Aktualności Patronaty Warsztaty Wydarzenia

Wszystko jest filozofią – edycja II

Serdecznie zapraszamy na II odsłonę projektu „Wszystko jest filozofią” zorganizowaną przez Fundację Vademecum w Gdyni. Kolejne spotkanie pod hasłem „Romantyzm w Polsce: mesjanizm i filozofia narodowa” już jutro, 19 kwietnia w godzinach 18.00–20.00, w gdyńskiej Cafe Księgarni Vademecum. Warsztaty filozoficzne poprowadzi Adam Jank. „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego cyklu.

Zapisz się do naszego newslettera

Opis warsz­tatu

W wydanej w 1840 roku „His­torii lit­er­atu­ry pol­skiej” Michał Wiszniews­ki określa cza­sy współczesne jako „epokę Tren­towskiego i Mick­iewicza”. Celem warsz­tatu zor­ga­ni­zowanego przez Fun­dację Vade­me­cum będzie przy­bliże­nie postaci i myśli Bro­nisława Tren­towskiego. Bedzie moż­na posłuchać wybranych ustępów z jego najważniejszego, niewydanego za życia dzieła – Boży­cy, lub teo­zofii. Pod­ję­ta zostanie pró­ba zrekon­struowa­nia  pro­jek­tu filo­zofii nar­o­dowej Tren­towskiego. Ostate­cznie, jego idee zostaną skon­fron­towane z najważniejszym ide­owym opo­nen­tem epo­ki roman­tyz­mu, czyli nurtem mes­janisty­cznym (w wyda­niu Hoene-Wrońskiego, Towiańskiego i Mick­iewicza). Pod­czas dyskusji zas­tanow­imy się, co dzisi­aj powin­niśmy zro­bić (prze­jąć, uak­tu­al­nić, odrzu­cić) ze spuś­cizną pol­skiej myśli roman­ty­cznej.

Mate­ri­ał do lek­tu­ry: wybrane frag­men­ty pis­ma Boży­ca, lub teo­zofia Bro­nisława Tren­towskiego.
Omaw­iany tekst moż­na znaleźć w najnowszym numerze kwartal­ni­ka „Kro­nos” pt. Boży­ca Tren­towskiego, nr 4 (43)/2017.
Wybrane ustępy z tek­stu będą także dostęp­ne na miejs­cu, w Cafe Księ­gar­ni Vade­me­cum (możli­wość wypoży­czenia kopii) oraz w wer­sji elek­tron­icznej (wysyłamy mailem).

: Cafe Księ­gar­nia Vade­me­cum, ul. Świę­to­jańs­ka 5–7, Gdy­nia
19 kwiet­nia, 18.00–20.00
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na face­booku

Wstęp wol­ny
Dla goś­ci przewidziany jest poczęs­tunek.
Obow­iązu­ją zapisy (lim­it miejsc: do 30 osób).
Potwierdze­nie uczest­nict­wa prosimy wysłać na adres:
ksiegarnia@vademecumgdynia.org z podaniem imienia, nazwiska i numeru tele­fonu.
Zgłoszenia moż­na dokon­ać również tele­fon­icznie: 58–661 15 41

Serdecznie zaprasza­my!


Warsz­tat poprowadzi Adam Jank — współza­łoży­ciel „Radykalnego sło­nia”, stu­dent filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim. Dzi­ała w Fun­dacji Vade­me­cum, intere­su­je się neo­pla­tonizmem, gnozą i myślą roman­ty­czną. Lubi koty.


O projekcie

Wszys­tko jest filo­zofią – edy­c­ja II” to cykl warsz­tatów filo­zoficznych, przy­bliża­ją­cych pod­stawy wiedzy filo­zoficznej oraz spotka­nia z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi, zaj­mu­ją­cy­mi się aktu­al­nie pracą aka­demicką.
Pro­jekt jest kon­tynu­acją ubiegłorocznej inic­jaty­wy. Wów­czas punk­tem wspól­nym spotkań było życie w kos­mopoli­ty­cznej, mul­ti­kul­tur­owej a jed­nocześnie religi­jnej i patri­o­ty­cznej nowoczes­noś­ci.
W tym roku, z uwa­gi na set­ną rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci, orga­ni­za­torzy skupią się na pol­skiej myśli filo­zoficznej.

Warsz­taty filo­zoficzne w przys­tęp­ny sposób przy­bliżą pod­stawy wiedzy filo­zoficznej oraz poz­wolą uczest­nikom opanować najważniejsze umiejęt­noś­ci filo­zoficzne, takie jak: czy­tanie ze zrozu­mie­niem tek­stów klasy­cznych myśli­cieli, zdol­ność do kry­ty­cznego myśle­nia oraz prowadzenia rzetel­nej, kul­tur­al­nej dyskusji. Do prowadzenia warsz­tatów zaprosil­iśmy wolon­tar­iuszy; stu­den­tów i absol­wen­tów filo­zofii, oso­by nią zain­tere­sowane oraz nauczy­cieli szkol­nych i aka­demic­kich.
Dru­ga część pro­jek­tu to seria spotkań wykład­owych z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi, aktu­al­nie zaj­mu­ją­cy­mi się pracą aka­demicką i pop­u­laryza­cją tej dziedziny wiedzy w innej formie (książ­ki, cza­sopis­ma naukowe).
Zaprosil­iśmy naukow­ców związanych z prężnie dzi­ała­ją­cy­mi środowiska­mi filo­zoficzny­mi z całej Pol­s­ki.
Pier­wsza odsłona naszego pro­jek­tu, pokaza­ła jak wiel­ki potenc­jał tkwi w orga­ni­zowa­niu tego typu wykładów.

Kalendarz spotkań

19 kwiet­nia – Roman­tyzm w Polsce: mes­janizm i filo­zofia nar­o­dowa – prowadze­nie: Adam Jank
25 kwiet­nia – Czy ist­nieje coś, co zwiemy moral­nym charak­terem i cnotą? – dr hab. Natasza Szut­ta (wykład w Gdyńskim Cen­trum Fil­mowym)
10 maja – Arthur Schopen­hauer i Mło­da Pol­s­ka – prowadze­nie: Jan Krzysztof Rychert
17 maja – Dr Oliv­er Sacks i jego podróże po umyśle – prowadze­nie: Marcin Wró­bel

… i więcej, aż do grud­nia 2018!

W tym roku odbędą się również warsz­taty, m.in.:

  • o Sędzi­wo­ju Alchemiku i poszuki­wa­niu kamienia filo­zoficznego,
  • o współczes­nym sto­icyzmie,
  • o wpły­wie filo­zofii Friedricha Niet­zschego na twór­c­zość pol­s­kich poet­ów,
  • o sporze Kaz­imierza Twar­dowskiego z Hen­rykiem Struve
  • o filo­zoficznych inspirac­jach Jac­ka Mal­czewskiego.

Orga­ni­za­torzy deklaru­ją, że w ramach spotkań zas­tanie pod­ję­tych też parę innych intere­su­ją­cych tem­atów, jed­nak na razie nie chcą zdradzać szczegółów. Zachę­camy do śledzenia dal­szych infor­ma­cji!

Mece­nasem Pro­jek­tu jest Mias­to Gdy­nia.


Orga­ni­za­torzy

Part­nerzy
Cen­trum Kul­tu­ry w Gdyni, Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe, Kon­sulat hon­orowy Luk­sem­bur­ga w Sopocie, Muzeum Mias­ta Gdyni, Teatr Gdy­nia Głów­na, Tygod­nik Powszech­ny

Patroni
Filo­zo­fuj oraz Trojmiasto.pl, Teolo­gia Poli­ty­cz­na, Coper­ni­cus Cen­ter Press www.ccpress.pl, Machi­na Myśli, Cen­trum Prak­ty­ki Sto­ick­iej, Gdyńs­ka Stre­fa Kul­tu­ry, Met­ro­pol­i­tal­na Kar­ta do Kul­tu­ry, Cen­trum Akty­wnoś­ci Senio­ra

 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Bard­zo dzięku­ję o infor­ma­cji spotkań w Gdyni! O tych spotka­ni­ach wcześniej nie wiedzi­ałam.
    W/g Immanuela Kan­ta ” moral­ność to pod­miotowy sposób real­iza­cji normy ist­niejącej poza pod­miotem dokonu­ją­cym wyboru celu i metody dzi­ała­nia…”

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy