Ogłoszenia

Wakacyjna ramówka

Dziś pierwszy dzień wakacji. Żegnamy szkołę i do września odkładany standardowy rozkład publikowanych na portalu treści. Zapoznajcie się ze szczegółami.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my nowy tygo­dnio­wy roz­kład publi­ka­cji na por­ta­lu, któ­ry będzie obo­wią­zy­wał do sierp­nia włącznie.

 

Ponie­dział­ki co dru­gi tydzień: Bak­cyl filo­zo­fiiPoga­węd­nik filozoficzny

Wtor­ki co dwa tygo­dnie: Frag­ment z klasyka

Czwart­ki raz w mie­sią­cu: recen­zja książki

 

Czę­sto­tli­wość publi­ko­wa­nia pozo­sta­łych tre­ści popu­la­ry­za­tor­skich pozo­sta­je bez zmian, zatem codzien­nie ocze­kuj­cie nowe­go wpi­su na portalu.

Na czas waka­cji obie­cu­je­my też wię­cej memów i filo­zo­ficz­nych żartów!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy