Aktualności Nowości wydawnicze Patronaty

Czy roboty czują ból? — nowość wydawnicza

Czy roboty czują ból? wydawnictwo PWN okładka
Przedstawiamy książkę Czy roboty czują ból? 33 filozoficzne łamigłówki, nowość wydawniczą Wydawnictwa PWN, nad którą objęliśmy patronat medialny.

Zapisz się do naszego newslettera

Nie musisz znać filo­zofii, by poz­nać moc filo­zoficznego zdzi­wienia.

W tej pełnej myślowych paradok­sów książce Peter Cave przed­staw­ia 33 klasy­czne i mniej znane filo­zoficzne prob­le­my w sposób, który zmusi do zad­umy nawet naj­moc­niej stą­pa­ją­cych po zie­mi. Oby­wa­jąc się bez „izmów” i litanii nazwisk, za to z wyko­rzys­taniem fan­tazji i dużej daw­ki humoru, autor prowadzi czytel­ni­ka od pozornie prostych sytu­acji do samego sed­na prob­lemów, nad który­mi od lat głow­ią się filo­zo­fowie. Czytel­nik z reguły sam musi odnaleźć wyjś­cie z myślowego labiryn­tu, w czym pomoc­na mu będzie opisowa bib­li­ografia zawarta na końcu.

Lekko napisana, lecz z pewnoś­cią nie try­wial­na, książ­ka przez­nac­zona jest dla każdego, kto zas­tanaw­ia się nad światem – bez wzglę­du na wiek. Do ubocznych efek­tów lek­tu­ry należy nieod­parte poczu­cie zdzi­wienia rzeczy­wis­toś­cią, a w skra­jnych przy­pad­kach – chęć zosta­nia filo­zofem.


Książ­ka jest dostęp­na > tutaj.


Autor: Peter Cave

Tytuł: Czy robo­ty czu­ją ból? 33 filo­zoficzne łamigłów­ki

Tłu­macz: Leon Mar­i­an Kali­nows­ki

Data pre­miery: 29.07.2019

Wydaw­ca: Wydawnict­wo Naukowe PWN

For­mat: 14,5x20,5 cm

Stron: 216

ISBN: 9788301207380

Rodzaj oprawy: mięk­ka

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy