Filozofia w szkole Przegląd prasy

Będą pieniądze na naukę filozofii w szkołach

W materiale Justyny Sucheckiej na stronach GW można przeczytać, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy 3 mln zł na naukę filozofii w szkołach średnich. Uczelnie za pieniądze ministerialne będą mogły oddelegować swoich pracowników, by dały uczniom liceów „zasmakować” filozofii. 

Nie cho­dzi o wykła­do­we zaję­cia z histo­rii filo­zo­fii, ale o przed­sta­wie­nie mło­dzie­ży tego przed­mio­tu w spo­sób cie­ka­wy i udo­wod­nie­nie, że wie­dza filo­zo­ficz­na może być przy­dat­na w życiu i karie­rze. Prze­cież to przed­miot dosko­na­ły do roz­wi­ja­nia tzw. kom­pe­ten­cji mięk­kich: deba­to­wa­nia, reto­ry­ki czy pra­cy w grupach.

– cytu­je Lenę Kolar­ską-Bobiń­ską, Mini­ster Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, GW.

Wię­cej szcze­gó­łów na temat „Edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej” – tak będzie się nazy­wał ten pro­gram – publi­ku­je ser­wis PAP Nauka w Pol­sce:

Zaini­cjo­wa­ny przez resort nauki kon­kurs ma ruszyć w 2016 roku. Każ­dy z reali­zo­wa­nych pro­jek­tów może otrzy­mać grant do 200 tys. zł.

Począt­ko­wy zakres pilo­ta­żu to trwa­ją­ce 60 godzin zaję­cia dla tysią­ca klas w całej Pol­sce. Naukow­cy na reali­za­cję pro­jek­tu otrzy­my­wa­li­by w dro­dze kon­kur­su gran­ty w wyso­ko­ści do 200 tys. zł

– poin­for­mo­wa­ło Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go w prze­sła­nym PAP komunikacie.

W ramach pla­no­wa­ne­go pro­gra­mu nauczy­cie­le aka­de­mic­cy z kil­ku­na­stu jed­no­stek nauko­wych, wyło­nio­nych w kon­kur­sie, pro­wa­dzi­li­by zaję­cia dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Pro­gram zakła­da, że uczel­nia nawią­że współ­pra­cę ze szko­ła­mi, któ­re będą chcia­ły wziąć w nim udział. Zaję­cia z filo­zo­fii będą dobrowolne.

Nowy pro­gram zakła­da tak­że pod­nie­sie­nie kom­pe­ten­cji nauczy­cie­li. Kadra szkół ponad­gim­na­zjal­nych będzie mia­ła oka­zję z bli­ska przyj­rzeć się temu, jak wyglą­da prak­tycz­ne naucza­nie filo­zo­fii i wyko­rzy­sta­nie metod z zajęć na innych szkol­nych przed­mio­tach. Pra­cow­ni­cy uczel­ni prze­ko­na­ją się z kolei, jak prze­bie­ga nauka w szko­łach i jakie umie­jęt­no­ści trze­ba wykształ­cić w przy­szłych stu­den­tach. Cie­ka­we i inspi­ru­ją­ce zaję­cia spra­wią, że mło­dzi bar­dziej doce­nią huma­ni­sty­kę, dzię­ki któ­rej moż­na zdo­być nowe kompetencje.

To dobra wia­do­mość! Pro­gram jest nie­wąt­pli­wie potrzeb­ny. Nale­ży jed­nak od razu dodać, że jest on zale­d­wie kro­plą w morzu potrzeb, nawet jeśli – jak prze­wi­du­ją twór­cy pro­gra­mu – dotrze on w przy­szłym roku do ok. tysią­ca klas. Miej­my nadzie­ję, że ogło­sze­nie go przed zbli­ża­ją­cy­mi się wybo­ra­mi jest oko­licz­no­ścią zupeł­nie przypadkową.

W pro­gra­mie tym – jak w każ­dej dzia­łal­no­ści doto­wa­nej – kry­je się pew­ne zagro­że­nie, że zain­te­re­so­wa­nie pro­mo­wa­niem filo­zo­fii może się wią­zać z chę­cią skon­su­mo­wa­nia środ­ków finan­so­wych i że – co gor­sza – taki ewen­tu­al­ny prio­ry­tet wpły­nie na jakość pro­mo­cji. Filo­zo­fia nie cie­szy się dobrym wize­run­kiem. War­to się zasta­no­wić nad przy­czy­na­mi takie­go sta­nu rzeczy.

Swo­ją dro­gą, cie­ka­we ile szkół wyra­zi zain­te­re­so­wa­nia współ­pra­cą z uczel­nia­mi i ilu uczniów będzie uczęsz­czać na takie zaję­cia, bo będą one zaję­cia­mi dodat­ko­wy­mi. Będzie to oka­zja do zebra­nia cie­ka­wych danych.

War­to roz­po­cząć deba­tę na temat naucza­nia filo­zo­fii w szko­le. Czy jeste­śmy przy­go­to­wa­ni do wpro­wa­dze­nia filo­zo­fii do szkół? Czy mamy kadrę? Czy mamy pro­gram? itd.

Opra­co­wał Robert Kryński

Źró­dło: Gaze­ta Wybor­cza, PAP Nauka w Polsce


Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Pyta­nia pomoc­ni­cze do dyskusji:

  1. Wyobraź­my sobie, że od wrze­śnia przy­szłe­go roku filo­zo­fia będzie obo­wiąz­ko­wa w szko­łach pod­sta­wo­wych, gim­na­zjach i lice­ach. Czy jeste­śmy na to przy­go­to­wa­ni kadro­wo, pro­gra­mo­wo itd.?
  2. Dla­cze­go spo­łecz­ny wize­ru­nek filo­zo­fii jest tak niekorzystny?
  3. Czy filo­zo­fia jest za trud­na dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i średnich?

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy