Promocja!

Filozofuj! 2021 nr 1 (37)

6,00

Opis

Spis tre­ści

Świa­do­mość > Jacek Wojtysiak
Poni­żej przed­sta­wię zestaw wyko­ny­wa­nych prze­ze mnie czyn­no­ści oraz rezul­ta­tów, do któ­rych one dopro­wa­dzi­ły. Powta­rzaj za mną te czyn­no­ści w odnie­sie­niu do samej lub same­go sie­bie. Wte­dy zro­zu­miesz, czym jest świa­do­mość. To, co będzie­my wspól­nie robić, to feno­me­no­lo­gia świa­do­mo­ści, czy­li słow­ny opis świa­do­mo­ści – prze­pro­wa­dzo­ny wedle tego, jak ona jawi się nam bezpośrednio.

Stop­nie i wymia­ry świa­do­mo­ści > Jakub Jonkisz
Kie­dy obser­wu­je­my psa, któ­ry jest smut­ny, gdy wła­ści­ciel paku­je tor­bę i wycho­dzi, a następ­nie tęsk­ni, gdy go nie ma, i wita się rado­śnie, kie­dy wra­ca, cięż­ko jest zaprze­czyć, że jest on w jakiś spo­sób świa­do­my. Podob­ne wra­że­nie odno­si­my w kon­tak­tach z nie­mow­lę­ta­mi, np. gdy widzi­my ich reak­cje na obec­ność mat­ki, strach przed obcy­mi albo uśmiech wobec zna­nych osób, czy z oso­ba­mi cięż­ko upo­śle­dzo­ny­mi neu­ro­lo­gicz­nie, któ­re mimo swe­go sta­nu wyka­zu­ją nie­przy­pad­ko­we reak­cje emo­cjo­nal­ne, np. gdy opo­wia­da­my o ich bliskich.

Trzy­dzie­ści lat zdu­mie­wa­ją­cej hipo­te­zy > Marek Binder
Czy ist­nie­je postęp w nauce o świadomości?

Kalen­da­rium problemowe

Czte­rej filo­zo­fo­wie o świa­do­mo­ści cia­ła > Kie­ran Brayford
Posia­dasz cia­ło. Rzecz skła­da­ją­cą się z ramion, nóg, zębów, ner­wów i tak dalej. Two­je cia­ło jest zawsze obec­ne, ale ma rów­nież ten­den­cję do zani­ka­nia w tle two­je­go doświad­cze­nia. Jest tak przy­naj­mniej do cza­su, dopó­ki nie sta­nie się coś, co spra­wi, że cia­ło jest pro­ble­mem – na przy­kład kie­dy skrę­cisz kost­kę, two­je ucie­le­śnie­nie sta­nie się oczy­wi­ste. Być może wła­śnie ze wzglę­du na ten­den­cję cia­ła do zani­ka­nia i ponow­ne­go poja­wia­nia się jako ele­ment nasze­go świa­do­me­go doświad­cze­nia jest ono filo­zo­ficz­nie inte­re­su­ją­ce; cza­sa­mi jeste­śmy świa­do­mi naszych ciał, a cza­sa­mi nie.

Świa­do­me maszy­ny? O moż­li­wo­ści powsta­nia świa­do­mej SI > Piotr Przybysz
Co mogło­by decy­do­wać o tym, że robot czy inna maszy­na prze­sta­je nale­żeć do świa­ta bier­nych, poręcz­nych narzę­dzi i moż­na ją włą­czyć do świa­ta myślą­cych i czu­ją­cych istot? Jak moż­na się prze­ko­nać, że np. robot huma­no­idal­ny uzy­skał świa­do­mość? Wpraw­dzie dale­ko jesz­cze do tego, aby pyta­nia te zyska­ły sta­tus prak­tycz­nych i życio­wych dyle­ma­tów – w tym róż­ni­my się cią­gle od boha­te­rów kul­to­we­go fil­mu Bla­de Run­ner – ale pro­blem przy­naj­mniej teo­re­tycz­nie i w zaląż­ko­wej for­mie istnieje.

Sys­te­my zom­bie a świa­do­mość > Robert Poczobut
Eks­pe­ry­men­ty myślo­we na temat moż­li­wo­ści ist­nie­nia zom­bie oraz bada­nia empi­rycz­ne doty­czą­ce nie­świa­do­mych form inte­li­gen­cji pro­wa­dzą do filo­zo­ficz­ne­go spo­ru o miej­sce świa­do­mo­ści w świe­cie fizycz­nym i jej rolę w dzia­ła­niu człowieka.

Wywiad
O powsta­wa­niu świa­do­mo­ści i jej empi­rycz­nych przy­bli­że­niach > Roz­mo­wa z dr. hab. Micha­łem Wierz­cho­niem, spe­cja­li­stą z dzie­dzi­ny badań nad świadomością

Narzę­dzia filozofa
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Świa­do­mość z nasze­go świa­ta fizycz­ne­go czy spo­za nie­go? > Artur Szutta
Kurs logi­ki: #1. Czym jest logi­ka? > Krzysz­tof A. Wieczorek
Gawę­dy o języ­ku: #18. Obła­wa na wil­ki z tabel­ką odmian > Woj­ciech Żełaniec
Mean­dry meta­fo­ry: #6. Kant > Marek Hetmański

Filo­zo­fia w literaturze
Król Edyp i etycz­ne kon­se­kwen­cje fata­li­zmu > Nata­sza Szutta

Saty­ra
Świa­do­my Czło­wiek na ławie oskar­żo­nych > Piotr Bartula

Felie­to­ny
Świa­do­mość rze­czy > Jacek Jaśtal
Czy­ja świa­do­mość? > Adam Grobler
#2. Mądrość zbio­ro­wa > Adam Grobler

Filo­zo­fia społeczna
Śnia­da­nie kon­ty­nen­tal­ne: #1. Wol­ność uspo­łecz­nio­na? > Tomasz Kubalica

Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi klasykami
Świa­do­mość > Michał Bizoń

Filo­zo­fia w szkole
Życie świa­do­me. Sce­na­riusz lek­cji filo­zo­fii dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Z pół­ki filozofa…
Nadzie­ja na sen­sow­ność świa­ta > Piotr Biłgorajski
Ope­ra­cja Word­sworth > Bła­żej Gębura

Filo­zo­fia w filmie
Moon > Piotr Lipski

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2021 nr 1 (37)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w