Aktualności Nowości wydawnicze Patronaty

Czy roboty czują ból? — nowość wydawnicza

Czy roboty czują ból? wydawnictwo PWN okładka
Przedstawiamy książkę Czy roboty czują ból? 33 filozoficzne łamigłówki, nowość wydawniczą Wydawnictwa PWN, nad którą objęliśmy patronat medialny.

Zapisz się do naszego newslettera

Nie musisz znać filo­zo­fii, by poznać moc filo­zo­ficz­ne­go zdziwienia.

W tej peł­nej myślo­wych para­dok­sów książ­ce Peter Cave przed­sta­wia 33 kla­sycz­ne i mniej zna­ne filo­zo­ficz­ne pro­ble­my w spo­sób, któ­ry zmu­si do zadu­my nawet naj­moc­niej stą­pa­ją­cych po zie­mi. Oby­wa­jąc się bez „izmów” i lita­nii nazwisk, za to z wyko­rzy­sta­niem fan­ta­zji i dużej daw­ki humo­ru, autor pro­wa­dzi czy­tel­ni­ka od pozor­nie pro­stych sytu­acji do same­go sed­na pro­ble­mów, nad któ­ry­mi od lat gło­wią się filo­zo­fo­wie. Czy­tel­nik z regu­ły sam musi odna­leźć wyj­ście z myślo­we­go labi­ryn­tu, w czym pomoc­na mu będzie opi­so­wa biblio­gra­fia zawar­ta na końcu.

Lek­ko napi­sa­na, lecz z pew­no­ścią nie try­wial­na, książ­ka prze­zna­czo­na jest dla każ­de­go, kto zasta­na­wia się nad świa­tem – bez wzglę­du na wiek. Do ubocz­nych efek­tów lek­tu­ry nale­ży nie­od­par­te poczu­cie zdzi­wie­nia rze­czy­wi­sto­ścią, a w skraj­nych przy­pad­kach – chęć zosta­nia filozofem.


Książ­ka jest dostęp­na > tutaj.


Autor: Peter Cave

Tytuł: Czy robo­ty czu­ją ból? 33 filo­zo­ficz­ne łamigłówki

Tłu­macz: Leon Marian Kalinowski

Data pre­mie­ry: 29.07.2019

Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Nauko­we PWN

For­mat: 14,5x20,5 cm

Stron: 216

ISBN: 9788301207380

Rodzaj opra­wy: mięk­ka

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy