Audycje Popularyzacja

Nasza redakcja w Radiu Gdańsk o numerze na temat wolnej woli

Na rozgrzewkę przed dzisiejszym spotkaniem gdańskiego Klubu „Filozofuj!” „nasza” ‪‎audycja w Radio Gdańsk S.A. U znakomitej Pani Redaktor Iwony Borawskiej gościli nasi redaktorzy: Celina Głogowska, Natasza Szutta oraz Artur Szutta, a w drugiej części programu – dr hab. Piotr Bartula, autor artykułów w naszym magazynie. Posłuchajcie.

Zapisz się do naszego newslettera

Posłuchaj audycji.


Roz­mowa o wol­nej woli z redakcją i autora­mi dwu­miesięczni­ka „Filo­zo­fuj!”. Postanow­iliśmy się spotkać i podysku­tować, czy nie mieliśmy innego wyjś­cia? Może wszys­tko zostało zde­ter­mi­nowane już w chwili Wielkiego Wybuchu, a wol­na wola jest mitem, który poma­ga nam pogodz­ić się z losem?
Tak czy inaczej w studiu Radia Gdańsk spotkali się: dr Artur Szut­ta, redak­tor naczel­ny pis­ma, dr Natasza Szut­ta i Celi­na Gło­gows­ka (należące do kolegium redak­cyjnego) oraz gość spec­jal­ny z Krakowa: dr hab. Piotr Bar­tu­la, pra­cown­ik naukowy Zakładu Filo­zofii Pol­skiej Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, eseista, który w tym numerze „Filo­zo­fuj!” pisze o zagad­ce moral­nej przemi­any – czy zde­gen­erowany przestęp­ca może stać się innym, lep­szym człowiekiem.

Send­ing
User Review
0 (0 votes)

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy