Zadania

Zadanie #2: Opracowanie kalendarium wydarzeń filozoficznych

Pomóż nam tworzyć kalendarium filozoficzne. Prześlij opis jednego lub większej liczby wydarzeń. Poniżej podane są wytyczne, jakimi należy się kierować przy tworzeniu kalendarium.

Zapisz się do naszego newslettera

Wytyczne

Kalen­dar­i­um wydarzeń filo­zoficznych to tekst prezen­tu­ją­cy ważne dla środowiska filo­zoficznego wydarzenia, takie jak:

  • rocznice urodzin i śmier­ci wiel­kich filo­zofów,
  • rocznice pub­likacji ważnych dzieł lit­er­atu­ry filo­zoficznej,
  • rocznice pow­sta­nia ważnych dla środowiska filo­zoficznego insty­tucji, np. towarzys­tw naukowych, wydzi­ałów, insty­tutów, kat­e­dr,
  • rocznice doniosłych dla środowiska filo­zoficznego wydarzeń.

Do tek­stu moż­na załączać ilus­trac­je (zdję­cia, rysun­ki, lin­ki do filmów lub audy­cji).

Kalen­dar­i­um do danego numeru opra­cowu­je się za okres następu­ją­cy po okre­sie jego wyda­nia, czyli:

Do nr 1: styczeń–luty opra­cowu­je­my kalen­dar­i­um za okres: luty–marzec

Do nr 2: marzec–kwiecień opra­cowu­je­my kalen­dar­i­um za okres: kwiecień–maj

Do nr 3: maj–czerwiec opra­cowu­je­my kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec

Do nr 4: lipiec–sierpień opra­cowu­je­my kalen­dar­i­um za okres: sierpień–wrzesień

Do nr 5: wrzesień–październik opra­cowu­je­my kalen­dar­i­um za okres: październik–listopad

Do nr 6: listopad–grudzień opra­cowu­je­my kalen­dar­i­um za okres: grudzień–styczeń

 

Prosimy o podawanie źródeł infor­ma­cji o wydarzeni­ach. Jed­na pozy­c­ja kalen­dar­i­um win­na mieć do ok. 500 znaków.

 

Przykłady:

14 czer­w­ca 1970 zmarł Roman Ingar­den, jeden z najwybit­niejszych filo­zofów pol­s­kich, przed­staw­iciel fenom­e­nologii, uczeń Edu­mun­da Husser­la…

10 grud­nia 1950 Nagrodę Nobla w dziedzinie lit­er­atu­ry ode­brał Bertrand Rus­sell, bry­tyjs­ki filo­zof, logik, matem­atyk, dzi­ałacz społeczny i eseista…

 

Po pub­likacji w cza­sopiśmie wydarzenia z kalen­dar­i­um są prezen­towane w ser­wisie w dziale „Filo­zo­fuj z kalen­dar­i­um”. Zob. np. > tutaj.


Zgłoszenia moż­na przesyłać na adres e‑mail: bartosz.kurkowski@filozofuj.eu

Koor­dy­na­tor prac: Adam Dorot

Autor ilus­tracji: Skórzewiak


Powrót do listy zadań >

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy