Filozofuj! 2021 nr 4 (40)

12,00

Opis

Spis tre­ści

Czym są gry kom­pu­te­ro­we? > Artur Szutta
Jed­nym z naj­waż­niej­szych pytań filo­zo­ficz­nych jest to o isto­tę danej rze­czy albo, jeśli takie isto­ty nie ist­nie­ją, przy­naj­mniej o to, co mamy na myśli, wypo­wia­da­jąc dane sło­wo. Zatem czym są gry kom­pu­te­ro­we lub co mamy na myśli, mówiąc „gra kom­pu­te­ro­wa”, „gra cyfro­wa” albo „gra wideo”? Zarów­no Coun­ter-Stri­ke, Cywi­li­za­cja V jak i The World of War­craft nale­żą do zbio­ru gier jako takich, zbio­ru, do któ­re­go nale­żą też sza­chy, war­ca­by czy zna­ne Wam (mam nadzie­ję) z dzie­ciń­stwa gry w pod­cho­dy i w woj­nę. Co je łączy? Co spra­wia, że i jed­ne, i dru­gie zasłu­gu­ją na mia­no „gry”? No i co odróż­nia te pierw­sze od tra­dy­cyj­nych gier?

Regu­ły, któ­re powo­łu­ją do ist­nie­nia > Woj­ciech Żełaniec
Regu­ły kon­sty­tu­tyw­ne to takie zda­nia ogól­ne, któ­re stwa­rza­ją, kreu­ją, powo­łu­ją do ist­nie­nia, czy­li „kon­sty­tu­ują” coś nowe­go, cze­go przed wymy­śle­niem takich reguł nie było, a nawet być nie mogło. Jak to two­rze­nie prze­bie­ga, zobacz­my na przy­kła­dzie gry w szachy.

Słów kil­ka o onto­lo­gii gier kom­pu­te­ro­wych > Arka­diusz Chrudzimski
Gdy czy­ta­my pro­zę Sap­kow­skie­go, może­my zauwa­żyć, że boha­te­ro­wie doświad­cza­ją dokład­nie tego, co prze­wi­dział dla nich autor. Mówiąc języ­kiem Ingar­de­na, są oni przed­mio­ta­mi hete­ro­no­micz­ny­mi, cał­ko­wi­cie zależ­ny­mi od języ­ko­wo utrwa­lo­nych inten­cji auto­ra. Gdy gra­my w Wiedź­mi­na, spra­wy mają się inaczej.

To tyl­ko gra? Czy­li uwag kil­ka o etycz­nym wymia­rze gier kom­pu­te­ro­wych > Artur Szutta
Gra­nie jest (pra­wie) zawsze for­mą uda­wa­nia. Aktor gra­ją­cy rolę mor­der­cy nie jest prze­cież zabój­cą, odgry­wa­ją­cy sce­nę miło­sną nie­ko­niecz­nie zdra­dza swo­ją żonę, a mkną­cy z pręd­ko­ścią 200 km/h wir­tu­al­nym autem w rze­czy­wi­sto­ści wca­le z taką pręd­ko­ścią nie jedzie. Czy ozna­cza to rów­nież, że gra­jąc, jedy­nie uda­je­my czy­nie­nie zła moral­ne­go, de fac­to go nie czy­niąc? Albo ogól­niej – czy świat gier jest cał­ko­wi­cie poza dobrem i złem moralnym?

Frag­ment z klasyka

Sztu­ka z pik­se­li > Łukasz Androsiuk
Gdy­by zapy­tać Noëla Car­rol­la, czy gry kom­pu­te­ro­we są – lub przy­naj­mniej mogą być – dzie­ła­mi sztu­ki, naj­pew­niej sam odpo­wie­dział­by pyta­niem: „a dla­cze­go u licha mia­ły­by nimi nie być?”. I choć nie­któ­rzy filo­zo­fo­wie zain­te­re­so­wa­ni kul­tu­rą tzw. nowych mediów lubią myśleć o grach kom­pu­te­ro­wych jak o dzie­łach sztu­ki wła­śnie, to, jak się oka­zu­je, nie wszy­scy oni, mówiąc o sztu­ce i grach, mają na myśli to samo.

Andro­idy, AI i Cepi­dy, czy­li meta­fi­zy­ka umy­słu w grach wideo > Jacek Jarocki
Przez lata gry kom­pu­te­ro­we postrze­ga­no jako medium słu­żą­ce wyłącz­nie do zaba­wy, a przez to – prze­zna­czo­ne dla dzie­ci. Całe szczę­ście dziś to krzyw­dzą­ce prze­świad­cze­nie stop­nio­wo zani­ka, sami zaś twór­cy wir­tu­al­nej roz­ryw­ki nie boją się podej­mo­wać tema­tów poważ­nych i wyma­ga­ją­cych doj­rza­ło­ści. Coraz czę­ściej odwo­łu­ją się oni rów­nież do filo­zo­fii – na ogół z bar­dzo inte­re­su­ją­cym skutkiem.

Wywiad
Gry kom­pu­te­ro­we sta­no­wią poważ­ną część współ­cze­snej kul­tu­ry > Wywiad z Jespe­rem Juulem, jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie spe­cja­li­stów od filo­zo­ficz­nych aspek­tów gier komputerowych

Gry są klu­czem do zro­zu­mie­nia rze­czy­wi­sto­ści spo­łecz­nej > Wywiad z Paw­łem Gra­bar­czy­kiem, jed­nym z naj­lep­szych pol­skich spe­cja­li­stów od filo­zo­ficz­nych aspek­tów gier komputerowych

Narzę­dzia filozofa
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: For­ma­tyw­ne doświad­cze­nie > Artur Szutta
Kurs logi­ki: #4. Sylo­gi­sty­ka, czy­li rachu­nek nazw > Krzysz­tof A. Wieczorek
Mean­dry meta­fo­ry: # 9. Berg­so­now­ska meta­fi­zy­ka wyło­żo­na w obra­zach i bez meta­for > Marek Hetmański

Filo­zo­fia w literaturze
Gracz, czy­li o tym, jak łatwo stra­cić roz­są­dek i umiar > Nata­sza Szutta

Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi klasykami
Bogów gry w ludzi > Michał Bizoń

Felie­ton
Jed­ne­mu zabie­rze, dru­gie­mu da > Adam Grobler

Filo­zo­fia społeczna
Śnia­da­nie kon­ty­nen­tal­ne: #4. Jakim pra­wem dzia­ła pra­wo? > Tomasz Kubalica

Saty­ra
Okrut­na Gra (pro­jekt) > Piotr Bartula

Felie­ton
Symu­la­tor felie­to­ni­sty 2021 > Michał Jaśtal

Filo­zo­fia w szkole
Symu­la­cja czy real­ność? Sce­na­riusz lek­cji ety­ki dla klas IVVIII szko­ły pod­sta­wo­wej > Doro­ta Mon­kie­wicz- Cybulska

Wokół tema­tu
Czy gry kom­pu­te­ro­we to stra­ta cza­su? > Mar­cin T. Zdrenka

Filo­zo­fia w filmie
TRON > Piotr Lip­ski Filo­zo­fia w filmie

Spa­ce­rem po filo­zo­ficz­nym… Lublinie
#1. Klasz­tor domi­ni­ka­nów na Zło­tej i M.A. Krą­piec > Kata­rzy­na Stępień

Z pół­ki filozofa…
Czym jest dzia­ła­nie? > Piotr Kozak
Szki­ce z filo­zo­fii głu­po­ty > Piotr Biłgorajski

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2021 nr 4 (40)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w