Zadania

Zadanie #2: Opracowanie kalendarium wydarzeń filozoficznych

Pomóż nam tworzyć kalendarium filozoficzne. Prześlij opis jednego lub większej liczby wydarzeń. Poniżej podane są wytyczne, jakimi należy się kierować przy tworzeniu kalendarium.

Wytyczne

Kalen­da­rium wyda­rzeń filo­zo­ficz­nych to tekst pre­zen­tu­ją­cy waż­ne dla śro­do­wi­ska filo­zo­ficz­ne­go wyda­rze­nia, takie jak:

  • rocz­ni­ce uro­dzin i śmier­ci wiel­kich filozofów,
  • rocz­ni­ce publi­ka­cji waż­nych dzieł lite­ra­tu­ry filozoficznej,
  • rocz­ni­ce powsta­nia waż­nych dla śro­do­wi­ska filo­zo­ficz­ne­go insty­tu­cji, np. towa­rzystw nauko­wych, wydzia­łów, insty­tu­tów, katedr,
  • rocz­ni­ce donio­słych dla śro­do­wi­ska filo­zo­ficz­ne­go wydarzeń.

Do tek­stu moż­na załą­czać ilu­stra­cje (zdję­cia, rysun­ki, lin­ki do fil­mów lub audycji).

Kalen­da­rium do dane­go nume­ru opra­co­wu­je się za okres nastę­pu­ją­cy po okre­sie jego wyda­nia, czyli:

Do nr 1: styczeń–luty opra­co­wu­je­my kalen­da­rium za okres: luty–marzec

Do nr 2: marzec–kwiecień opra­co­wu­je­my kalen­da­rium za okres: kwiecień–maj

Do nr 3: maj–czerwiec opra­co­wu­je­my kalen­da­rium za okres: czerwiec–lipiec

Do nr 4: lipiec–sierpień opra­co­wu­je­my kalen­da­rium za okres: sierpień–wrzesień

Do nr 5: wrzesień–październik opra­co­wu­je­my kalen­da­rium za okres: październik–listopad

Do nr 6: listopad–grudzień opra­co­wu­je­my kalen­da­rium za okres: grudzień–styczeń

 

Pro­si­my o poda­wa­nie źró­deł infor­ma­cji o wyda­rze­niach. Jed­na pozy­cja kalen­da­rium win­na mieć do ok. 500 znaków.

 

Przy­kła­dy:

14 czerw­ca 1970 zmarł Roman Ingar­den, jeden z naj­wy­bit­niej­szych filo­zo­fów pol­skich, przed­sta­wi­ciel feno­me­no­lo­gii, uczeń Edu­mun­da Husserla…

10 grud­nia 1950 Nagro­dę Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry ode­brał Ber­trand Rus­sell, bry­tyj­ski filo­zof, logik, mate­ma­tyk, dzia­łacz spo­łecz­ny i eseista…

 

Po publi­ka­cji w cza­so­pi­śmie wyda­rze­nia z kalen­da­rium są pre­zen­to­wa­ne w ser­wi­sie w dzia­le „Filo­zo­fuj z kalen­da­rium”. Zob. np. > tutaj.


Zgło­sze­nia moż­na prze­sy­łać na adres e‑mail: olga.tuznik@academicon.pl

Koor­dy­na­tor prac: Olga Tuźnik


Powrót do listy zadań >

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy