Audycje Popularyzacja

Nasza redakcja w Radiu Gdańsk o numerze na temat wolnej woli

Na rozgrzewkę przed dzisiejszym spotkaniem gdańskiego Klubu „Filozofuj!” „nasza” ‪‎audycja w Radio Gdańsk S.A. U znakomitej Pani Redaktor Iwony Borawskiej gościli nasi redaktorzy: Celina Głogowska, Natasza Szutta oraz Artur Szutta, a w drugiej części programu – dr hab. Piotr Bartula, autor artykułów w naszym magazynie. Posłuchajcie.

Zapisz się do naszego newslettera

Posłuchaj audycji.


Roz­mo­wa o wol­nej woli z redak­cją i auto­ra­mi dwu­mie­sięcz­ni­ka „Filo­zo­fuj!”. Posta­no­wi­li­śmy się spo­tkać i pody­sku­to­wać, czy nie mie­li­śmy inne­go wyj­ścia? Może wszyst­ko zosta­ło zde­ter­mi­no­wa­ne już w chwi­li Wiel­kie­go Wybu­chu, a wol­na wola jest mitem, któ­ry poma­ga nam pogo­dzić się z losem?
Tak czy ina­czej w stu­diu Radia Gdańsk spo­tka­li się: dr Artur Szut­ta, redak­tor naczel­ny pisma, dr Nata­sza Szut­ta i Celi­na Gło­gow­ska (nale­żą­ce do kole­gium redak­cyj­ne­go) oraz gość spe­cjal­ny z Kra­ko­wa: dr hab. Piotr Bar­tu­la, pra­cow­nik nauko­wy Zakła­du Filo­zo­fii Pol­skiej Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, ese­ista, któ­ry w tym nume­rze „Filo­zo­fuj!” pisze o zagad­ce moral­nej prze­mia­ny – czy zde­ge­ne­ro­wa­ny prze­stęp­ca może stać się innym, lep­szym człowiekiem.

Sending 
User Review
0 (0 votes)

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy