Filozofia w szkole Przegląd prasy

Będą pieniądze na naukę filozofii w szkołach

W materiale Justyny Sucheckiej na stronach GW można przeczytać, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy 3 mln zł na naukę filozofii w szkołach średnich. Uczelnie za pieniądze ministerialne będą mogły oddelegować swoich pracowników, by dały uczniom liceów „zasmakować” filozofii. 

Nie chodzi o wykład­owe zaję­cia z his­torii filo­zofii, ale o przed­staw­ie­nie młodzieży tego przed­mio­tu w sposób ciekawy i udowod­nie­nie, że wiedza filo­zoficz­na może być przy­dat­na w życiu i kari­erze. Prze­cież to przed­miot doskon­ały do rozwi­ja­nia tzw. kom­pe­tencji mięk­kich: deba­towa­nia, reto­ry­ki czy pra­cy w gru­pach.

– cytu­je Lenę Kolarską-Bobińską, Min­is­ter Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego, GW.

Więcej szczegółów na tem­at „Edukacji filo­zoficznej” – tak będzie się nazy­wał ten pro­gram – pub­liku­je ser­wis PAP Nau­ka w Polsce:

Zainicjowany przez resort nau­ki konkurs ma ruszyć w 2016 roku. Każdy z real­i­zowanych pro­jek­tów może otrzy­mać grant do 200 tys. zł.

Początkowy zakres pilotażu to trwa­jące 60 godzin zaję­cia dla tysią­ca klas w całej Polsce. Naukow­cy na real­iza­cję pro­jek­tu otrzymy­wal­i­by w drodze konkur­su granty w wysokoś­ci do 200 tys. zł

– poin­for­mowało Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego w przesłanym PAP komu­nika­cie.

W ramach planowanego pro­gra­mu nauczy­ciele aka­demic­cy z kilku­nas­tu jed­nos­tek naukowych, wyło­nionych w konkur­sie, prowadzili­by zaję­cia dla uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Pro­gram zakła­da, że uczel­nia naw­iąże współpracę ze szkoła­mi, które będą chci­ały wziąć w nim udzi­ał. Zaję­cia z filo­zofii będą dobrowolne.

Nowy pro­gram zakła­da także pod­niesie­nie kom­pe­tencji nauczy­cieli. Kadra szkół pon­adg­im­naz­jal­nych będzie miała okazję z bliska przyjrzeć się temu, jak wyglą­da prak­ty­czne nauczanie filo­zofii i wyko­rzys­tanie metod z zajęć na innych szkol­nych przed­mio­tach. Pra­cown­i­cy uczel­ni przekon­a­ją się z kolei, jak prze­b­ie­ga nau­ka w szkołach i jakie umiejęt­noś­ci trze­ba wyk­sz­tał­cić w przyszłych stu­den­tach. Ciekawe i inspiru­jące zaję­cia spraw­ią, że młodzi bardziej docenią human­istykę, dzię­ki której moż­na zdobyć nowe kom­pe­tenc­je.

To dobra wiado­mość! Pro­gram jest niewąt­pli­wie potrzeb­ny. Należy jed­nak od razu dodać, że jest on zaled­wie kro­plą w morzu potrzeb, nawet jeśli – jak przewidu­ją twór­cy pro­gra­mu – dotrze on w przyszłym roku do ok. tysią­ca klas. Miejmy nadzieję, że ogłosze­nie go przed zbliża­ją­cy­mi się wyb­o­ra­mi jest okolicznoś­cią zupełnie przy­pad­kową.

W pro­gramie tym – jak w każdej dzi­ałal­noś­ci dotowanej – kry­je się pewne zagroże­nie, że zain­tere­sowanie pro­mowaniem filo­zofii może się wiązać z chę­cią skon­sumowa­nia środ­ków finan­sowych i że – co gorsza – taki ewen­tu­al­ny pri­o­ry­tet wpłynie na jakość pro­mocji. Filo­zofia nie cieszy się dobrym wiz­erunk­iem. Warto się zas­tanow­ić nad przy­czy­na­mi takiego stanu rzeczy.

Swo­ją drogą, ciekawe ile szkół wyrazi zain­tere­sowa­nia współpracą z uczel­ni­a­mi i ilu uczniów będzie uczęszczać na takie zaję­cia, bo będą one zaję­ci­a­mi dodatkowy­mi. Będzie to okaz­ja do zebra­nia ciekawych danych.

Warto rozpocząć debatę na tem­at naucza­nia filo­zofii w szkole. Czy jesteśmy przy­go­towani do wprowadzenia filo­zofii do szkół? Czy mamy kadrę? Czy mamy pro­gram? itd.

Opra­cow­ał Robert Kryńs­ki

Źródło: Gaze­ta Wybor­cza, PAP Nau­ka w Polsce


Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Pyta­nia pomoc­nicze do dyskusji:

  1. Wyobraźmy sobie, że od wrześ­nia przyszłego roku filo­zofia będzie obow­iązkowa w szkołach pod­sta­wowych, gim­naz­jach i liceach. Czy jesteśmy na to przy­go­towani kadrowo, pro­gramowo itd.?
  2. Dlaczego społeczny wiz­erunek filo­zofii jest tak nieko­rzyst­ny?
  3. Czy filo­zofia jest za trud­na dla uczniów szkół pod­sta­wowych i śred­nich?

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy