Bakcyl filozofii Filozofia nauki Patronaty Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #12 – Przewrót kopernikański w astronomii, aspekty filozoficzne

Rewolucja heliocentryczna zapoczątkowana przez Mikołaja Kopernika była jednym z najdonioślejszych wydarzeń w historii nauki. Posiadała ona także wiele bardzo interesujących aspektów filozoficznych. Niektóre z nich – te ważne z perspektywy filozofii nauki – omawiam w niniejszym filmie, posiłkując się dziełem Thomasa Kuhna pt. Przewrót kopernikański.


Adrian Kuź­niar – dr. hab., adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za tydzień kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Tak, wie­leb­ny i wiel­ki, prze­ni­kli­wy, odważ­ny, samot­ny i nie­po­kor­ny, nie­zro­zu­mia­ny przez ówcze­snych a być może i nie­zro­zu­mia­ły i przez obec­nych M. Koper­nik zale­d­wie uchy­lił rąb­ka tajem­ni­cy, uchy­lił drzwi nawet ich do koń­ca nie otwie­ra­jąc a współ­cze­sna fizy­ka /XX — XXI w./ gubi wąt­ki, myli tro­py oraz zaciem­nia obraz rze­czy­wi­sto­ści doskonałej…
    Chy­ba trze­ba nam cze­kać na Sąd Ostateczny/Szczegółowy — wte­dy zoba­czy­my i poj­mie­my wszyst­ko jak jest, w jakim celu, po co i dlaczego…
    Huma­nus erra­tus est?!
    Regres est.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy