Bez kategorii Konkursy

Uwaga! Konkurs!

Drodzy Czytelnicy! We współpracy z Wydawnictwem PWN przygotowaliśmy dla Was konkurs. Do wygrania są 2 egzemplarze książki „50 idei, które powinieneś znać. Filozofia” Bena Dupré. To nowość wydawnicza, którą objęliśmy patronatem medialnym.

Co zro­bić, aby wziąć udział w konkursie?

Napisz w komen­ta­rzu pod tym postem na naszym Face­bo­oku, jaka jest naj­waż­niej­sza idea filo­zo­ficz­na, któ­rą powin­no się znać i dla­cze­go to wła­śnie ona 🙂

Regu­la­min:

  1. Roz­da­nie orga­ni­zo­wa­ne jest przez maga­zyn „Filo­zo­fuj!”.Każ­dy może wziąć udział w rozdaniu.
  2. Ter­min nad­sy­ła­nia odpo­wie­dzi: 26 czerw­ca 2020 r. do godz. 23:59.
  3. Spo­sób udzie­la­nia odpo­wie­dzi: Odpo­wiedź nale­ży wpi­sać w komen­ta­rzach do ogła­sza­ją­ce­go roz­da­nie postu na Facebooku.
  4. Spo­sób wyło­nie­nia zwy­cięz­cy: Redak­cja wyło­ni dwie naj­cie­kaw­sze odpo­wie­dzi, któ­rych auto­rzy otrzy­ma­ją po egzem­pla­rzu książki.
  5. Ter­min roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su: 27 czerw­ca 2020 r.
  6. Nagro­dy: 2 książ­ki „50 idei, któ­re powi­nie­neś znać. Filo­zo­fia” Bena Dupré 

 

Powo­dze­nia!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy