spec­jal­istką w dziedzinie filo­zofii moral­nej, autorką wielu ważnych pub­likacji poświę­conych etyce.

Narzędzia filo­zo­fa
Teo­ria argu­men­tacji: #30. Schematy w służ­bie argu­men­tacji, cz. 2 > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: Świat bez zła > Artur Szut­ta

Filo­zofia w lit­er­aturze
Sko­rumpowana wola Stawrogi­na – przykład radykalnego zła > Natasza Szut­ta

Feli­etony
Zawsze wybier­amy dobro > Adam Grob­ler
Via Mala > Jacek Jaś­tal

Satyra
Jestem! > Piotr Bar­tu­la

Gre­ka i łaci­na z wielki­mi klasyka­mi
Zło > Michał Bizoń

Wokół tem­atu
Bóg a zło > Marek Dobrze­niec­ki

Z pół­ki filo­zo­fa…
Język dla bólu? > Jolan­ta Pro­chow­icz

Filo­zofia w szkole
Zabaw­na pra­ca, pra­cowi­ta zabawa. Sce­nar­iusz lekcji ety­ki dla uczniów klas IV–V szkół pod­sta­wowych > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Feli­eton
Czy zło ma naturę negaty­wną? > Jan Woleńs­ki

Meandry metafory
#4. Metafo­ra w grani­cach poe­t­y­ck­iej wyobraźni > Marek Het­mańs­ki

Filo­zofia w filmie
M‑Morderca > Piotr Lip­s­ki

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka


* Real­iza­c­ja zamówień od 2 wrześ­nia

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2020 nr 5 (35)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w